Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AL-TAFSIR BI AL-RA’Y PowerPoint Presentation
Download Presentation
AL-TAFSIR BI AL-RA’Y

AL-TAFSIR BI AL-RA’Y

255 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AL-TAFSIR BI AL-RA’Y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AL-TAFSIR BI AL-RA’Y

 2. PENDAHULUAN al-Ra’yi: I‘tiqad, Qiyas, Ijtihad… Dua Jenis:

 3. DALIL PENGHARAMAN TAFSIR BI AL-RA’Y A- Merupakan zan sahaja, firman Allah (al-Isra’ 17:36) ولا تقف ما ليس لك به علم • Jawapan: dibenarkan ijtihad secara zanni jika tidak boleh secara qat‘i, firman Allah: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (al-Baqarah 2:286)

 4. B- Penerangan adalah tugas Rasul sahaja. • Jawapan: Apa yang thabit disampaikan, dan apa yang tidak thabit diijtihad oleh ulama… C-من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ • Jawapan: Itu jika tanpa berpandukan dalil- dalil…

 5. D- أي سماء تظلني وأي أرض تقلني... • Jawapan: Itu pada perkara yang tidak diketahui bukan yang diketahui ertinya walaupun secara zan…

 6. DALIL PENGHARUSAN 1- Dalil-dalil yang menyuruh supaya bertadabbur: أفلا يتبدرون القرآن أم على قلوب أقفالها (Muhammad 47:24) 2- Tiada Tafsir bi al-Ra’y = tiada ijtihad = tergendala banyak hukum syara‘… 3- Para sahabat mentafsirkan al-Quran sehingga wujud sedikit perbezaan…

 7. PEMBAHAGIAN TAFSIR BI AL-RA’Y 1- al-Ja’iz/ al-Mamduh • Sejajar dengan Syara‘, jauh dari kejahilan, selari dengan bahasa Arab… 2- al-Ghayr Ja’iz/al-Madhmum • Tanpa ilmu, menurut hawa nafsu, dengan kejahilan terhadap bahasa Arab…

 8. CONTOH TAFSIR BI AL-RA’Y AL-MADHMUM • Al-Isra’ (17:71) : يوم ندعو كل أناس بإمامهم إمام jama‘ kepada أم: manusia akan dibin kepada ibunya. • Al-Isra’ (17:72): ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Buta: sebagai buta mata.

 9. KITAB-KITAB TAFSIR BI AL-RA’Y- TURATH 1- Mafatih al-Ghayb oleh Fakhruddin/ Fakhr al-Razi (544-606H). 2- Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil (Tafsir al-Baydawi) oleh Nasir al-Din al-Baydawi (691H). 3- Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Takwil oleh Abu al-Barakat al-Nasafi (701H). 4- Lubab al-Ta’wil fi Ma‘ani al-Tanzil oleh ‘Ala al-din al-Khazin (678H-741H).

 10. KITAB-KITAB TAFSIR BI AL-RA’Y- TURATH 1- Tafsir Nur al-Ihsan oleh al-Fadil Haji Muhammad Said bin Umar kadi Jitra, Kedah (1882-1943M) 2- Tafsir al-Quran al-Hakim oleh al-Fadil Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud, Perak. 3-Tafsir Quran Marbawi oleh al-Shakh Muhammad Idris al-Marbawi

 11. CIRI TAFSIR BI AL-RA’Y YANG DIBENARKAN Sejajar dengan: • al-Quran, al-Sunnah, • Kaedah Syara‘ yang tetap • bahasa Arab…

 12. RUJUKAN • al-Dhahabi, Muhammad Husayn, Dr. (t.t), al-Tafsir wa al-Mufassirun, 3 J. Beirut: Sharikah Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. • al-Khalidi, Salah cAbd al-Fattah, 2002M/ 1423H, Tacrif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin, Damshik: Dar al-Qalam. • al-Qattan, Mannac, 1990M/ 1410H, Mabahith fi culum al-Quran, Beirut: Mua’ssasah al-Risalah • al-Suyuti Jalal al-Din cAbd al-Rahman (1993/1414), al-Itqan fi cUlum al-Qur’an. Dr. Mustafa Dib al-Bugha (taqdim). 2 j. c. 2. Beirut: Dar Ibn Kathir. • al-Zarkasyi, Badr al-Dīn Muhammad ibn cAbd Allah (1980M/1400H), al-Burhan fi cUlum al-Qur'an, Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim (tahqiq), 4 j. c. 3, Sacūdi Arabiya: Ri’āsah Idārāh al-Buhūs al-cIlmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Dacwah wa al-Irsyād. • al-Zarqani, Muhammad cAbd al-cAzim (1988/ 1409), Manahil al-cIrfan fi cUlum al-Quran, Ahmad Syams al-Din (takhrij), 2 j. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah. • Fadl Hasan cAbbas. Prof. Dr. (1997) Itqan al-Burhan fi cUlum al-Qur’an, Jordan: Dar al-Furqan.

 13. AL-TAFSIR AL-SUFI AL-ISHARI

 14. PENDAHULUAN • Tasawwuf: perilaku yang mengenepikan kemewahan hidup dan menghias diri dengan sifat-sifat terpuji… • Pada zaman sahabat tidak dikenali dengan nama atau gelaran ahli sufi… hanya bermula pada abad kedua Hijrah…

 15. PEMBAHAGIAN TASAWWUF

 16. SYARAT PENERIMAAN TAFSIR AL-SUFI • Pentafsiran sufi ini tidak bertentangan dengan kenyataan nuzum al-Quran atau makna-makna yang zahir. • Tidak ada bertentangan dengan syariat atau akal. • Pentafsiran tersebut perlu disokong dengan bukti-bukti syarak yang benar.

 17. Pentakwilan yang dibuat tidak terlalu asing, contohnya mentafsir ayat al-Quran: (إن الله لمع المحسنين) Surah al-Ankabut: 69 Maksudnya: “Sesungguhnya Allah bersama orang-orang baik”. Iaitu menjadikan perkataan ( لمع ) sebagai فعل الماضى dan perkataan ( المحسنين ) sebagai مفعول به.

 18. Seseorang mufassir tidak boleh mendakwa bahawa tafsir al-sufi atau al-Isyari sahaja yang tepat. Namun perlu baginya mengetahui makna secara zahir terlebih dahulu dan tidak wajar sama sekali terburu-buru mentafsir ayat al-Quran secara batin sebelum mentafsir secara zahir.

 19. RUJUKAN • al-Dhahabi, Muhammad Husayn, Dr. (t.t), al-Tafsir wa al-Mufassirun, 3 J. Beirut: Sharikah Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam. • al-Khalidi, Salah cAbd al-Fattah, 2002M/ 1423H, Tacrif al-darisin bi manahij al-mufassirin, Damshik: Dar al-Qalam. • al-Qattan, Mannac, 1990M/ 1410H, Mabahith fi culum al-Quran, Beirut: Mua’ssasah al-Risalah • al-Suyuti Jalal al-Din cAbd al-Rahman (1993/1414), al-Itqan fi cUlum al-Qur’an. Dr. Mustafa Dib al-Bugha (taqdim). 2 j. c. 2. Beirut: Dar Ibn Kathir. • al-Zarkasyi, Badr al-Dīn Muhammad ibn cAbd Allah (1980M/1400H), al-Burhan fi cUlum al-Qur'an, Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim (tahqiq), 4 j. c. 3, Sacūdi Arabiya: Ri’āsah Idārāh al-Buhūs al-cIlmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Dacwah wa al-Irsyād. • al-Zarqani, Muhammad cAbd al-cAzim (1988/ 1409), Manahil al-cIrfan fi cUlum al-Quran, Ahmad Syams al-Din (takhrij), 2 j. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah. • Fadl Hasan cAbbas. Prof. Dr. (1997) Itqan al-Burhan fi cUlum al-Qur’an, Jordan: Dar al-Furqan.

 20. Muhkam& mutasyabih

 21. Umumnya MUHKAM [JELAS] • Maksudnya: ketepatandankualititinggipadalafaz-lafazdanerti-ertinya. Al-Quran menggunakanbahasadansastera yang amatfasih. Kesemuaberita-beritanyabenardanbermanfaat. Al-Quran tidakmengandungipenipuan, percanggahanmahupunkata-katakosong yang tidakberguna. Kesemuahukum-hukumnyaadil, tidakzalim, tidakbercanggahandanbukannyahukum yang tidakrelevan.

 22. UmumnyaMustasyabihat [salingmenyerupai] • Maksudnya: Yang dimaksudkandenganmutasyabih (menyerupai) ialahkesemuaayat-ayatnyasalingmenyerupaidalamkesempurnaan, kualititinggidantujuan-tujuanterpuji. Firman Allah Ta‘ala (al-Nisa' 4:82): ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) Maksudnya: Kalaukiranya al-Quran itubukandarisisi Allah, tentulahmerekamendapatpertentangan yang banyakdidalamnya.

 23. Secarakhususnyamuhkam • Yang dimaksudkandenganmuhkam (jelas) disiniialahertiayatitujelasdanterang, tiadakesamaranpadanya. Contohnyaialah: Firman Allah Ta‘ala (al-Hujurat 49:13): (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) Maksudnya: Haimanusia, sesungguhnyaKamitelahmenciptakamudariseoranglelakidanseorangperempuandankamijadikankamuberbangsa-bangsadanbersuku-sukusupayakamusalingkenalmengenali.

 24. Secarakhususnyamutasyabihat • Yang dimaksudkan dengan mutasyabih (samar) di sini ialah erti ayat itu tersembunyi dan mempunyai kemungkinan. Sesetengah orang yang membacanya mungkin akan menyangkakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta‘ala, kitabNya atau rasulNya. Akan tetapi, orang yang berilmu dan teguh ilmunya dapat memahami erti sebenarnya.

 25. Contohnya: Dalamperkara yang berkaitandengan Allah ialahfirman Allah Ta‘ala (al-Maidah 5:64): (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) Maksudnya: Tetapikedua-duatangan Allah terbuka. Mungkinadaorang yang fahambahawa Allah Ta‘alamempunyaiduatangansepertitanganmakhluk-makhlukNya.

 26. JENIS-JENIS TASYABUHDALAM AL-QURAN • Kesamaran yang hakiki (sebenar): Apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia seperti hakikat sifat-sifat Allah Ta‘ala. Walaupun kita mengetahui erti sifat itu, kita masih tidak mengetahui hakikat dan bentuknya contohnya berdasarkan kepada:

 27. Firman Allah Ta‘ala ( Taha 20:110): ( وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) Maksudnya: Diamengetahuiapa yang adadihadapanmerekadanapa yang adadibelakangmerekasedangilmumerekatidakdapatmeliputiNya. • Kesamaranjenisinitidakbolehditanyatafsirannyakeranajalannyatertutup.

 28. Kesamaran yang nisbi (tertakluk): Apa yang samar bagi sesetengah manusia sahaja. Kesamaran ini diketahui oleh golongan yang teguh ilmunya sahaja. Jenis kesamaran ini boleh ditanya tafsirannya dan penerangannya kerana jalannya terbuka. Di dalam al-Quran tidak ada perkara yang tidak dapat diketahui oleh kesemua manusia.

 29. Contoh: Firman Allah Ta‘ala (al-Syura 42:11): ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) Maksudnya: Tidakadasesuatupun yang serupadenganDia, danDialah yang MahaMendengarlagiMahaMelihat. • Ayatinisamarbagigolonganta‘til (penolaksifat) yang mengatakanbahawaayatinimenunjukkan Allah Ta‘alatidakbersifat. • Merekamendakwabahawasekiranya Allah Ta‘alabersifat, inibermaksudtelahberlakulahpenyerupaanNyadenganmakhluk. • Merekasebenarnyatelahmeninggalkanbanyaklagiayat yang menunjukkanbahawa Allah Ta‘alamempunyaisifat-sifatdanjugapenetapanmaknasifattidakberertimenyerupakanNyadenganmakhluk.

 30. Hikmahwujudnyamuhkam & mutasyabih • Sekiranya seluruh al-Quran adalah muhkam: Tiadalah hikmat dalam menjadikannya ujian terhadap kepercayaan dan amalan manusia kerana pengertiannya jelas dan tidak wujud peluang untuk menyelewengkannya atau berpaut kepada kesamarannya untuk menimbulkan fitnah dan mentakwilnya (memberi erti salah).

 31. Sekiranya seluruh al-Quran adalah mutasyabih: • hilanglah peranannya sebagai penjelas dan petunjuk kepada manusia. • Al-Quran juga tidak dapat diamalkan dan tidak dapat membina aqidah yang tepat.

 32. RUJUKAN • al-’Uthaimin, Muhammad bin Salih. 2005. Terj. Fadlan Mohd. Othman. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.