Download
h ng d n k v n p ch ng t trong th c hi n tthq v ng k nh m c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H ƯỚ NG DẪN KÝ VÀ NỘP CHỨNG TỪ TRONG THỰC HiỆN TTHQ VÀ ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC PowerPoint Presentation
Download Presentation
H ƯỚ NG DẪN KÝ VÀ NỘP CHỨNG TỪ TRONG THỰC HiỆN TTHQ VÀ ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC

H ƯỚ NG DẪN KÝ VÀ NỘP CHỨNG TỪ TRONG THỰC HiỆN TTHQ VÀ ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

H ƯỚ NG DẪN KÝ VÀ NỘP CHỨNG TỪ TRONG THỰC HiỆN TTHQ VÀ ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HƯỚNG DẪN KÝ VÀ NỘP CHỨNG TỪ TRONG THỰC HiỆN TTHQ VÀ ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC THUYẾT TRÌNH: PHÒNG GSQL VỀ HẢI QUAN Đồng Nai, tháng 8/2013

  2. Vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHQ • Việc đăng ký định mức theo từng kích cỡ chi tiết với số lượng lớn, số lượng chữ ký của Giám đốc DN phát sinh nhiều. • Việc nộp hồ sơ thanh khoản có rất nhiều chứng từ DN phải nộp kèm theo bản sao có chữ ký và đóng dấu sao y của giám đốc DN. 2

  3. Để tháo gỡ khó khăn cho DN, Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn thực hiện như sau: 1 – Trường hợp đăng ký định mức 1 lần cho nhiều mã sản phẩm hoặc mỗi mã sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau. DN có thể lựa chọn 1 trong 2 cách: a) Doanh nghiệp có thể lựa chọn ký tên đóng dấu trên từng bản định mức theo quy định; b) Hoặc có thể lập BẢNG TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC và đính kèm các bảng định mức chi tiết.

  4. b) Trường hợp DN lựa chọn cách lập BẢNG TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC thực hiện như sau: DN lập các bảng định mức chi tiết theo mẫu quy định mỗi loại 2 bản, người lập bảng định mức chi tiết của DN phải ký, ghi rõ họ tên trên từng bảng định mức chi tiết;

  5. - DN lập 2 BẢNG TỔNG HỢP THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC (theo mẫu đính kèm). Giám đốc DN chỉ ký tên đóng dấu một lần trên bảng tổng hợp và đóng dấu giáp lai với các bảng định mức chi tiết, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các định mức chi tiết đã kê khai đính kèm.

  6. Cán bộ Hải quan tiếp nhận đăng ký định mức chịu trách nhiệm kiểm tra chi tiết từng bảng định mức đính kèm, đồng thời đối chiếu sự phù hợp với bảng tổng hợp. Sau khi đã kiểm tra, nếu đồng ý tiếp nhận thì ký tên, đóng dấu công chức vào bảng tổng hợp và trả cho DN 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ hải quan.

  7. 2 – Trường hợp DN nộp bộ hồ sơ thanh khoản có nhiều chứng từ nộp kèm, theo quy định DN phải nộp bản sao có chữ ký và đóng dấu sao y của giám đốc DN (bản sao hợp đồng, bản sao tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, bản sao chứng từ thanh toán…): DN có thể lựa chọn 1 trong 2 cách:

  8. a) DN có thể ký tên đóng dấu sao y trên từng chứng từ theo quy định; hoặc có thể lập BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ (theo mẫu đính kèm) nộp kèm các chứng từ.

  9. b) Giám đốc DN chỉ ký tên đóng dấu một lần trên bảng tổng hợp và đóng dấu giáp lai với các chứng từ nộp kèm; Trên các chứng từ nộp kèm chỉ cần đóng dấu tròn của DN, không cần phải ký tên sao y; Cán bộ hải quan tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các chứng từ với bảng tổng hợp, nếu phù hợp thì tiếp nhận hồ sơ.

  10. Xin c¶m ¬n!