1 / 8

Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group

Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group <br>http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html<br>There are two kinds of machine called Gangsaw, one is frame-saw, use gangsaw blades with its gangsaw segments to cut, other one is big gangsaw, use abrasive slurry and steel bits to cut. Frame-saw is commonly called gang saw, but another kind of big stone cutting machine is called gang saw too. Frame-saw and Gang saw are used for cutting stone block, like granite and marble. It can also cut through thick concrete and slabs of other quarried blocks of stone such as soft stone limestone, or travertine into desired sizes.<br>

rosavag
Télécharger la présentation

Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group RosavaEngineering Group Web- http://www.rosavagroup.com Mobile- +91 9414164090, +91 9950995018, +91 7073888090 E-mail- rosavagroup@gmail.com Fax: +91-294-2417484 Address: H-363-364 Bhamashah Industrial Area RIICO, Kaladwas, Road No 15 Udaipur, Rajasthan 313004, India

  2. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html There are two kinds of machine called Gangsaw, one is frame-saw, use gangsaw blades with its gangsaw segments to cut, other one is big gangsaw, use abrasive slurry and steel bits to cut. Frame-saw is commonly called gang saw, but another kind of big stone cutting machine is called gang saw too. Frame-saw and Gang saw are used for cutting stone block, like granite and marble. It can also cut through thick concrete and slabs of other quarried blocks of stone such as soft stone limestone, or travertine into desired sizes.

  3. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html

  4. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html CóhailoạimáyđượcgọilàGangsaw, mộtlàcưakhung, sửdụngcáclưỡigangsawvớicácđoạnbăngđảngcủanóđểcắt, mộtcáikháclàgangsawlớn, sửdụngbùnmàimònvàcác bit thépđểcắt. Khungcưathườngđượcgọilàcưabăngđảng, nhưngmộtloạimáycắtđálớnkháccũngđượcgọilàbăngđảng. KhungcưavàcưaGang đượcsửdụngđểcắtkhốiđá, nhưđágranitvàđácẩmthạch. Nócũngcóthểcắtxuyên qua bêtôngdàyvàcácphiếnđákhácnhưđávôimềmhoặcđávôithànhcáckíchthướcmongmuốn.

  5. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html RosavaEngineering Group is the leading, manufacturer, exporter and supplier of various kinds of stone cutting machines and heavy equipments that includes gantry cranes, resin line, marble gangsaw and many more. Marble Gangsaw machine supplied by Rosava Engineering Group is good in quality and is possible in fulfilling high on site demand of customers.

  6. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html RosavaEngineering Group lànhàsảnxuất, xuấtkhẩu, vànhàcungcấphàngđầuvềcácloạimáycắtđávàthiếtbịnặngbaogồmcầncẩu, dâychuyềnnhựa, gangsawđácẩmthạchvànhiềuloạikhác. MáyđácẩmthạchGangsaw do TậpđoànKỹthuậtRosavacungcấpcóchấtlượngtốtvàcóthểđápứngnhucầucaocủakháchhàng.

  7. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com/multi-blade-gangsaw-machine.html

  8. Best Marble Gangsaw for Marble Granite Vietnam Rosava Engineering Group RosavaEngineering Group Web- http://www.rosavagroup.com Mobile- +91 9414164090, +91 9950995018, +91 7073888090 E-mail- rosavagroup@gmail.com Fax: +91-294-2417484 Address: H-363-364 Bhamashah Industrial Area RIICO, Kaladwas, Road No 15 Udaipur, Rajasthan 313004, India

More Related