1 / 19

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013. Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Martin Zavoral Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie. Obsah.

santos
Télécharger la présentation

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Martin Zavoral Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

 2. Obsah • Oblasti podpory a podporované aktivity v rámci PO 2 a 3 • Projektový cyklus administrace žádostí o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků a návrh doporučení) • Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v rámci PO 2 a 3 • Stanovování výše podpory u projektů v PO 2 a 3 • Aktuální výzvy a harmonogram výzev

 3. Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 2 Oblast podpory 2.1- Zlepšování kvality ovzduší projekty: • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (ZP s možností v kombinaci s OZE) do výkonu 5 MW a případné současné zateplení budov • výstavba centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování rozvodů tepla za účelem náhrady spalovacích zdrojů ve stávajících objektech • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů • výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů

 4. Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 2 Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí projekty: • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic • rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic • záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší • technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší

 5. Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 3 Oblast podpory 3.1 – Výstavba a rekonstrukce OZE projekty: • centrální a blokové kotelny (např. kotelny na biomasu), lokální zdroje tepla (např. kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy) • zdroje pro výrobu elektřiny (např. fotovoltaické, malé vodní a větrné elektrárny) • zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (např. kogenerační zařízení využívajícíí bioplyn či pevnou biomasu)

 6. Oblasti podpory a podporované projekty v rámci PO 3 Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla projekty: • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)

 7. Projektový cyklus administrace žádostí o podporu Příjem žádostí • Probíhá v rámci vyhlašovaných výzev • Žádosti se vyplňují v elektronickém prostředí Benefill • Vytištěný formulář žádosti včetně příloh se podává na místně příslušném krajském pracovišti SFŽP • Délka příjmu v rámci výzvy – zpravidla 30 - 60 dnů

 8. Projektový cyklus administrace žádostí o podporu Akceptace žádostí • Kontrola formální úplnosti (představuje kontrolu žádosti z pohledu administrativního souladu, formy žádosti a formálních předpokladů žádosti, tj že je úplná a doložená všemi požadovanými přílohami) • Kontrola obecné přijatelnosti (spočívá zejména v kontrole přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy politiky EU, apod.) • Kontrola specifické přijatelnosti (představuje posouzení splnění kritérií přijatelnosti dané Implementačním dokumentem OPŽP)

 9. Nedostatky při akceptaci • Neúplná žádost, nedoplněno ani po vyzvání (např. Územní rozhodnutí bez nabytí právní moci, starý Energetický audit, nedoložený povinný doklad) • Špatně vyplněná žádost (např. nesoulad údajů mezi žádostí a ostatními dokumenty – EA, PD) • Nesplnění podmínek výzvy (omezení subjektů apod.) • Nesplnění kritérií přijatelnosti (viz kapitola 6, ID OPŽP)

 10. Minimalizace nedostatků při akceptaci • Prostudování základních dokumentů programu (Směrnice MŽP, Implementační dokument, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce) • Sledování harmonogramu výzev – včasná příprava podkladů (např. Územní rozhodnutí, EIA, EA, PD) • Včasné konzultování žádosti (call centrum, krajská pracoviště SFŽP, příslušný odbor SFŽP) • Řádná kontrola souladu žádosti podmínkami programu

 11. Projektový cyklus administrace žádostí o podporu Kontrola způsobilých výdajů • U všech projektů - kontrola s kapitolou 5 ID OPŽP • U projektů generujících příjmy – kontrola zpracované Finanční analýzy • U projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory – správné zařazení i ve vztahu k omezením výzvy • Ostatní projekty – odečet úspor provozních nákladů za dobu 5 let

 12. Projektový cyklus administrace žádostí o podporu Hodnocení žádostí A. Ekologická relevance projektu (váha 40 %) • posouzení ekologické potřebnosti projektu a naléhavost realizace projektu B. Technická úroveň projektu (váha 40 %) • posouzení technické úrovně finanční náročnosti ve vztahu k předmětu podpory C. Ekonomické hodnocení (váha 20 %) • posouzení ekonomické způsobilosti (bonity) žadatele

 13. Projektový cyklus administrace žádostí o podporu Schvalování projektů • Seřazení projektů na základě bodového hodnocení • Určení minimální bodové hranice v závislosti na kvalitě projektů a alokovaných finančních prostředků • Schválení/neschválení podpory Řídícím výborem OPŽP • Schválení/neschválení podpory Řídícím orgánem OPŽP • Vydání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP

 14. Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v PO 2 a 3 Obecná pro všechny projekty Např. • Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. • Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a projektová dokumentace). • Soulad projektu se zpracovanou krajskou (místní) energetickou koncepcí. Splnění kritéria se dokládá vyjádřením příslušného krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje. • Realizací projektu dojde k úspoře emisí CO2 (platí pro PO 3).

 15. Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v PO 2 Specifická pro konkrétní projekty či opatření • Měrná finanční náročnost u projektů v oblasti podpory zlepšení kvality ovzduší (2.1) nepřesáhne hodnotu 10 000 tis. Kč/tunu odstraněných emisí primárních a prekurzorů sekundárních částic. • V případě pořizování či rekonstrukce zdroje tepla budova musí po realizaci splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy • Projekty v rámci podoblasti "2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů" budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší • U projektů zaměřených na omezování emisí VOC nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t VOC. • U projektů zaměřených na omezování emisí NH3 nepřesáhne měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí 1000 tis. Kč bez DPH/t NH3.

 16. Hlavní kritéria přijatelnosti pro projekty v PO 3 Specifická pro konkrétní projekty či opatření • V případě pořizování či rekonstrukce zdroje tepla (budova musí po realizaci splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy) • V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy (splnění minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí nebo splnění minimálně doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy) • U projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu nad 200 kW doložit doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva. • Solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz. • Použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0.

 17. Stanovování výše podpory u energetických projektů v rámci PO 2 a 3 • Projekty lokálního vytápění včetně případných současných úspor energie – 90% ze způsobilých výdajů (způsobilým výdajem přitom nejsou úspory provozních nákladů generovaných za dobu 5 let – částku vyplývající z energetického auditu je nutné odečíst) nebo dle pravidel VP pro regionální podporu (do 40 %). • Projekty CZT a blokové kotelny – na základě finanční analýzy (40% - 70%) nebo dle pravidel VP pro regionální podporu (do 40%). • Projekty zaměřené na rekonstrukci velkých zdrojů – na základě pravidel VP pro regionální podporu (do 40%) nebo dle pravidel VP pro životní prostředí (do 60 %). • Projekty zaměřené na výrobu elektrické energie z OZE – na základě pravidel VP pro regionální podporu (do 20 % a max. 50 mil. Kč na projekt a žadatele) nebo de minimis (max. do 40 %)

 18. Aktuální výzvy a harmonogram výzev Velké projekty v PO 2 a 3: srpen 2008 – prosinec 2009 Individuální projekty v PO 3 Květen – Červen 2009 • 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny • 3.2 Realizace úspor energie – pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tepla na spalování tuhých a kapalných fosilních paliv nebo elektrického zdroje tepla. Opatřením musí dojít k likvidaci či odstavení původního zdroje. srpen - září 2009 • 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.2.1 • 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

 19. Děkuji za pozornost Martin Zavoral Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov martin.zavoral@sfzp.cz www.opzp.cznzelená linka 800 260 500ndotazy@sfzp.cz

More Related