Download
liberalizmus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIBERALIZMUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIBERALIZMUS

LIBERALIZMUS

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LIBERALIZMUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LIBERALIZMUS Stanislava CIMERMANOVÁ 2.A

  2. Liberalizmus – čo to je • z lat. liberalis = týkajúci sa slobody • súhrn slobodomyseľných názorov, snáh zbaviť sa tradícií, zvyklostí, dogiem a pod. a postaviť sa na vlastné nohy • nositeľom liberalizmu je meštianstvo • mocné podnety dostal od: • osvietenstva (zameranie proti scholastike) • reformácie- (zameranie proti katolicizmu) • pietizmu(zameranie proti luteránstvu)

  3. Liberalizmus – čo to je • ako politický smer stojí liberalizmus proti konzervatizmu a reakcii • ako ekonomické učenie sa zasadzuje za slobodnú súťaž ( liberalistická hospodárska politika) • svetonázorovo zastáva kozmopolitozmus, toleranciu a humanitu • voblasti náboženstva vystupuje proti ortodoxii.

  4. Liberalizmus - znaky • Jedinec - Liberálne učenie sa zameriava na potreby a záujmy jedinca a nie na potreby a záujmy kolektívu. Vznikla preto tória prirodzených práv, ktorá hovorí, že jedinci sú od Boha vybavení prirodzenými právami, ktoré boli definované ako život, sloboda a majetok. • Osobná sloboda - Liberáli neakceptujú názor, že jedinci majú absolútne právo na slobodu. Ak bude sloboda noebmedzená, môže sa stať „povolením“ alebo právom zenužívať iných.

  5. Liberalizmus - znaky • Sociálna spravodlivosť - Liberáli tvrdia, že všetci jedinci sú vybavení rovnakými právami. Práva nesmú byť vyhradené len pre určitú triedu či osobu, ako napr. pre mužov, belochov, kresťanov či bohatých. • Liberálny štát - Liberáli sa domnievajú, že rovnovážna a tolerantná spoločnosť vznikne prirodzene ako dôsledok slobodného jednania jedincov a dobrovoľných združení.

  6. Liberalizmus - delenie • KLASICKÝ LIBERALIZMUS - Idey bohatého meštianstva, kt. bojovali proti aristokratizmu. Nezohľadňovali slobodu a rovnosť pre všetky vrstvy. • Klasické liberálne idey sa vyvíjali za prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu a svojho vrcholu dosiahli v prvých fázach industrializácie v 19.storočí. Najdôležitejším znakom je viera v negatívnu slobodu. 

  7. Liberalizmus - delenie • PRIRODZENÉ PRÁVA (dnes ľudské práva) - Ichteoretikmiboli John Locke a Thomas Jefferson.  • Podľa nich je právo nárok alebo oprávnenie, že niekto alebo niečo smie určitým spôsobom jednať alebo vyžadovať určité zaobchádzanie. Občan by sa však radšej mal zmieriť s akoukoľvek formou vlády, pretože aj represívna vláda je lepšia ako žiadna. 

  8. Liberalizmus - delenie • ULITARIZMUS – Teóriu zostavil JeremyBentham a JamesMill. Tvrdia, že jedinci sú motivovaní osobným záujmom a že tieto záujmy sa dajú definovať ako túžba po rozkoši alebo šťastia a prianiu vyhnúť sa bolesti. Jedinci pri každej udalosti spočítajú, koľko rozkoše a bolesti im môže priniesť a rozhodnú sa pre taký postup, ktorý sľubuje čonajviac rozkoše a čo najemnejbolesti.

  9. Liberalizmus - delenie • MODERNÝ LIBERALIZMUS - Demokrtaticky – idea všeobecného volebného práva, suverenita ľudu, práva na sebaurčenie národov • Tak ako bol klasický liberalizmus v 19.stor. úzko zviazaný so vznikom priemyselného kapitalizmu, idey moderných liberálov spvisia s ďalším rozvojom industrializácie.  • Najvýznamnejším teoretikom je JohnAutarMill. Napísal knihu O slobodev ktorej najodvážnejšie tvrdenia sú v prospech osobnej slobody. Tvrdí,že má suverenitu nad sebou, nad svojím telom a dušou.

  10. Koniec