Download
plaatsing van de goederen onder een douaneregeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling

Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling • Schriftelijke aangifte • Normale procedure • art. 62 t/m 75 CBW en art. 198 t/m 221 CTW • gebruik van het enig administratief document • Vereenvoudigde procedure • art. 76 CBW en art. 253 CTW • onvolledige aangifte (art. 253 lid 1 CTW) • vereenvoudigde aangifte (art. 253 lid 2 CTW) • domiciliëringsprocedure (art. 253 lid 3 CTW)

 2. Plaatsing van de goederen onder een douaneregeling • Andere aangiften (art. 77 CBW) • met behulp van EDI • art. 222 t/m 224 CTW • mondelinge aangifte of aangifte door enige andere handeling • art. 225 t/m 238 CTW • andere handelingen • Goederen zonder handelskarakter, bagage,.... • Postverkeer

 3. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES • Art. 253 t/m 289 CTW • onvolledige aangifte : aangifte die niet alle vereiste gegevens bevat en waarbij niet alle nodige bescheiden zijn gevoegd • vereenvoudigde aangifte : plaatsing van de goederen onder voorlegging van een vereenvoudigde aangifte, waarna een aanvullende aangifte wordt ingediend die een algemeen, periodiek of samenvattend karakter kan hebben • domiciliëringsprocedure : plaatsing van goederen onder de dou-aneregeling in bedrijfsruimten belanghebbende of in andere door douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaatsen • Toepasselijk bij : • In vrij verkeer brengen • Douane-entrepots, actieve veredeling, behandeling onder dou-anetoezicht en tijdelijke invoer • Passieve veredeling • Uitvoer • Bijzonder aandachtspunt = art. 278 CTW (aanzuivering van een economische douaneregeling)

 4. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij invoer • Doel : Goederen vrijgeven zodra zij zijn aangebracht, zonder dat aangifte is ingediend • Voorwaarden : • schriftelijk verzoek • voldoende borg • onderschrijven verbintenis • Toepasselijk op alle goederen waarvoor nog douaneformaliteiten dienen vervuld

 5. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij invoer • Toepasselijke procedure : • voorlopige aangifte (= handelsdocument) met alle bijbehorende documenten • definitieve aangifte : indienen op werkdag volgend op dag aanvaarding voorlopige aangifte

 6. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij invoer • Goederen uitgesloten van procedure : • Alle aan accijns onderworpen producten • Goederen met ambtshalve onderwerping • T1-goederen met melding “AV GOEDEREN”

 7. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij uitvoer • Doel : Goederen vrijgeven zonder dat aangifte is inge-diend • Voorwaarden : • schriftelijk verzoek • onderschrijven verbintenis

 8. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij uitvoer • Toepasselijke procedure : • enkel mogelijk indien kantoor van uitvoer = kantoor van uitgang of aanzuivering op kantoor van uitgang mogelijk • voorlopige aangifte (= handelsdocument) met alle bijbehorende documenten • definitieve aangifte : indienen op werkdag volgend op dag aanvaarding voorlopige aangifte

 9. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Vereenvoudigde (versnelde) procedure bij uitvoer • Goederen uitgesloten van procedure : • Goederen uitgevoerd met aanspraak op restitutie (behoudens toegestane afwijking) • Goederen verzonden met EX/EU/COM 2 of 3 • Goederen onderworpen aan sanitaire regelingen • Goederen uitgevoerd met oog op terugbetaling indirecte belastingen

 10. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Maandelijkse globalisatie bij in-of uitvoer • Aanvraag : • Schriftelijk • Vergunning in regel afgeleverd door Centrale Administratie Douane & Accijnzen • Voorwaarden : • machtiging Administratie BTW (verlegging) • machtiging NBB • verbintenis en zekerheid

 11. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Maandelijkse globalisatie bij in-of uitvoer • Bewegingen uitgesloten van procedure : • Landbouwgoederen • Bij inning agrarische elementen, anti-dumpingrechten en compenserende rechten, accijnzen • Bijzondere bestemmingen, tariefcontingenten • AV, BOD, PV, TI, AV-PREFIN, • Prefinanciering entrepot • Aangifte ten verbruik met vrijstelling BTW krachtens art. 40 of art. 39 quater BTW-wetboek • Uitvoer van goederen met terugbetaling van rechten • Invoer met gebruikmaking van preferentieel stelsel van goederen die aan communautaire toezichtregeling zijn onderworpen tot op het ogenblik van de wederinstelling van het tarief "derde landen"

 12. VEREENVOUDIGDE AANGIFTEPROCEDURES Maandelijkse globalisatie bij in-of uitvoer • Procedure : • elke in- of uitvoer : factuur of verzendingsnota met minimumgegevens + bijbehorende bescheiden • elke donderdag van week volgend op week in- of uitvoer documenten voorgaande douaneregelingen voorleggen op aangeduid douanekantoor (domiciliëringsprocedure) • ten laatste zesde werkdag maand volgend op maand in-of uitvoer globale aangifte(n) voorleggen op aangeduid douanekantoor

 13. Vereenvoudiging bij vertrek en/of bestemming • Bij communautair of gemeenschappelijk douanevervoer (vertrek en aankomst) en/of uitvoer • Doel : goederen verifiëren en vrijgeven in fabriek of magazijnen groothandelaar of douane-expediteur en vervoer laten gebeuren zonder dat goederen eerst worden aangeboden bij een douanekan-toor

 14. Vereenvoudiging bij vertrek en/of bestemming Toepassing procedure in België : • indienen schriftelijk verzoek bij de Administratie D&A • voorwaarden : • gemiddeld één zending per week behande-len (mag ook detailzending zijn) • administratie voeren die toelaat goederen-bewegingen te controleren • ten overstaan aanvrager geen ernstige inbreuken op stuk belastingwetgeving of strafrecht vastgesteld

 15. Vereenvoudiging bij vertrek en/of bestemming Procedure kan niet toepasselijk op : • uitvoer van goederen met terugbetaling of kwijtschelding rechten • tijdelijke uitvoer met oog op wederinvoer met vrijstelling (indien machtiging douane noodzakelijk) • invoer met vrijstelling indien machtiging douane noodzakelijk • aangifte met tariefcontingenten