1 / 9

RISKKOMMUNIKATION: FÖRORENADE OMRÅDEN Mälardalens högskola, Eskilstuna 2010-09-27 Lars-Erik Warg

RISKKOMMUNIKATION: FÖRORENADE OMRÅDEN Mälardalens högskola, Eskilstuna 2010-09-27 Lars-Erik Warg Docent i psykologi  Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset 701 85 Örebro  Tfn: 019-60 22483 Fax: 019-12 04 04

rupert
Télécharger la présentation

RISKKOMMUNIKATION: FÖRORENADE OMRÅDEN Mälardalens högskola, Eskilstuna 2010-09-27 Lars-Erik Warg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RISKKOMMUNIKATION: FÖRORENADE OMRÅDEN Mälardalens högskola, Eskilstuna 2010-09-27 Lars-Erik Warg Docent i psykologi  Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset 701 85 Örebro  Tfn: 019-60 22483 Fax: 019-12 04 04 E-post: lars-erik.varg@orebroll.se; http://www.orebroll.se/amm

  2. Varför spelar det roll hur hälso- och vetenskapliga frågor rapporteras/kommuniceras? Det spelar roll därför att information som är missledande är potentiellt farlig, den kan t.o.m. kosta liv.

  3. DET FINNS RISKER SOM MAN MÅSTE TA! DET FINNS RISKER SOM MAN INTE FÅR TA! Friedrich Dürrenmatt

  4. VAD MENAS MED RISKKOMMUNIKATION? Riskkommunikation är en ömsesidig process som innebär utbyte av information och åsikter mellan enskilda, grupper och myndigheter/institutioner/experter. Riskkommunikation är sådan kommunikation som tillhandahåller lekmannen/allmänheten den information de behöver för att göra oberoende bedömningar om risker rörande hälsa, säkerhet och miljö.

  5. INDIGNATIONSMODELLEN (OUTRAGE FACTOR MODEL) INDIGNATIONSFAKTORER -+ 1 Frivillig Påtvingad 2 Naturlig Artificiell 3 Bekant Obekant 4 Ej minnesvärd Minnesvärd 5 Inger ej rädsla Inger rädsla 6 Diffus i tid och rum Fokuserad i tid och rum 7 Kunskap finns Kunskap finns ej 8 Kontrollerad av individen Kontrollerad av samhället 9 Rättvis Orättvis 10 Moraliskt irrelevant Moraliskt relevant 11 Förtroende Ej förtroende 12 Process som Process som ej motsvarar förv. motsvarar förv.

  6. Vad lägger du för innebörd i uttrycket • ”känna trygghet i sin närmiljö”? • Social situation: Förtroende för ansvariga/ • påverkansmöjligheter/bra grannar • Miljö: Ren miljö/fin natur/kemikaliefri mat • Personlig säkerhet: Inte vara rädd för att gå ut/inte • vara rädd för rån/inte vara rädd för våldsbrott • Familj, hem: Tryggt för hem och familj/barn • Not In My Back Yard: Olika tankar relaterade till • NIMBY

  7. SEX KRITERIER FÖR EFFEKTIV RISKKOMMUNIKATION • Snabb och korrekt information ges till berörda • Medias informationsbehov tillfredsställs • Transparens i riskkommunikationen, ingen dold agenda • Personligt möte med den mest berörda gruppen av människor (om möjligt/nödvändigt) • Planerade/vidtagna åtgärder redovisas • De berörda involveras i riskkommunikationen

More Related