Download
el dia de la no viol ncia i de la pau a la classe d angl s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El dia de la no- violència i de la pau a la classe d’anglès PowerPoint Presentation
Download Presentation
El dia de la no- violència i de la pau a la classe d’anglès

El dia de la no- violència i de la pau a la classe d’anglès

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

El dia de la no- violència i de la pau a la classe d’anglès

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El dia de la no-violència i de la pau a la classed’anglès Complement 2 Aina MariaPuigserver Nadal 22 gener 2014

 2. Objectiusgenerals • Comprendreinformació general i específica de textos orals i escrits en situacionscomunicatives. • Expressar-se oralment. • Utilitzar de forma reflexiva i concreta elementsbàsics de la llengua. • Apreciar la llenguaextrangeracom a intrumentd’accés a la informació.

 3. Objectiusespecífics • Conèixeralgunes figures rellevants, reconegudesinternacionalment, en la lluita de la pau, dretshumans i mov. antibèlics. • Participació cooperativa i col·laborativa. • Desenvolupament de diversescompetènciesbàsiques(cultural i artística, social i ciutadana, aprendre a aprendre…) • Repàs de les formes verbals del passat simple

 4. Propostadidàctica • Curs: 3r d’ESO • Distribucióclasse: grupsheterogenis • Tipusd’activitat: Quiz “WHO IS WHO?”

 5. Instructions • Readthetexts in group (and individuallyifneeded). • Writetheanswerson a paperindividually. • Discusstheanswerswiththegroup. • A voluntary speaker answerswhenitistheirturn.

 6. Figures rellevants

 7. Vocabulariiverbs • Apartheid • Anthem • Poor / sick • Peace-activist • Anti-warmovement • Fight (foughtfought) • Win (won won) • Get (gotgot) • Be born (wasbeen) • Shoot (shotshot)

 8. Text 1 S/He experienced many things in his/her life, from being tortured to becoming president of the country s/he loved. S/he fought for the equality for blacks and racial unity. It put him/her in prison for 27 years. S/he also won the Nobel Peace Prize, in 1993, and diedonthe 5th of December, 2013, aged 95.

 9. Text 2 S/he was born in Albania in 1910, and died in 1997. S/he became famous over the world for starting the Missionaries of Charity in Calcutta, India. S/he looked after the poor, sick, orphaned, and dying. S/he won the Nobel Peace Prize in 1979 for his/her humanitarian work.

 10. Text 3… X is one of the most famous musical artists ever. S/He shot to fame as one of The Beatles. S/he also helped shape the social revolution of the 1960s. X also got fame as a peace activist. X was born in Liverpool in 1940. X sang a song that became an anthem for anti-war movements. On 8th December 1980, X was shot and killed outside his New York apartment by a fan.

 11. Llavors... • Grup guanyador farà preguntes a la resta sobre la vida dels personatges • Avaluarem... • Si s’ha adquirit el coneixement (a nivell cultural) • Si saben entendre/utilitzar els verbs en passat • Participació

 12. Proposta: “LipDub” • Col·laboracióambdiferentsdepartaments del centre (anglès, música, plàstica…) • Vàriessessions • Objectius: • Cooperació entre alumnes de tot el centre i participació • Ser capaç de cantar la cançó • Rodar un vídeo creatiu • Cançons que parlen de no-violència/Pau: • “Imagine”/“Givepeace a chance” – John Lennon • “Somewhereovertherainbow” - IzKamakawiwo • “Home” – Edward Sharpe & magneticheros

 13. Referències • Textos adaptats de: http://www.famouspeoplelessons.com • Idees de lip-dubs del Dia de la Pau: https://www.youtube.com/watch?v=vfE9Mz-D1ig&list=PLnRJUy9WU-3BPj1gWadSym2jPSkiokKXB&index=1