Download
gantry crane supplier vietnam rosava engineering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group

Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group

2 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com Gantry crane usually also called RMG crane. Gantry crane is a hoist traveling along the railway. Gantry crane are designed light to heavy weight lifting in industries. At workstation, Gantry cranes are used to lift and transport smaller items in a factory or machine shop. We are a leading exporter of gantry cranes in Vietnam . Gantry Crane Supplier Vietnam Tập đoàn kỹ thuật Rosava http://www.rosavagroup.com Giàn cẩu cũng thường được gọi là cần cẩu RMG. Gantry crane là một cần trục di chuyển dọc theo đường sắt. Gantry crane được thiết kế nhẹđể nâng trọng lượng nặng trong các ngành công nghiệp. Tại trạm làm việc, cần cẩu giàn được sử dụng để nâng và vận chuyển các vật phẩm nhỏhơn trong nhà máy hoặc cửa hàng máy. Chúng tôi là một nước xuất khẩu hàng đầu của cần cẩu giàn ở Việt Nam.

  2. Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com Rosava Groupis the good experience in the field of material lifting equipments and gantry crane. Our company is manufacturing a good and best quality of gantry crane. Our gantry cranes are lifting heavy to heavy loaded material in industries.Gantry cranes consist of a wide range of cranes including hoisting winch with lifting capacity up to 350 tons. Gantry Crane Supplier Vietnam Tập đoàn kỹ thuật Rosava http://www.rosavagroup.com Rosava Group là một kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực thiết bị nâng hạ vật liệu và cần trục. Công ty chúng tôi đang sản xuất một chất lượng tốt và tốt nhất của cần cẩu giàn. Cần cẩu của chúng tôi đang nâng vật nặng lên vật nặng trong các ngành công nghiệp. Gantry cần cẩu bao gồm một loạt các cần cẩu bao gồm tời kéo với công suất nâng lên đến 350 tấn.

  3. Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group Gantry Crane Supplier Vietnam Rosava Engineering Group http://www.rosavagroup.com Connect With Rosava Engineering Group Web-http://www.rosavagroup.com Mobile- +91 9414164090, +91 9950995018, +91 7073888090 E-mail- rosavagroup@gmail.com Fax: +91-294-2417484 Address: H-363-364 Bhamashah Industrial Area RIICO, Kaladwas, Road No 15 Udaipur, Rajasthan 313004, India. https://www.youtube.com/watch?v=IiDor0hfUCo&feature=youtu.be https://vimeo.com/236702079 http://gantrycrane1.blogspot.com https://gantrycrane2017.wordpress.com