Download
rsm te i b mlo teater 9 februar 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsmøte i Bømlo Teater 9. februar 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsmøte i Bømlo Teater 9. februar 2013

Årsmøte i Bømlo Teater 9. februar 2013

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Årsmøte i Bømlo Teater 9. februar 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Årsmøte i Bømlo Teater9. februar 2013 • Urangsvåg

 2. Innkalling • På www.bomloteater.no • Annonse i Bømlo Nytt fredag 19. januar og 2. februar • E-post • Forslag til vedtak: • Innkallinga til årsmøtet vert godkjent

 3. Val av møteleiar og referent • Møteleiar: Linda Hellen • Referent: Brynjar Stautland

 4. Dagsorden • Val av møteleiar og referent • Godkjenning av dagsorden • Årsmelding og rekneskap 2012 • Budsjett 2013 • Årsplan 2013 • Medlemsskap – sak frå årsmøte 2011 • Val • Ev • Forslagtilvedtak: • Årsmøtegodkjennerstyretsittforslagtildagsorden

 5. Årsmelding I året 2012 har Bømlo Teater sin aktivitet vore konsentrert om: Bømlo Teater vart stifta 01.02.2011 og styret har enno fokus på at me er ein ung organisasjon, der styret også i år har hatt fokus på organsiering og bygging av felles kultur i organisasjonen. 2012 har me i hovudsak brukt på planlegging og gjennomføring av produksjonane: Motown, Mostraspelet, Folk og røvarar i Kardemommeby og Julehuset. I tillegg har me gjennomført mindre eventar, inkludert Julegateopning. Det er halde 7 styremøter dette året. Maren Laurhammer Gilje har hatt 100% prosjektstilling i Bømlo Teater fram til 31.12.12. Ho gjekk ut i permisjon frå kontrakt 1. oktober 2012. Styret tilsette då Brynjar Stautland i 50% stilling som dagleg leiar, Kjell Arne Røksund i 20% stilling som økonomiansvarleg, der og vaktmeister i Sagatun ligg i instruks. Rune Aga har hatt 10% som vaktmeister og tilretteleggjar i våre lokaler i Urangsvåg.

 6. Årsmelding Mostraspelet 2012: Publikumstal: skuleframsyning: 1 150 premiere laurdag 490 , søndag 394 Tilsaman 2 034 publikum ( til samanlikning 2 614 i 2011) Regissør Karina Opdal. Trond Husebø var musikalsk leiar. Mostrafestivalen vart etablert i 2011 gjennom eit samarbeid med Dynamiske Mosterhamn. Strandhogg: Eit reint Bømlo Teater arrangement med etablerte og nye kystkulturambassadørar i teateret. Oppført i Mostratunet. Eit positivt prosjekt med mykje entusiasme og glede! Publikum: 284 Litle Torolv: Samarbeidsprosjekt mellom Bømlo Teater og Bømlo kulturskule. Spelet vart oppført I miniamfiet og nykomponert musikk av Hans Olav Molde bidrog til å løfte spelet enno eit hakk. Publikum: ca 500 Konsert med Jan Eggum: Samarbeidsprosjekt mellom Bømlo Teater og DM. Publikum: 291 Totale publikumstal på heile festivalen, inkludert alle arrangement, er stipulert til 4 250

 7. Årsmelding Motown – korprosjekt : Motown er eit plateselskap som gav ut funk og soul  på 60- og 70-talet. Kjente artistar som Jackson 5 med Michael Jackson,  Stevie Wonder, Diana Ross and the Supremes, Marvin Gaye, til og med  Barry White. Om lag 60 lokale koristar og storband gav seg i kast med materialet.   Dirigent er Leif Egil Vatnøy. Kapellmester er Halvor Lillesund. Tilsaman 479 publikumpå to konsertar I Bømlokulturhusi mars 2012 Folk og røvarariKardemommeby: I novembergav me ossikast med TorbjørnEgner sin klassikeriBømlokulturhus. Dettevarteinstorsuksessbådepublikumsmessig og kunstnerisk. Runa Våge Krukhaug hadderegi og scenografivar Janne Robberstad. Mange aktørarpå og bakscenengjordeeinstorjobb med scene, kostyme og generellorganisering ! Produksjonenvardetfyrsteprosjektet der Bømlokulturhusvar co-produsent. Tilsaman 2 550 publikuminkludertskuleframsyningisamarbeid med DKS I Bømlo kommune.

 8. Årsmelding Julehuset: Tilsaman 654 publikumiBømlokulturhus. Julehusetsamlaogsåomlag 150 iLangevågBygdetun. Detteerframsyningetteravtale med hovudsponsorEidesvik. Julehusetharisitt 15. årframleisnyegenerasjonar barn somkjemtilkulturhuset for å fåjulestemningeihelgidesember! Detteerei fin inntektskjelde for BømloTeater. BømloTeaterereinnyorgansiasjon med eitbreitt og mangfaldigmandatsomharlagtbakseg seg to driftsår. Me harhatteitsamlapublikumstal 6150 i 2012. Styrethar, og vilframleisha,fokuspå å byggjeein robust organisasjon med einsamlaprofil. Sponsorsamarbeid og søknadomoffentlegemidlarharvoreviktig for å gjereBømloTeateri 2012, og detkjemklartframi 2012 rekneskapen. Dettefokusetvil me haldepå og iårasomkjem. Årsmøte 2012 verthalde 9. februar 2013, og avsluttardetterapporteringsåret. Svortland 07.02. 2013 Forslagtilvedtak: Årsmøtetgodkjennerårsmeldinga for 2013

 9. Rekneskap Revidert rekneskap pr 31.12.2012

 10. Rekneskap Revidert rekneskap pr 31.12.2011

 11. Balanse Eigendelar

 12. Balanse Eigenkapital og gjeld Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner rekneskapen i Bømlo Teater 2012

 13. Vedtak rekneskap Bømlo Teater 2012 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapet i Bømlo Teater 2012

 14. Budsjett 2013

 15. Budsjett 2013

 16. Årsplan 2013Arbeidsprogram 2013-2017 Blir presentert av kunstnarleg utval ved Bjørn Håvard Bjørklund

 17. Medlemskap iBømlo Teater §2 Medlemskap Dei som aktivt deltek i ein av Bømlo Teater sine produksjonar er å rekna som medlemmer. Dersom ein aktør ikkje har vore aktiv på tre år, fell medlemskapet automatisk bort. Styret kan i særskilde høve utestengja personar frå medlemskap for skuld illojal aktivitet. Medlemskap krev ikkje kontingent. §3 Årsmøte …Vedtektene skal reviderast annakvart år … Medlemsskap § 2 i vedtekter – sak  « medlemskap i Bømlo Teater» frå årsmøte 2011 : Frank Schmidt har på oppdrag frå styret vurdert mulige alternativ, og føreslår for styret å oppretthalde dagens system der deltaking på ei oppsetjing medfører 3-års medlemsskap.  Innføring av kontigent vil medføre både arbeid og færre medlemer, og vert ikkje tilrådd. MEN medlemslistene må rutinemessig "vaskast" ved utgang av kvart år. Vedtektene må elles definere makttilhøve og vedtaksrett i laget. Styret sitt forslag til vedtak: Slik vedtekene ligg føre er dei formelle krav på plass, og me foreslår ikkje vedtektsendring. Styret får i oppdrag å oppdatere og lage ei fullstendig medlemsliste.

 18. Val 2012 - Styret

 19. Val 2012 - Valnemnd

 20. Val 2012 - Intern revisor Revisorar: