Download
begrotingsnormen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
begrotingsnormen PowerPoint Presentation
Download Presentation
begrotingsnormen

begrotingsnormen

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

begrotingsnormen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. begrotingsnormen

  2. Klassieke norm Particuliere sector centraal Door voldoende belastingopbrengsten Collectieve voorzieningen op peil De beste begroting is de kleinste begroting draagvlaktheorie financieringstekort Kredietvraag overheid Gulden financieringsregel rente Overheid leent alleen geld voor overheidsinvesteringen Particuliere investeringen Inkomen voor komende generaties dus kunnen deze meebetalen aan rente en aflossing

  3. Conjuncturele norm Bij onderbesteding stimuleren EV EV laag, relatief veel onbenut spaargeld om te lenen aan overheid EV hoog, relatief veel overheidsinkomsten om af te lossen Bij overbesteding afremmen EV Anti-cyclisch begrotingsbeleid

  4. Trendmatige begrotingsnorm Begroting op lange termijn in evenwicht Uitgaven en inkomsten gescheiden beoordeeld Uitgavenstijging o.b.v. Gemiddelde groei BBP Anti-cyclische effecten laagconjunctuur Hoogconjunctuur Belastingopbrengst minder dan gemiddeld Belastingopbrengst meer dan gemiddeld Groei ov. Bestedingen gelijk Groei ov. Bestedingen gelijk Ec. Groei geremd Ec. Groei omhoog