1 / 37

Přednáška 18.

Přednáška 18. 4.4.2013 Český politický systém do roku 1989. Důležité historické milníky ČS. První československý odboj (1914–1918) Vznik Československa (28. říjen 1918) První republika (1918–1938) Druhá republika (1938–1939) Druhý odboj (1939–1945)

roxy
Télécharger la présentation

Přednáška 18.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Přednáška 18. 4.4.2013 Český politický systém do roku 1989

 2. Důležité historické milníky ČS • První československý odboj(1914–1918) • Vznik Československa(28. říjen 1918) • První republika(1918–1938) • Druhá republika(1938–1939) • Druhý odboj (1939–1945) • Československá třetí republika(1945–1948) • Komunistický režim v Československu(1948–1989) • Třetí odboj (1948-1956-1989) • Sametová revoluce(1989–1992) • Zánik Československa(31. prosinec 1992)

 3. Vznik Československa • Pozadí vzniku ČS • Národnostní otázky v Rakousku-Uhersku • 1.sv.v. • Exil v cizině (Masaryk, Beneš, Štefánik) • Čs legie • Tříkrálová deklarace (6.ledna 1918) • 14. Wilsonových bodů • Uznání ČS Národní rady (ve většině států světa) • Příměří na konci 1.sv.v. (Německo, Rakousko, Turecko)

 4. Události října 1918 • ČS jako jediný nástupnický stát RU • ČS vznikalo 16.-18. října 1918 • Washingtonská deklarace – autonomie pro Čechy • 20.října 1918 v 15,00 hod. – RU přestalo existovat • 28.října – formování ČS státu v Ženevě • Delegace Národního výboru (K.Kramář) • Protirakouský zahraniční odboj (E.Beneš) • 28.října – převzetí moci v Praze • Národní výbor – „Zákon o zřízení samostatného státu Československého“ • „Muži 28.října“ • Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár • 30.října – Martinská deklarace • Připojení Slovenska k Česku

 5. Události po říjnu 1918 • Oslavy nové republiky • Ničení památek a pozůstatků RU • Mariánský sloup na Staroměstském nám. • Územní nároky Sudet – snaha o připojení k RU • 4.11. – zatímní slovenská vláda – Skalice • 13.11. - Prozatímní ústava ČS • Národní shromáždění • Masaryk – prezidentem • Vláda – K.Kramář • ČS – prohlášeno republikou • Zákon o zrušení šlechtických titulů a řádů • Zákon o 8 hod. pracovní době • Prosinec 1918 – návrat Masaryka do ČS • (Česko)Slovensko – Maďarská roztržka • Česko(Slovensko) – Polská roztržka • 8.5.1919 – zahynul M.R.Štefáni (Užhorod) • 5.1919 - Připojení podkarpatské Rusy (Zakarpatské Ukrajiny) k ČS (plebiscit)

 6. Stranicko-politický systém v ČSRza 1. republiky • 11.1918 – prozatímní ústava • 29.2.1920 – Ústava ČSR • Zákonodárná moc – Národní shromáždění • Poslanecká sněmovna (300 poslanců na 6 let) • Senát (150 senátorů na 8 let) • Do obou komor poměrný volební systém • Výkonná moc • Prezident (na 7 let) • Vláda (ministři odpovědni PS – vyslovení nedůvěry) • Časté úřednické vlády (J.Černý, E.Beneš, J.Syrový) • Soudní moc • Soustava státních soudů • Ústavní soud (1921 - 1931) • Volební soud (speciální status) • Nejvyšší správní soud (E.Hácha)

 7. Stranicko-politický systém v ČSRza 1. republiky Územní členění a samospráva • Župy • Vznik v 1920 • Prakticky fungovaly pouze na Slovensku • ČSR rozdělena na 4 země (z. 125/1927 Sb.): • Země česká (Praha) • Země moravskoslezká (Brno) • Země slovenská (Bratislava) • Podkarpatská Rus (Užgorod) • Zemská zastupitelstva a zemské úřady • Okresy (hejtman) • Obec (starosta)

 8. Politické strany 1. republiky • Multipartismus • Parlamentní demokracie • Politický pluralismus • „Pětka“ • Agrárníci • Lidovci • Sociální demokraté • Národní socialisté • Národní demokrati • Skupina Hradu • E.Beneš, P.Šámal, K.Krofta, J.Preiss, A. Švehla, F. Udržal

 9. Politické strany 1. republiky • Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu • Konzervativní, pravicová strana • Nejsilnější strana 1.republiky • Do r. 1933 A.Švehla – poté R.Beran • Československá sociálně demokratická strana dělnická • Levicová, dnes ČSSD • Vznik 1878 • 1921 – oddělení se komunistického křídla (radikální) • A.Hampl • Československá strana národně socialistická • Skupina Hradu • Střední vrstva obyvatel • A.Klofáč • Československá národní demokracie • Sloučení několika stran • Střední vyšší třída • K.Kramář, A.Rašín, V.Dyk • Československá strana lidová • Katolické pravicové strany • J.Šrámek

 10. Politické strany 1. republiky Další politické strany: • Hlinkova slovenská lidová strana • Autonomie Slovenska, A.Hlinka • Sudetoněmecká strana • Něm.faš. Strana, K.Henlein • Komunistická strana Československa • Radikální levicová strana, K.Gottwald • Národní obec fašistická • Protiněmecká, ital. Fašismus, R.Gajda

 11. Volby v 1.republice • Parlamentní volby v roce: • 1920, 1925, 1929, 1935 • Důležitá součást čs. meziválečné demokracie • Volební právo pro ženy 1919 (1920) • Poměrný volební systém do obou komor parlamentu • Kandidátky bez preferenčních hlasů

 12. Druhá republika • Začátek od podpisu Mnichovské dohody (říjen 1938) – konec 16. března 1939 • Zánik některých ústavních institucí • Zmocňovací zákon • Posílení Vlády a prezidenta • Beneš odcestoval do exilu – Emil Hácha • Předseda Vlády – gen. Jan Syrový, Rudolf Beran • „Vídeňská arbitráž“ • Odstoupení 1/3 území a 5 mil. Obyvatel pro Německo • 6.října 1938 – Slovensko vyhlásilo autonomii (J.Tiso)

 13. Protektorát Čechy a Morava • 15.března 1939 – okupace českých zemí Německem • Zrušeno MZV a MO • Pouze protektorátní Vláda (premiéři): • A.Eliáš, J.Krejčí, R.Bienert • Kolaborant ministr školství E.Moravec • Říšský protektor: Konstantin von Neurath • Zastupující říšský protektor: R. Heydrich • 5.1942 – atentát • Uznání ČS vlády v exilu a anulita Mnichovské dohody • Poté nahrazen Kurtem Daluegem

 14. Zahraniční odboj za 2.sv.v. • Nejprve ve Francii (Š.Oususký) • Po obsazení Francie přesunut do Anglie • Československý národní výbor • Nejvyšší exilový orgán • Exilová vláda – Jan Šrámek • Beneš uznán prezidentem • Významné polit. osobnosti 1.republiky: • Jan Masaryk, František Němec, Sergej Ingr

 15. Domácí odboj za 2.sv.v. • Petiční výbor věrni zůstaneme • Partizánská činnost • Obrana národa • Vojenská odbojová skupina spojená s Londýnem • Tři králové • J.Balabán, J.Mašín, V.Morávek • Politické ústředí • Přemysl Šámal • Sloučení všech výše uvedených do ÚVOD • Ústřední vedení odboje domácího

 16. Poválečné Československo • 19.3.1945 – E.Beneš zvolen prezidentem • 10.5.1945 – převzala moc ve státě nová vláda NÁRODNÍ FRONTY • Parlamentní volby 1946 • Česko • Vítězství KSČ (40 %) • Národní socialisté (24 %) • Lidovci (20 %) • Sociální demokraté (16 %) • Slovensko • Slovenská demokratická strana • KSS

 17. Benešovy dekrety • Oficiálně „Dekrety prezidenta republiky“ • právní předpisy vydávané prozatímním státním zřízení a později prezidentem republiky s mocí zákona • Podle ústavního dekretu o prozatímním výkonu moci zákonodárné vydávala vláda dekrety na místě Národního shromáždění, vzhledem k tomu, že nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc v souladu s Ústavou • Vedle dekretů o znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení centrálního plánování, všeobecné pracovní povinnosti mezi ně patří i velmi kontroverzní dekrety spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrušení československého státního občanství etnický Němcům a Maďarům, zrušení německé university, německých vysokých škol technických • V roce 1945 vyšlo ve Sbírce zákonů 98 nových dekretů a bylo republikováno 7 starých dekretů • Všechny dekrety byly po válce, 5. března 1946, ratihabovány Prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. • 56 dekretů bylo později zrušeno

 18. Třetí republika • 1945-1948 – politický systém jako „formální demokracie“ • Prezident - Beneš • MZV – J.Masaryk • Spor KSČ x ostatní parlamentní strany • „Národní fronta“ • Systém zastoupení všech parlamentních stran ve vládě • Kritika 1. republiky • Výrazná orientace na SSSR • Posilování role KSČ – ministerstva

 19. Únor 1948 • Václav Nosek – ministr vnitra • Příprava situace na převrat • Komunisté na místa nekomunistů • Odstoupení demokratických ministrů z vlády (při ½ by padla Vláda – nové volby) – KSČ vyvolává masivní demonstrace • Nakonec Beneš nerozpustí Vládu a jmenuje nové ministry Gottwaldovy vlády • 25.únory 1948 – KSČ přebírá moc

 20. Situace po únoru 1948 • „Vítězství KSČ nad kapitalismem„ • Začíná teror pro odpůrce KSČ • Masivní emigrace vysokých polit. činitelů z demokratických stran do ciziny • „Obrozená vedení“ • Úzká spolupráce s KSČ • Navenek stále „demokratický režim“ • Volby 1948 • 89,2 % pro národní frontu

 21. Situace po únoru 1948 • Beneš se stahuje do ústraní • 9. května 1948 – Nová Ústava • Nedemokratická • Beneš ji nepodepíše a abdikuje • Červen - Gottwald prezidentem • Budování nového režimu • Zákon na ochranu republiky • Politické procesy • Vykonstruované soudní procesy • Likvidace katolické církve (ideologie, majetek) • Tábory nucených prací – systém koncentračních táborů • Pomocné technické prapory • Likvidace sociální demokracie – fungování v exilu

 22. Budování komunistického režimu v 50. letech • Likvidace svobodného tisku • Politické procesy proti nepřátelům • Církev, vojáci ze Západu, církvi • Proces s důstojníky – Heliodor Píka • Proces s M. Horákovou – poslankyně Národních socialistů • Procesy proti zrádcům ve vlastních řadách • R. Slánský – bývalý předseda KSČ • Intriky ze SSSR • Politika strachu ve Straně

 23. Vývoj v mimopolitických oblastech • Snaha stabilizovat ekonomiku • Vyvlastněn všechen soukromý majetek • Znárodnění • Centrálně řízená ekonomika a hospodářství • 5-leté hospodářské plány „Pětiletky“ • Státní plánovací komise • Odvětvová ministerstva • 1953 - Měnová reforma (1:50) • Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) • Každá země SSSR bloku se zaměří na konkrétní oblast • ČSSR – těžký a dopravní průmysl • Kolektivizace zemědělství (od 1949) – vznik JZD • 2. vlna 1957 – velmi tvrdá • Zprůmyslnění Slovenska • Předtím hlavně zemědělství • posílení vlivu

 24. Politická situace v 50. letech • 1953 – umírá Stalin i Gottwald • Nový prezident A. Zápotocký • Předseda Vlády – Viliam Široký • GT KSČ – A. Novotný • změna po Stalinově smrti • Umírněnější situace • Smrt A. Zápotockého • Nástupce A. Novotný (konzervativec) • Hospodářský úpadek na poč. 60. let • Rozpad 3. pětiletky – nefunkční ekonomika • 1960 – Nová Ústava – vznik ČSSR • Slovensko • Liberálnější – A. Dubček

 25. 60. léta • Sjezd spisovatelů na Dobříši (1967) • Kritika KSČ – požadavek svobody • Páral, Havel, Kundera, Vaculík • 1967/1968 – rozkol uvnitř KSČ • Kritika A. Novotného • Nový GT – A. Dubček „socialismus s lidskou tváří“ • „Nový program KSČ“ • Nový prezident – Ludvík Svoboda • Předseda Vlády – O. Černík • Příprava reforem ze strany Vlády – „Pražské jaro“(1.-6. 1968) • Federalizace ČS • Demokratičtější volby • Reforma ekonomiky • Vznik nezávislých iniciativ • Kritika reforem ze SSSR • V ČS – V.Bilak a M.Jakeš • Dubček se dostává do izolace • Vyostřuje se situace

 26. Pražské jaro 1968 • Manifest 2000 slov • Kundera, Havel, Vaculík • Výzva pro KSČ za unikátní reformu ČS • Liberalizace • SSSR začíná jednat proti Dubčekovi • Zejména Brežněv • Nejednota Východního bloku • Jugoslávie – Tito, Rumunsko - Caucesco • 21.8.1968 – zásah vojsk Varšavské smlouvy • Armády V.Něm,Polska, Maďarska, Bulharska, SSSR • Dočasná přítomnost sovětských vojsk – na 10 let (poté prodlouženo na 20 let)

 27. Federalizace Československa • Zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci (účinný od 1.1.1969) • Federální shromáždění • Sněmovna lidu • Sněmovna národů • 2 vlastní národní parlamenty • Česká národní rada • Slovenská národní rada

 28. 70. a 80. léta • Politika konsolidace a normalizace • Čistky v KSČ • Odvolání představitelů Pražského jara • Nový GT – G. Husák • Nový představitelé: • G.Husák, A.Indra, V.Bilak, J.Lenárt, L.Štrougal, J.Fojtík, M.Jakeš, A.Kapek, K.Hoffman • Politický systém měl ve všech aspektech znaky totalitního systému

 29. Opoziční hnutí 70. a 80. let • Charta 77 • Mluvčí J.Patočka, V.Havel, J.Hájek • VONS • ČSDI • Československý helsinský výbor • Hnutí za občanskou svobodu • Tiskoviny • Lidové noviny • Vokno • Revolver revue

 30. Události roku 1989 • 17.11. – násilné potlačení studentské revoluce na Národní třídě • 19.11. – vznik Občanského fóra (OF) • 22.11.- dialog OF s Vládou (premiér Adamec) • 24.11. – demise nejužšího vedení • 27.11. – generální stávka v ČS – demonstrace na Václavském náměstí • 29.11. – FS schválilo změnu Ústavy - konec vlády 1. strany • 3.12. – pád Vlády Adamce – vysoký počet komunistů • 6.12. – nový GT Urbánek – přijímá požadavky OF • 8.12. – nový premiér M. Čalfa přijímá požadavky OF • 10.12. – nová Vláda s převahou nekomunistů – demise prezidenta Husáka • 19.12. – důvěra FS pro Vládu M. Čalfy • 29.12. – V. Havel zvolen prezidentem

 31. Video – E.Beneš • http://www.youtube.com/watch?v=Id32RclhoCM

 32. Video – Mnichov 1938 • http://www.youtube.com/watch?v=RQ_lgtmRmlE

 33. Video – projev Gottwald 1948 • http://www.youtube.com/watch?v=paYE165oYzE

 34. Video – okupace 1968 • http://www.youtube.com/watch?v=9WFVhe1Eqb4

 35. Video – Miloš Jakeš • http://www.youtube.com/watch?v=h_OW9zIRFoU

More Related