Download
samovym en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samovyměření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samovyměření

Samovyměření

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Samovyměření

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Samovyměření Jana Jarešová

  2. Předchozí úprava vyměření • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, platný do 31.12.2010 • § 46 odst. 5: „Neodchyluje-li se vyměřená daň od daně uvedené v daňovém přiznání nebo hlášení, nemusí správce daně sdělovat daňovému subjektu výsledek vyměření...“

  3. Současná úprava vyměření • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinný od 1.1.2011 • § 140 odst. 1: „Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem... Platební výměr správce daně založí do spisu.“

  4. Srovnání počtu vydaných platebních výměrů

  5. Samovyměření – diskuse nad budoucí úpravou • Expertní skupina ustavená Ministrem financí pro změny procesní úpravy daňových zákonů • Pracovní podskupina k daňovému řádu

  6. Dvě diskutované varianty • Lhůta po podání daňového přiznání, po jejím uplynutí vyměření • Vyměření okamžikem podání daňového přiznání

  7. Výhody • Snížení administrativního zatížení správců daně • Zvýšení právní jistoty daňových subjektů

  8. Nevýhody • K první variantě • Pevně nastavený časový limit pro pořízení všech daňových přiznání • Posunutí termínu vracení přeplatků • K druhé variantě • Nemožnost opravovat zřejmé chyby neformální cestou • Úplně nové pojetí některých institutů daňového řádu (POP, daňová kontrola)

  9. Předpoklady realizace • Uzákonění povinnosti elektronického podání v co největším rozsahu • Elektronické podání bez možnosti odeslat ho neúplně vyplněné nebo s chybami v základních údajích

  10. Děkuji za pozornost