Download
celledeling mitose n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Celledeling: mitose PowerPoint Presentation
Download Presentation
Celledeling: mitose

Celledeling: mitose

1164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Celledeling: mitose

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Celledeling: mitose Hva ? Hvor? Hvordan? Hvorfor?

 2. Replikasjon av DNA • Før en celle kan dele seg må den kopiere alt sitt DNA. • Det X-formede betyr at det ble lagt en kopi av kromosomet rett før cellen deler seg. De heter to kromatider som skal skille lag og gå til hver sin datter celle.

 3. Antall kromosomer i en celle

 4. Mitose eller vekstdeling

 5. Mitose http://ndla.no/nb/node/28231/menu648 http://www.viten.no/?mitose En celledeling tar omtrent mellom 2 og 3 timer

 6. Reduksjonsdeling : meiose Alle celler har 46 kromosomer men Kjønnscellene har bare 23 . Dette Kaller vi meiose dvs. når antall Kromosomer halveres. Ved meiose dannes kjønnscellene i Kjønnsorganene. Under befruktning smelter kjønnscellene sammen og utvikles til en embryo http://www.viten.no/?meiose

 7. Meiose eller reduksjonsdeling

 8. Forskjell mellom mitose og meiose

 9. Meiose • reduksjonsdelingen er en svært komplisert prosess og av og til går delingen galt. • Eksempel :personer med Downs syndrom, mongoloide De har et kromosom for mye i parkromosom nr:21

 10. Oppgaver • Begynn å jobbe med oppgaver på heftet side 47

 11. Arv Hvorfor likner de fleste barn sine foreldre både i utseende og oppførsel? Hvordan overføres foreldrenes egenskaper til barn?(Nedarving av egenskaper) Hvorfor likner søsken hverandre?

 12. Arv • Genene er avsnitt på DNA-molekylene. • Genene bestemmer hvilke egenskaper vi har(hårfarge, øyenfarge, høyde, flink i naturfag …) • I en vanlig celle finnes kromosomer i par (et kromosom fra far og ett fra mor)som heter homologe kromosomer Genene finnes også i par : ett gen fra faren og ett fra moren

 13. Arv • Et individ kan ha to like gen utgaver for et bestemt egenskap : BB for eksempel : samme øye farge • Et individ kan ha to ulike gen utgaver for et bestemt egenskap : Bb for eksempel: ulike øye farge • Eksempel : A for brun hudfarge og a for lys hudfarge AA: Personen har to like gen utgaver av egenskapet hudfarge. Aa: personen har to ulike gen utgaver av egenskapet hudfarge.

 14. Arv • Se på en film : http://www.bioteknologiskolen.no/sider/2_arv_og_avl.html

 15. Arv Kromosompar fra faren Kromosompar fra moren

 16. Arv • Hvis et individ som er heterozygot for egenskapen øyenfarge . Dvs. at han bærer 2 ulike genutgaver Bb, men allikevel ser han ut med brun øyenfarge . • Da sier vi at genvarianten B er dominant over genutgaven b som kalles recessiv .

 17. Arv • Genotype : beskriver hvilke genvarianter et individ bærer på. Et mennesket har mellom 30000 og 35000 gener • Fenotype : den egenskapen som kommer til uttrykk. Dvs. vår utseende Eksempel: B er genvariant til brun øyenfarge genotype Øyenfarge er brun fenotype

 18. Arv • Noen spørsmål til ettertenking: 1) Hvis to mennesker likner hverandre i meget stor grad, betyr dette at de har like arveanlegg? Kan du gi et eksempel? 2) Hva er det som bestemmer våre egenskaper, gener eller det miljøet vi lever i?

 19. Nedarving av arvelige sykdommer

 20. Nedarving av arvelige sykdommer • Eksempel : 1-Cystisk sykdom er recessiv arvelig sykdom: fører til dannelse av seigt og tungt slim i lungene 2-Huntingtons sykdom nedarves gjennom dominant arv: fører til forandringer i hjernen . Utvikles ikke før 40 årsalder . Bedre å vite eller ikke vite ?(gjennom gentest) 3- Arvelig brystkreft 4- diabetes (hvem har ansvar arv eller livsstil ?)