Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Основни термини свързани с проектирането на системите (ОТСПС-1) ‏ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Основни термини свързани с проектирането на системите (ОТСПС-1) ‏

Основни термини свързани с проектирането на системите (ОТСПС-1) ‏

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Основни термини свързани с проектирането на системите (ОТСПС-1) ‏

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Термини сързани със стойностите: Данни, Информация и Null; 2. Термини сързани със структурата: Таблица, Поле, Запис, Изглед, Kлючове и Индекс; 3. Термини свързани с релациите:Релации,Типове релации, Типове участия и Степен на участие; 4. Термини свързани с целостта: Спецификация на поле, Цялостна данните. Основни термини свързани с проектирането на системите (ОТСПС-1)‏

 2. 1. Термини свързани със стойностите:(ОТСПС-2)‏ • Данни- това са стойностите, които съхраняваме в базата. Те са статични в смисъл, че остават в същото състояние, докато не се променят с ръчно или автоматизирано действие • Например: • Klient (име на таблицата)

 3. Анализ на данните:(ОТСПС-3)‏ • Тези данни като че ли нямат смисъл? Какво е „9233“-пощенски код ли е? Или пореден номер? • Дори да знаем предварително, че така се идентифицира клиента, не знаем, че този номер се вързва с лицето „Георги Иванов“ • това се разбира след обработката и обвързването на тези данни

 4. Информацията са данни, които сме обработили по начин, който ги прави смислени и полезни за нас. Информация (ОТСПС-4)‏

 5. Тя е динамична в смисъл, че постоянно се променя по отношение на данните, съхранени в базата, и също така в смисъл, че може да се обработва и представя по различни начини. Може да се извлече от израз SELECT, чрез форма на екрана на компютъра, да се отпечата и т.н. Целта е да се обработват данните така, че да се получи смислена информация Информация (ОТСПС-5)‏

 6. Извличане на данни от БД(ОТСПС-6)‏ SQL (Structured query language) притежава един оператор “SELECT” за извличане на данни от БД. Оснвния елемент на SQL e SELECT-FROM-WHERE SELECT <списък с колони> FROM <списък от таблици> WHERE <условие>

 7. Данните са това, което съхраняваме, а информацията това което извличаме от базата Данни и информация (ОТСПС-7)‏

 8. Klient(ОТСПС-8)‏Примерна заявка: Да се изведат рожденната дата и номера на служителя от таблицата KLIENTSELECT NUMBER,BDATEFROM CLIENTWHERE FNAME=‘Георги’AND LNAME‘Иванов’

 9. Null се определя като липсваща или неизвестна стойност. Това не е нула или текстов низ, състоящ се от празни интервали. Причините за това са: Числото нула е смислено и може да означава състояние на баланса, текущо ниво на акции и т.н. Въпреки, че един текстов низ, състоящ се от празни интервали, със сигурност няма смисъл за потребителя, когато се използва в език за заявки SQL, той има смисъл. Например с. Извор не се намира в „софийска област“ и тогава на мястото за област има „ „ NULL(ОТСПС-9)‏

 10. Полезни страни на NULL(ОТСПС-10)‏ • Липсващите стойности са обикновено резултат от грешка на оператора при въвеждане. Например вие въвеждате данните в ЕСГРАОН и сте пропуснали някои данни. Ако там стои NULL грешката се поправя след допълнително запитване. • Неизвестни стойности Те се появяват по различни причини. Например в една таблица с учебна програма, може да не се знае коя ще бъде дисциплината за следващия семестър.

 11. Проблемът със стойности NULL(ОТСПС-11)‏ • Не може да се използва в математически операции например (25*3) + 4 =79, но • (null*3) + 4 = null; • 25*3 + null = null • 25*null + 4 = null ако изпълним функция за сумиране, в която има null също се стига до „лош“ резултат.

 12. Термини свързани със структурата (ОТСПС-12)‏ Таблица редовете са записи, а колоните са полета (атрибути)‏

 13. Таблица и предмет (ОТСПС-13)‏ • Предметът на всяка таблица е обект или събитие

 14. Таблица за валидиране (таблица за справки) (ОТСПС-14)‏ • Categories • Чрез тези таблици могат да се правят справки и да се валидират данните при въвеждане

 15. Таблица - ключ и запис (ОТСПС-15)‏ • Таблиците са основните структури на базата от данни и всяка от тях съдържа едно поле, което се нарича първичен ключ. Това е полето което идентифицира уникално записите. • Записът (tuple) характеризира уникално предмета на дадена таблица. Всеки запис се определя от своя първичен ключ

 16. Поле (атрибут) (ОТСПС-16)‏ • Най-малката структура в базата от данни, която е характеристика на предмета на таблицата, към която принадлежи. В зле проектираната БД се срещат: • Полета състоящи се от много части, което съдържа два или повече различни елемента в своята стойност (съставно поле); • Поле с множество стойности, което съдържа множество повече от една възможна стойност; • Изчислено поле, което може да съдържа конкатенирана стойност (първо име и фамилия)‏

 17. Изгледът е „виртуална“ таблица, състояща се от полета от една или повече таблици от базата данни; таблиците, от които се състои изгледа, са известни като базови таблици. Единственото, което може да се съхрани за изгледа е неговата структура (в MS ACCESS това са съхранените заявки). Чрез изгледа можем да видим от различни аспекти информацията от базата от данни. Изглед (ОТСПС-17)‏

 18. Изгледите са важни по следните три причини: (ОТСПС-18)‏ • Чрез тях може да се работи с множество „базови“ таблици. (това се постига само ако са направени подходящите релации между тях); • Те дават възможност да не позволим на потребител или група потребители да ползват група от полета. Важно за сигурността. • Могат да се използват за да се релизира цялост на данните. Изгледите, които се използват за тази цел се наричат изгледи за валидиране.

 19. Ключовете са специални полета, които имат точно определена роля в една таблица, а типът на ключа определя неговото предназначение в рамките на таблицата. Има няколко типа ключове, които може да съсдържа дадена таблица, но двата най важни са първичнияключ и външния ключ Ключове (ОТСПС-19)‏

 20. Първичният ключ е поле или група от полета, който идентифицира уникално всеки запис в дадена таблица; ако даден първичен ключ се състои от две или повече полета, той е известен като сложен първичен ключ. Първичният ключ е най-важният ключ в цялата таблица. Стойността на първичния ключ идентифицира точноопределен запис в цялата база данни; Полето на първичния ключ идентифицира дадена таблица в цялата база данни; Първичният ключ налага цялост на ниво таблица и помага да се създадат релации с другите таблици в базата данни. Първичен ключ(ОТСПС-20)‏

 21. Когато се прави релация (връзка) между две таблици обикновено се взема копие от първичния ключ на първата таблица и го включваме в структурата на втората таблица, където той става външен ключ. Името „външен ключ“ произлиза от факта, че втората таблица вече има свой първичен ключ. Външен ключ (ОТСПС-21)‏

 22. Как да се различи индекса от ключа? Индексът е структура, която СУРБД (системата за управление на релационната база данни) осигурява, за да подобри обработката на данните. Важната разлика с ключа е, че индексите са физически структури, които подобряват обработката, а ключовете са логически структури. Индекс (ОТСПС-22)‏

 23. Между две таблици съществува релация, ако можем по някакъв начин да се асоциира записите от първата таблица с тези на втората. Това се постига или чрез първичен и външен ключове или чрез свързваща таблица. Релации (ОТСПС-23)‏

 24. Предимства на релацията:(ОТСПС-24)‏ • Тя дава възможност да се създават изгледи, състоящи се от множество таблици; • Тя е от решаващо значение за целостта на данните, защото помага да се намалят излишните данни и да се елиминират дублиращите такива; Всяка релация се характеризира по три начина: • Тип на релацията; • Начин на участие на таблицата в релацията; • И степента, до която всяка таблица участва в релацията.

 25. Има три обособени типа релации: едно към едно, едно към много и много към много. Едно към едно имаме, когато един запис от първата таблица е свързан максимум с един запис от втората таблица. Едно към много имаме, когато един запис от първата таблица е свързан с един или повече записи от втората таблица. Типове релации (ОТСПС-25)‏

 26. Две таблици са свързани с релация от типа „много към много“, когато един-единствен запис от първата таблица може да бъде свързан с много записи от втората таблица и един-единствен запис от втората таблица може да бъде свързан с много записи от първата. Тази релация се създава със помощта на свързваща таблица Типове релации(ОТСПС-26)‏

 27. Участието на една таблица в релация може да бъде задължително или незадължително. Дефиниция: Допускаме, че съществува релация между две таблици, наречени TABLE_A и TABLE_B. Участието на TABLE_A е задължително, ако трябва да се въведе поне един запис в TABLE_A, преди да можем да въведем запис в TABLE_B. Участието на TABLE_A е незадължително, когато не се изисква да се въвеждат никакви записи в TABLE_A , за да може да се въвежда в TABLE_B. Типове участия (ОТСПС-27)‏

 28. Степента на участие определя минималния брой записи на дадена таблица, които трябва да бъдат асоциирани с единичен запис в свързаната таблица, и максималният брой записи, които една таблица може да има асоциирани към един-единствен запис в свързаната таблица Степен на участие (ОТСПС-28)‏

 29. Спецификация на поле (известно като домейн) представя всички елементи на едно поле. Елементите са общи, физически и логически. Общите елементи са включват елементи като име на полето, описание и родителска таблица; Физическите елементи включват тип на данните, дължина и формат на представяне; Логическите елементи описват стойностите, които се съхраняват в едно поле и включват елементи като задължителна стойност, обхват на стойностите и подразбираща се стойност. Термини свързани с целостта (ОТСПС-29)‏

 30. Цялостта на данните означава валидност, съгласуваност и точност на данните в базата от данни. Съществуват четири нива свързани с целостта на данните: На ниво таблица, се гарантира, че няма дублирани записи и че полето, което идентифицира записа никога не е null; Цялост на данните (ОТСПС-30)‏

 31. На ниво поле (цялост на ниво домейн) гарантира, че структурата на всяко поле е устойчива; че стойността на всяко поле е валидна, съгласувана и точна и че полето от един тип напр. Sity навсякъде в базата от данни е съгласувано; На ниворелация (цялост на връзките), гарантира, че релацията между две таблици е устойчива и че записите в таблиците са синхронизирани, независимо от това дали се въвеждат, обновяват или изтриват данни от таблиците. Цялост на данните (ОТСПС-31)‏

 32. Цялост на данните (ОТСПС-32)‏ • Бизнес правилата налагат ограничения върху определени аспекти на базата данни, произтичащи от начините, по които дадена организация разбира и използва тези данни (обхват на стойностите и т.н.)‏

 33. Това са ограниченията, които са особено важни за проектирането, защото те задават начина на използване на информацията по функции и нива в организацията. Бизнес правила (ОТСПС-33)‏