1 / 20

Conduc ător lucrare Şl.Dr.Ing . Valentin PUPEZESCU Absolvent Marian Gabriel Popa

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Implementarea tehnologiilor NoSQL şi REST în dezvoltarea aplicaţiilor care gestionează un volum mare de date. Conduc ător lucrare Şl.Dr.Ing . Valentin PUPEZESCU Absolvent

sanne
Télécharger la présentation

Conduc ător lucrare Şl.Dr.Ing . Valentin PUPEZESCU Absolvent Marian Gabriel Popa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ImplementareatehnologiilorNoSQLşi REST în dezvoltarea aplicaţiilor care gestionează un volum mare de date Conducător lucrare Şl.Dr.Ing. Valentin PUPEZESCU Absolvent Marian Gabriel Popa

 2. Cuprins • Obiectivele lucrării • Tehnologii folosite • Structura aplicației • Rularea aplicației • Concluzii • Bibliografie

 3. Obiectivele lucrării • Implementarea bazei de date Cassandra și construirea unui serviciu web cu arhitecturaREST (Representational state transfer). • Motivul alegerii tehnologiei: Posibilitatea de a crea noduri virtuale în Cassandra,suport bun pentrulimbajul de programare Java și simplitatea arhitecturii REST.

 4. Tehnologii folosite

 5. Structura bazei de date Cluster Cassandra Strategie de replicare

 6. Comparație NoSQL - SQL Cassandra SQL

 7. Comparație NoSQL - SQL SQL

 8. Comparație NoSQL - SQL Cassandra

 9. Structura aplicației

 10. Rularea aplicației Pornirea serverului Cassandra Pornirea serverului Cassandra

 11. Rularea aplicației Adaugarea nodurilor în Cluster

 12. Rularea aplicației Nodurile din cluster

 13. Rularea aplicației Pornirea serverului web

 14. Rularea aplicației PornireasimulatoruluipentruDataCenter

 15. Rularea aplicației Datele trimise de catre Datacenter catre Serverulweb

 16. Rularea aplicației Vizualizarea datelor din baza de date

 17. Software folosit:

 18. Concluzii

 19. Vă mulțumesc pentru atenție!

 20. Bibliografie • Cassandra Report http://share.pdfonline.com/c5fcaa7111f542c7877b929f8898516c/Seminar%20Report-Cassandra.pdf • Introduction to Cassandra Clusters http://www.planetcassandra.org/blog/post/introduction-to-cassandra-clusters

More Related