Download
tachografy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tachografy PowerPoint Presentation

Tachografy

252 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tachografy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tachografy Tachograf je sdružený přístroj, který umožňuje záznam okamžité rychlosti, ujeté dráhy a chodu motoru v závislosti na čase. Vybavení vozidel tachografy je stanoveno zákonem

  2. Princip tachografu Kinematické veličiny (dráha, rychlost, otáčky) jsou snímány na výstupním hřídeli převodovky a odtud přenášeny na záznamové zařízení. Tachografy dělíme podle způsobu přenosu a jeho záznamu.

  3. Rozdělení tachografů • Mechanické - přenos veličin je ohebným hřídelem, hodiny jsou mechanické (musí se natahovat) • Elektronické - přenos je kabelem nebo bezdrátově, hodiny jsou elektrické • Digitální – přenos je bezdrátově, záznamy jsou ukládány do paměti přístroje , následně tištěny nebo přenášeny na jiné médium

  4. Ukázky tachografů Elektronický tachograf Mechanický tachograf Digitální tachograf

  5. Záznamová média - kotoučky Kotouček mechanického tachografu Kotouček mech. a elektronického tach.

  6. Při silniční kontrole je řidič povinen mít u sebe záznamy tachografu za předcházejících sedm kalendářních dní Kotouček tachografu, který slouží k vykázání dnů, po které řidič nepracoval. Např. dovolená, státní svátek, víkend, nemoc atd.

  7. Digitální tachografy • Instalace digitálních tachografů je stanovena  Nařízením rady EU č. 561/2006 od 1.5. 2006 pro vozidla uváděna nově do provozu. • Digitální tachograf  technologicky  představuje zásadní změnu oproti dosud používaným záznamovým zařízením včetně elektronického (EC) tachografu, a to způsobem záznamu dat. • Jedná se o počítač, ukládající požadované hodnoty do vnitřní paměti, s možností výměny dat na příslušné čipové karty a s možností výstupu na displej nebo na tiskárnu, která je povinnou součástí digitálního záznamového zařízení. • Jednotlivé karty pro výměnu dat jsou: a) Karta řidičeb) Karta dopravcec) Karta servisního střediskad) Karta kontrolního orgánu