1 / 5

begrotingsnormen

begrotingsnormen. Klassieke norm. Particuliere sector centraal. Door voldoende belastingopbrengsten Collectieve voorzieningen op peil. De beste begroting is de kleinste begroting. draagvlaktheorie. financieringstekort. Kredietvraag overheid. Gulden financieringsregel. rente.

sage
Télécharger la présentation

begrotingsnormen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. begrotingsnormen

  2. Klassieke norm Particuliere sector centraal Door voldoende belastingopbrengsten Collectieve voorzieningen op peil De beste begroting is de kleinste begroting draagvlaktheorie financieringstekort Kredietvraag overheid Gulden financieringsregel rente Overheid leent alleen geld voor overheidsinvesteringen Particuliere investeringen Inkomen voor komende generaties dus kunnen deze meebetalen aan rente en aflossing

  3. Conjuncturele norm Bij onderbesteding stimuleren EV EV laag, relatief veel onbenut spaargeld om te lenen aan overheid EV hoog, relatief veel overheidsinkomsten om af te lossen Bij overbesteding afremmen EV Anti-cyclisch begrotingsbeleid

  4. Trendmatige begrotingsnorm Begroting op lange termijn in evenwicht Uitgaven en inkomsten gescheiden beoordeeld Uitgavenstijging o.b.v. Gemiddelde groei BBP Anti-cyclische effecten laagconjunctuur Hoogconjunctuur Belastingopbrengst minder dan gemiddeld Belastingopbrengst meer dan gemiddeld Groei ov. Bestedingen gelijk Groei ov. Bestedingen gelijk Ec. Groei geremd Ec. Groei omhoog

More Related