1 / 8

אני ישראלי

אני ישראלי. סרגיי. צפון. ים תיכון. חיפה. ים כינרת. גליל. מישור החוף. תל אביב. אשדוד. מזרח. מערב. ירושלים. ים מלח. נגב. אילת. דרום. הרצל. 1860-1904.

sanjiv
Télécharger la présentation

אני ישראלי

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. אני ישראלי סרגיי

  2. צפון ים תיכון חיפה ים כינרת גליל מישור החוף תל אביב אשדוד מזרח מערב ירושלים ים מלח נגב אילת דרום

  3. הרצל 1860-1904

  4. הרצל ידע שמדינה יכולה להיות תשובה לאנטישמיות. הרצל אמר שכל המדינות צריכות לעזור ליהודים לבנות מדינה . הרצל כתב שיהודים יכולים לבנות מדינה בכל מקום בעולם , אבל הוא ידע שיש ליהודים קשר מיוחד ישראל. הרצל חשב שיהודים מכל העולם צריכים לבוא למדינה היהודים.

  5. בשנה 1897 היה הקונגרס הציוני הראשון. לקונגרס באו ציונים מכל העולם . בקונגרס חשבו חברי הקונגרס גם על הרצל של המדינה היהודית: הרצל חשב על דגל- סמל לחים החדשים בארץ ישראל, עם שבעה כוכבים- סמל לשבע שעות עבודה ביום. אנשים אחרים רצו דגל עם סמלים יהודים. דויד וולפסון, חשב שלעם היהודי יש סמל בן אלפיים שנה- הטלית. "היהודים מתפללים עם טלית", אמרו ולפסון, "הטלית צריכה להיות הדגל של המדינה היהודית". חברי הקונגרס קיבלו את הרעיון: דגל לבן עם שני פסים כחולים, כמו טלית, ובאמצע מגן דויד כחול. בשנה 1897 היה הקונגרס הציוני הראשון. לקונגרס באו ציונים מכל העול והרצל. שהיה

  6. הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל. היא מורכבת מבית אחד, וחברים בה 120 נבחרי ציבור מרשימות שונות, הנבחרים בבחירות כלליות, ארציות-יחסיות לפחות אחת לארבע שנים חברים באספת הנבחרים הרביעית, 12.9.1944.

  7. ב-26 בדצמבר 1949 - ו' בטבת התש"י, העתיקה הכנסת את מושבה לבית פרומין, שברחוב המלך ג'ורג' בירושלים. הכנסת עברה למושבה הקבוע בגבעת-רם ב-31 באוגוסט, 1966 - ט"ו באלול התשע

More Related