Download
da ov pr vo a rekodifikace soukrom ho pr va hmotn ho n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného

Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 26. února 2013 – IFA

 2. Osnova • Obecně k rekodifikaci soukromého práva • Daňové zákony související s rekodifikací • Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí • Rekodifikační novela daňových zákonů 2

 3. 1. Obecně k rekodifikaci soukromého práva hmotného • Zákony platné ve Sbírce zákonů • Připravovaná navazující legislativa • Rekodifikační změny 3

 4. 1) Zákony platné ve Sbírce zákonů • platné zákony ve Sbírce zákonů • NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.) • ZOK (zákon č. 90/2012 Sb.) • ZMPS (zákon č. 91/2012 Sb.) • navrhovaná účinnost 1. ledna 2014 4

 5. 2) Připravovaná navazující legislativa • připravovaná doprovodná legislativa MSp • nový katastrální zákon • nový zákon o nesporných řízeních soudních • novela o.s.ř. • novela insolvenčního zákona • doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného (neobsahuje změny daňových zákonů) • nový zákon o veřejných rejstřících • nový zákon o statusu veřejné prospěšnosti • nový zákon o rejstříku spolků • předpokládané projednání vládou dne 27. února 2013 (výjimka zákon o statusu veřejné prospěšnosti a zákon o rejstříku spolků – vnější připomínkové řízení) 5

 6. 3) Rekodifikační změny 6

 7. 3) Rekodifikační změny • věcné • terminologické • § 3029 NOZ (1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupujína jejich místo jim odpovídající ustanovenítohoto zákona. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva. 7

 8. Příklad – vymezení věci v právním smyslu živé zvíře není věcí, ustanovení o věcech se použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze • věc v právním smyslu obdobně Ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje přiměřené použití ustanovení o věcech hmotných • hmotná • ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu • nehmotná • práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty přiměřeně lidské tělo nebo části lidského těla • nemovitá • pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci stanoví zákon • movitá • veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná 8

 9. 2. Daňové zákony související s rekodifikací 9

 10. 3. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí • Základní informace • Obsah zákona • Struktura zákona • Hlavní změny • Sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele • Základ daně • Změny snižující administrativní náročnost • Zvláštní procesní ustanovení 10

 11. I. Základní informace • daň z nabytí nemovitých věcí nahradí daň z převodu nemovitostí • daň dědická a daň darovací – integrace do daní z příjmů • návrh nového zákona • forma novely stávajícího zákona s ohledem na rozsah změn zcela nevyhovující • předložen k projednání vládě - projednáván v komisích LRV 11

 12. II. Obsah zákona 12

 13. III. Struktura zákona 13

 14. IV. Hlavní změny • vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku • sjednocení osoby poplatníka daně • zrušení institutu ručení • redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků • možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj • změny snižující administrativní náročnost daně 14

 15. V. Sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele • možnost zrušení institutu ručitele daně • snazší vymahatelnost daně • soulad právní úpravy s úpravou platnou ve většině zemí EU • nabyvatel (16 států) • nabyvatel i převodce (2 státy – Německo a Rakousko) • převodce (2 státy – Slovinsko a Polsko) 15

 16. VI. Základ daně • nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje 16

 17. VII. Změny snižující administrativní náročnost • zjednodušení postupu při stanovení základu daně • u nejčastěji převáděných nemovitých věcí (platba zálohy na daň) • možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj • redukce počtu povinných příloh daňového přiznání • přílohy daňového přiznání postačí v prostých kopiích 17

 18. VII. Zvláštní procesní ustanovení Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru 18

 19. 4. Rekodifikační novela daňových zákonů • Základní informace • Východiska • Obsah zákona • Legislativní pojetí • Hlavní změny • Vybrané věcné otázky (hmotné) • Vybrané věcné otázky (procesní) 19

 20. I. Základní informace • zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách • soubor novel daňových zákonů • reagujících na rekodifikaci soukromého práva hmotného • obsahující další změny (zejména realizace I. fáze jednoho inkasního místa) • dalších souvisejících zákonů • návrh zákona • vnější připomínkové řízení • lhůta pro připomínky do 25. února 2013 20

 21. II. Východiska • přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného • realizovat I. fázi jednoho inkasního místa • realizovat další změny daňových zákonů • platný, ale neúčinný zákon č. 458/2011 Sb. 21

 22. III. Obsah zákona • novely všech daňových zákonů • 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 397/2012 Sb., 16/1993 Sb., 235/2004 Sb., 353/2003 Sb., 261/2007 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb. • výjimka – zrušení zákona č. 357/1992 Sb. • specifické řešení u daně z nemovitostí • starý režim ještě pro rok 2014 (novela 338/1992 Sb.) • od roku 2015 – nový zákon o dani z nemovitých věcí 22

 23. IV. Legislativní pojetí 1/2 • možnosti • striktně věcně rekodifikační pojetí • věcné a terminologicky rekodifikační pojetí • věcné a terminologicky rekodifikační pojetí a navazující věcné a terminologické změny • terminologická příprava na změny od 1. ledna 2015 23

 24. IV. Legislativní pojetí 2/2 • novelizační body • vysoký počet • 586/1992 Sb. – 904 bodů • 235/2004 Sb. – 327 bodů • 353/2003 Sb. – 135 bodů • 280/2009 Sb. – 149 bodů • přehlednost a posloupnost • rušení poznámek pod čarou • závěrečné body jednotlivých částí • obecné přechodné ustanovení 24

 25. Obecné přechodné ustanovení Skutečnosti, poměry, vztahy, instituty, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními zákona č. …/…. Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která jim svou povahou nejblíže odpovídají. 25

 26. V. Hlavní změny 26

 27. 1) Terminologické rekodifikační změny • obchodní společnost a družstvo  obchodníkorporace • sdružení bez právní subjektivity  společnost • závazek  dluh • půjčka  zápůjčka • byt  jednotka • podnik  obchodní závod • nemovitost  nemovitá věc • domácnost  společně hospodařící domácnost • jméno a příjmení  jméno 27

 28. 2) Věcné rekodifikační změny • svěřenský fond • veřejně prospěšní poplatníci • dědictví 28

 29. 3) Ostatní změny 1/2 • předsunutí účinnosti již platných bodů ze zákona č. 458/2011 Sb. • sjednocení rozhodné částky pro srážkovou daň • rušení legislativních zkratek „daň“ • cena zjištěná x cena určená • řešení problematiky  „kurzových rozdílů“ 29

 30. 3) Ostatní změny 2/2 • související terminologické změny • zákon o daních z příjmů (příprava na 2015) • příjmy ze závislé činnosti • příjmy ze samostatné činnosti • daňový rezident České republiky a daňový nerezident • pojmenování slev na dani fyzických osob • nepřímé daně • Evropské společenství  Evropská unie • celní úřad  správce daně • rušení odkazů v zákoně o spotřebních daních 30

 31. VI. Vybrané věcné otázky (hmotné) • Svěřenský fond • Veřejně prospěšní poplatníci • Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů • Vymezení zboží pro účely zákona o DPH • Osvobození dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí od DPH 31

 32. 1) Svěřenský fond • zákon o daních z příjmů • poplatníkem daně z příjmů právnických osob • daňový režim obdobný jako je např. u podílových fondů • zákon o dani z přidané hodnoty • hledí se na něj jako na právnickou osobu • zákon o dani z nabytí nemovitých věcí • poplatník 32

 33. 2) Veřejně prospěšní poplatníci • vymezení v zákoně o daních z příjmů (§ 17a) • pozitivní vymezení • status veřejné prospěšnosti veřejně prospěšná činnost • negativní vymezení • zachováno • zvláštní ustanovení o předmětu daně (§ 18a) • možnost snížení základu daně (§ 20 odst. 7) • bezúplatná plnění veřejně prospěšným poplatníkům (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) • veřejně prospěšní poplatníci se statusem • nemusí „klíčovat“ činnosti 33

 34. 3) Integrace daně darovací a daně dědické do daní z příjmů • vypuštění příjmů z darování a dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně • § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a) • osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů • § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a) • osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II. skupině od daně z příjmů fyzických osob • § 10 odst. 3 písm. d) • zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech • § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 34

 35. 4) Vymezení zboží pro účely zákona o dani z přidané hodnoty • hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů • právo stavby • živé zvíře • lidské tělo a části lidského těla • plyn, elektřina, teplo a chlad 35

 36. 5) Osvobození dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí od DPH • osvobození dodání • taxativně vypočtených nemovitých věcí (většina) • pozemek • bez stavby nebo možnosti stavby • ostatní • po uplynutí 5 let od kolaudace nebo užívání • možnost uplatnit daň • osvobození nájmu • všechny nemovité věci s několika výjimkami • možnost uplatnit daň při nájmu jinému plátci 36

 37. VI. Vybrané věcné otázky (procesní) Rekodifikační • Jednání a zastupování • Přechod daňové povinnosti u fyzických osob Další změny • Nová úprava daňové informační schránky • Lhůty v daňovém řádu • Změna určení výše úroku hrazeného správcem daně • Nová varianta zajišťovacího příkazu • Elektronické dražby • Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy • Moderace sankcí ex lege • Pokuta za opožděné tvrzení daně 37

 38. 1) Jednání a zastupování • zachování stávajícího konceptu lišícího mezi přímým (§ 24) a nepřímým (§ 25 an.) jednáním, tj. zastoupením • nutnost rozlišovat zákonného zástupce fyzické osoby a opatrovníka od statutárního orgánu, který je nově považován za zákonného zástupce právnické osoby 38

 39. 2) Přechod daňové povinnosti u fyzických osob • daňová povinnost přechází na dědice rozhodnutím soudu o dědictví (obdoba historického institutu ležící pozůstalosti) • daňovou povinnost zůstavitele plní osoba spravující pozůstalost na účet pozůstalosti • daňová povinnost vzniklá mezi smrtí zůstavitele a skončením řízení o pozůstalosti – hledí se na ní, jako by vznikla zůstaviteli 39

 40. 40 40

 41. Další změny • soubor různorodých změn vycházejících z nashromážděných podnětů • část změn je vyvolána potřebou reagovat na změny právního řádu (zejm. novela OSŘ 2013) • je zde poptávka po opatřeních, která bývají svodně označována jako „opatření vedoucí ke zvýšení ochoty daňových subjektů k plnění daňových povinností“ 41

 42. 3) Nová úprava daňové informační schránky • současný koncept umožňuje nahlížení pouze přes tzv. uznávaný elektronický podpis (využívá cca 30 tis. uživatelů) • navrhuje se rozšíření přístupu tak, aby do DIS bylo možné nahlížet i pomocí přístupových údajů k datové schránce • probíhají diskuse o vhodnosti konceptu zřizování schránek ex offo 42

 43. 4) Lhůty v daňovém řádu • § 32 odst. 2 – odstranění podmínky souhlasu s lhůtou kratší než 1 den • § 34 – prodloužení zastavené lhůty vždy o 5 dní • § 148 odst. 4 – sjednocení stavení lhůty pro stanovení daně po dobu, kdy v dané věci probíhá mezinárodní dožádání (dnes nedopadá na nepřímé daně) 43

 44. 5) Změna určení výše úroku hrazeného správcem daně • cílem je sjednotit „cenu peněz“ u náhrady škody a této paušalizované náhrady škody vyplácené formou úroku tak, aby nedocházelo k nerovnosti • výše úroku koncipována odkazem na výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku (stanovuje vláda nařízením) • týká se: • úroku z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 DŘ) • úroku z neoprávněného jednání správce daně(§ 254 DŘ) 44

 45. 6) Nová varianta zajišťovacího příkazu • blokace peněžních prostředků na účtu daňového subjektu, aniž by došlo k jejich transferu na účet správce daně • eliminace exekučních nákladů a snížení rizika případných náhrad škod • možné negativum – zavedení diskrece stran volby způsobu zajištění 45

 46. 7) Elektronické dražby • současná úprava je předpokládá, avšak podmiňuje vydáním prováděcího předpisu, který je však limitován tím, že nemůže modifikovat normy vyšší právní síly • navrhuje se proto úprava zákona zohledňující specifikum elektronických dražeb • vyhláška se již nepředpokládá; technické podmínky budou zveřejněny na internetu 46

 47. 8) Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy • vydělení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ze současné pořádkové pokuty • výše do 500 000 Kč • nově též za nesplnění registrační, oznamovací, ohlašovací a záznamní povinnosti • pouze pro případy, kdy zákon nestanoví jiný následek (např. úrok, penále atd.); tímto následkem není stanovení daně 47

 48. 9) Moderace sankcí ex lege • cíl – rozlišit mezi těmi, u nichž je porušení povinnosti ojedinělým jevem a kteří se svou aktivní součinností snaží škodlivý následek napravit, od daňových subjektů nesoučinných či opakovaně porušujících své povinnosti • tento krok by skýtal řadu negativ i pozitiv, které je nutné zvážit 48

 49. 10) Pokuta za opožděné tvrzení daně • poloviční výše pokuty za opožděné tvrzení daně, v případě kumulativního splnění podmínek: • podání do 30 dnů po lhůtě, • první opožděné podání v roce u správce daně, • bezdlužnost 49

 50. Děkuji za Vaši pozornost. 50