Download
ec451 international trade theory and policy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EC451 International Trade Theory and Policy PowerPoint Presentation
Download Presentation
EC451 International Trade Theory and Policy

EC451 International Trade Theory and Policy

235 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EC451 International Trade Theory and Policy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EC451 International TradeTheory and Policy ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

  2. Outline I. Introduction II. Syllabus III. Overview

  3. trade in goods and services, flows of money, International factor movement International Economic Linkages

  4. International Economics • International Trade • Issues related to physical movement of goods and services • International Finance • Issues about the ‘money’ transactions between countries

  5. Key Trade Questions • Why is there trade? • Gains from trade • Patterns of Trade? • Exports • Imports • Should governments intervene? • Trade Policies

  6. Related questions • ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนกำหนดรูปแบบการค้าฯ และมีบทบาทอย่างไร • กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (e.g. capital owners, skilled labourers, unskilled labourers) ในประเทศหนึ่งๆจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อประเทศทำการค้าฯ ? • ในกรณีของประเทศกำลังพัฒนา ทฤษฎีฯมีข้อยกเว้นหรือไม่ อย่างไร ?

  7. Related questions • นโยบายและมาตรการที่สำคัญที่รัฐบาลใช้แทรกแซงกลไกการค้าระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง ? • มาตรการแทรกแซงเหล่านั้นก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย อย่างไรกับประชาชนในประเทศ ? • WTO และ Preferential Trade Agreements คืออะไร สำคัญอย่างไร? • บรรษัทข้ามชาติสำคัญอย่างไรในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ?

  8. การหาคำตอบ • ใช้ทฤษฎีต่างๆมาตอบคำถามเหล่านั้น • ข้อสมมติพื้นฐาน: • Firms maximize profits • Consumers maximize welfare

  9. ทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในวิชานี้มีลักษณะสำคัญดังนี้ทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในวิชานี้มีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium) 2. เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาว (Long-run Equilibrium) 3. เป็นแบบจำลองดุลยภาพเชิงสถิตย์ (Static models) • ไม่มีการบริโภคหรือลงทุนข้ามเวลา 4. no possibility for arbitrage • ราคาสินค้าในประเทศ = ราคาตลาดโลก + tariff (ถ้ามี)

  10. ทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริงทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง • ทฤษฎีอธิบายข้อเท็จจริงอย่างกว้างๆภายใต้ข้อสมมติต่างๆ • ทฤษฎีใช้งานได้ดีแค่ไหนต้องพิสูจน์ด้วย data • เมื่อทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆแล้วต้องย้อนกลับมาดูว่าทฤษฎีอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (data) ได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งใดที่ขาดหายไป • นำสิ่งที่ขาดหายไปมา ปรับปรุงทฤษฎี ให้สะท้อนความเป็นจริงได้ดีขึ้น