Download
kapittel 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 1 PowerPoint Presentation

Kapittel 1

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Kapittel 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapittel 1

 2. Dei største oljeprodusentane og eksportørane i 2005 (inkl. NGL og kondensat) Kjelde: Petroleum Economics Ltd.

 3. Makroøkonomiske indikatorar for petroleumssektoren Kjelde: Statistics Norway, Ministry of Finance

 4. Storleiken på pensjonsfondet per 31.12.2005 og som del av BNP Kjelde: Statsrekneskapen, Statistisk sentralbyrå

 5. Produksjonsprognose Kjelde: OD/OED

 6. Historiske investeringar og prognose for framtidige investeringar (investeringar i leiting er ikkje inkludert) Kjelde: OD/OED

 7. Kapittel 2

 8. Statleg organisering av petroleumsverksemda

 9. Kapittel 3

 10. Igangsette leitebrønnar på den norske kontinentalsokkelen 1966-2005 Kjelde: Oljedirektoratet

 11. Uoppdaga ressursar Kjelde: Oljedirektoratet

 12. Tildeling i førehandsdefinerte områdeUtlysingNordsjøen 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

 13. Tildeling i førehandsdefinerte områdeUtlysingNorskehavet 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

 14. Tildeling i førehandsdefinerte områdeUtlysing Barentshavet 2006 Kjelde: Oljedirektoratet

 15. Norsk og russisk del av Barentshavet Kjelde: Oljedirektoratet

 16. Prekvalifiserte/nye selskap sidan 2000(per 1. kvartal 2006) Kjelde: Olje- og energidepartementet

 17. Leitekostnadar i utvinningsløyve tildelt i NST og TFO etter storleiken på selskapa Kjelde: Oljedirektoratet

 18. Kapittel 4

 19. Brutto reservetilvekst for olje 1981-2005 Kjelde: Oljedirektoratet

 20. Ressursfordeling – felt i produksjon Kjelde: Oljedirektoratet

 21. Produksjonsutvikling for felta Ekofisk, Varg, Oseberg og Ula Kjelde: Oljedirektoratet

 22. Levetida for nokre felt Kjelde: Oljedirektoratet

 23. Fiberkabelnettet på norsk kontinentalsokkel Kjelde: Oljedirektoratet

 24. Kapittel 5

 25. Gassrørleidningar Kjelde: Oljedirektoratet

 26. Historisk og venta norsk gasstransport Kjelde: OD/OED

 27. Sal av NGL/kondensat 2005, fordelt på første mottakarland. Totalt 22.7 mill. Sm3 oe Kjelde: Oljedirektoratet

 28. Eksport av naturgass 2005 Totalt 82.5 mrd. Sm3 Kjelde: Oljedirektoratet

 29. Kapittel 7

 30. Interaktivt kart over norske olje- og gassklynger Kjelde: www.intsok.no

 31. Olje- og energidepartementet si involvering i petroleumsforskinga Kjelde: OED

 32. OG21 sitt teknologikart for verdiskaping på norsk kontinentalsokkel Kjelde: OG21

 33. Kapittel 8

 34. Netto kontantstraum for staten frå petroleumsverksemda Kjelde: Statsrekneskapen og statsbudsjettet

 35. Netto kontantstraum for staten frå petroleumsverksemda 2005 Kjelde: Statsrekneskapen og statsbudsjettet

 36. Utrekning av petroleumsskatt Kjelde: OED

 37. Kapittel 9

 38. Kjelder til norske utslepp av CO22004 Kjelde: Statistisk sentralbyrå

 39. CO2–utslepp frå petroleumsverksemda 2004,fordelt på kjelder Kjelde: OD

 40. Utslepp av avgiftspliktig CO2per produsert eining Kjelde: OD

 41. Utslepp av CO2 frå norsk petroleumssektor Kjelde: OED/OD

 42. Fakla gass per produsert eining i Danmark, Storbritannia og Noreg, 1994-2003 Kjelde: OD

 43. Kjelder til NOx utslepp i Noreg, 2004 Kjelde: Statistics Norway

 44. NOx-utslepp per produsert eining Kjelde: OED/OD

 45. Utslepp av NOx frå petroleumsverksemda Kjelde: OED/OD

 46. Kjeldes of Norwegian emissions of nmVOC, 2004 Kjelde: Statistics Norway

 47. Kjelder til norske nmVOC-utslepp per produsert eining Kjelde: OED/OD

 48. Utslepp av nmVOC fra petroleumsverksemda Kjelde: OED/OD

 49. Utslepp av kjemikal frå norsk petroleumsverksemd fordelt på kjelder, 2004 Kjelde: EnvironmentWeb

 50. Totale utslepp av kjemikal frå norsk petroleumsverksemd Kjelde: EnvironmentWeb