Download
kryptografiske teknikker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kryptografiske teknikker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kryptografiske teknikker

Kryptografiske teknikker

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kryptografiske teknikker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kryptografiske teknikker

 2. Kryptografisk prosess Orginale data Orginale data Klartekst Klartekst Kryptogram Krypter Dekrypter NK ND

 3. Transposisjonering/Permutering P R I V A T E V R I P T E A V R I P T E A P R I V A T E P R I V A T E Transposisjoner Permuter Krypter Send Dekrypter

 4. Transposisjonering vha. matrise Lag matrise Gjenoppbygg matrise F I R E T H E M I S S I L E A T F O U R FHSTIEIFRMLOEIEUTSAR F I R E T H E M I S S I L E A T F O U R FIRET HEMIS SILEA TFOUR FIRET HEMIS SILEA TFOUR Krypter Dekrypter Send

 5. Substitusjon (eks. Caesar)Ci = E(Pi) = Pi + 3 Klartekst Kryptert Klartekst Kryptert

 6. 1 0 0 1 0 0 XOR = 1 1 1 1 1 0 XOR 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 XOR = 0 1 1 0 1 0

 7. Permutasjoner Substitusjoner XOR Input DES Initial Permutation L0 R0 Key Substitution Permutation L1 (=R0) R1 Key Substitution Permutation . . . . L16 (=R15) R16 Inverse Initial Permutation . Input

 8. Permutasjon 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 Inndata Utdata

 9. Permutert utvalg 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 Inndata Utdata

 10. Ekspansjonspermutasjon Utdata Inndata

 11. Input DES Initial Permutation L0 R0 Key Substitution Permutation L1 (=R0) R1 Key Substitution Permutation . . . . L16 (=R15) R16 Inverse Initial Permutation Input

 12. Initiell permutasjon (64bit) 0 1 1 0 1 0 1 1 ….. 1 17 33 49

 13. Input DES Initial Permutation L0 R0 Key Substitution Permutation L1 (=R0) R1 Key Substitution Permutation . . . . L16 (=R15) R16 Inverse Initial Permutation Input

 14. Ny venstre halvdel (Gammel høyre) Ny høyre lavdel Permuterte data Venstre halvdel Høyre halvdel Nøkkel “shifted” Permutert nøkkel

 15. Input DES Initial Permutation L0 R0 Key Substitution Permutation L1 (=R0) R1 Key Substitution Permutation . . . . L16 (=R15) R16 Inverse Initial Permutation Input

 16. Li-1 Ri-1 Nøkkel 32 bits 28 bits 28 bits 32 bits Shiftet Shiftet Ekspansjons Permutasjon 48 bits 28 bits 28 bits 56 bits Permutert utvalg 48 bits S-Box Substitusjon, Perm. valg 32 bits P-Box Permutasjon Li Ri

 17. Ekspansjonspermutasjon

 18. “Shift” av nøkler

 19. Permutert utvalg

 20. 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 S-bokser B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ……. Bit 1 6 7 12 43 48 Bits Bits

 21. S-boks tabell (f.eks. 011011)

 22. P-boks permutasjon

 23. Input DES Initial Permutation L0 R0 Key Substitution Permutation L1 (=R0) R1 Key Substitution Permutation . . . . L16 (=R15) R16 Inverse Initial Permutation Output