1 / 5

ພາສາລາວພື້ນຖານ

ພາສາລາວພື້ນຖານ. 老语基础. ບົດທີໜຶ່ງ ການສົນທະນາ 第一课 对话、聊天. 教学目的:通过本课的学习,让学生掌握老挝语基本对话形式,便于了解老挝语会话的技巧,提高语言对话能力。 教学重点 : 连词 “ ​ ຫຼື ” , 助词 “ ຂອງ” 和量词 “ ຜືນ”,“ຄັນ” 的用法。. ຜືນ. ເສື້ອ ຜືນ ນີ້ງາມຫຼາຍ ຜ້າເຊັດຫຼາຍ ຜືນ ຜ້າຫົ່ມສອງ ຜືນ. ຄັນ. ລົດນ້ອຍ ຄັນ ນີ້ແລ່ນຕາມທາງ. ຄອບຄົວຂ້ອຍມີລົດສາມຄັນ.

sanne
Télécharger la présentation

ພາສາລາວພື້ນຖານ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ພາສາລາວພື້ນຖານ 老语基础

  2. ບົດທີໜຶ່ງ ການສົນທະນາ第一课 对话、聊天 • 教学目的:通过本课的学习,让学生掌握老挝语基本对话形式,便于了解老挝语会话的技巧,提高语言对话能力。 • 教学重点: 连词 “​ ຫຼື ”, 助词“ຂອງ”和量词 “ຜືນ”,“ຄັນ”的用法。

  3. ຜືນ • ເສື້ອຜືນນີ້ງາມຫຼາຍ • ຜ້າເຊັດຫຼາຍຜືນ • ຜ້າຫົ່ມສອງຜືນ

  4. ຄັນ • ລົດນ້ອຍຄັນນີ້ແລ່ນຕາມທາງ. • ຄອບຄົວຂ້ອຍມີລົດສາມຄັນ. • ຄັນຮົ່ມຄັນນີ້ໃຊ້ດີ.

  5. ຂອງ • ບ່ວງນີ້ແມ່ນຂອງຂ້ອຍ. • ເສື້ອໃຫຍ່ສີດຳຜືນນີ້ແມ່ນຂອງຂ້ອຍ. • ຂອງກິນນີ້ບຳລຸງດີ.

More Related