Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
חברת TST , טירת צבי מציגה: PowerPoint Presentation
Download Presentation
חברת TST , טירת צבי מציגה:

חברת TST , טירת צבי מציגה:

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

חברת TST , טירת צבי מציגה:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. T T S חברת TST, טירת צבי מציגה: מערכת ממוחשבת לזיהוי ושקילת בני בקר

  2. מאפייני המערכת • זיהוי העגל לפי תג אלקטרוני סטנדרטי . • שקילה ממוחשבת, מהירה ומדויקת. • ניתוח מיידי של נתוני שקילות קודמות, והצגת תוספות משקל יומי ("תמי"). • הקמה מהירה של בני בקר חדשים. • סנכרון עם תוכנת הניהול "נעה". • מסכי מגע גדולים וברורים. • תפעול פשוט.

  3. אופן הפעולה • עגל הנושא תג זיהוי כנ"ל מזוהה עם כניסתו לסקוויז. • עגל חדש - נפתח מסך הקמה מהיר לכל הנתונים הנדרשים בתוכנת "נעה", והמפעיל מכניס בצורה נוחה את כל הפרטים הרלוונטיים (מספר פלסטיק, צבע פלסטיק, מין, גזע,תאריך לידה.....) • לאחר ההקמה, או במידה והעגל כבר מוכר, העגל נשקל באופן אוטומטי, ונתוני השקילה מוצגים על המסך.

  4. אופן הפעולה • תהליך השקילה אורך שניות בודדות, ומכיל קוד המאפשר לקבל שקילה מדוייקת גם כאשר העגל לא עומד בשקט והמשקל לא יציב. • אם זו לא השקילה הראשונה של אותו עגל, יוצג על המסך גרף של כל השקילות הקודמות, וכן תוספת המשקל היומי ("תמי") מאז השקילה הקודמת.

  5. מערכת ממוחשבת לזיהוי ושקילת בני בקר • העברת הנתונים מתוכנת הניהול "נעה" ואליה יכולה להתבצע על גבי רשת תקשורת קווית או אלחוטית, או באמצעות מדיה חיצונית להעברת נתונים (זכרון USB), ההעברה פשוטה ואינה דורשת מיומנות בהפעלת המחשב.

  6. תמורות למגדל • שיפור הרווחיות כתוצאה של ניהול הגידול והמשלוחים על בסיס תמ"י של כל עגל. • חיסכון בעבודה בשקילה, ובהכנסת נתונים לתוכנת נועה (בהקמה, בעדכון שקילות וברישום יציאות). • מניעת טעויות בזיהוי, שקילה, רישום ומיון. • קבלת החלטות על בסיס כל השקילות הקודמות שבוצעו בעגל, בעודו עומד בעמדת הטיפול. • סיכומים מיידיים בשקילת קבוצות. • שקילה רגועה וקצרה יותר לעגל, עם חזרה מהירה יותר לשגרה.

  7. שימושים נוספים • ספירה ורישום עגלים בעמדת השתייה / במעבר. • רשימות מסוכמות של עגלים למשלוח. • מיון העגלים לפי משקל, בהפעלת שערים פניאומאטיים ישירות מהתוכנה. • איתור עגלים מבוקשים.

  8. T T S TST קיבוץ טירת צבי ד.נ עמק בית שאן 10815 טלפון 04-6078866 פקס. 04-6078118 www.tst.co.il tst@tst.co.il