Download
erk nnande och j mf relse av utl ndska examina i finland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Validering av invandrares kompetens 12.12.2011, Helsingfors Överinspektör Johanna Niemi Utbildningsstyrelsen

 2. Innehåll • Allmänt om erkännande och jämförelse av examina • Akademiskt och professionellt erkännande • Utbildningsstyrelsens beslut om tjänstebehörighet • Utbildningsstyrelsens utlåtanden • Kundtillfredsställelse

 3. Utbildningsstyrelsens enhet för erkännande och jämförelse av examina • Erkännandet av examinamedtillhörandeinformationsutbyteöverfördestillUtbildningsstyrelsen 1997 • Enheten för erkännandeochjämförelse av examinahörtillverksamhetsenhetenYrkesutbildning • Erkännande av examinasommyndighetsuppgift • Nationellt center för ansvarellerinformation: • Informationsutbyte i frågaomakademiskterkännande ENIC-NARIC • Nationellkontakt i frågaomyrkeskvalifikationsdirektivet • Nationellsamordningspunkt för referensram för kvalifikationer • FinlandsEuropass-centrum

 4. Allmänt om erkännande av examina • Utbildning och examina starkt nationella • Erkännande av examen indelas i akademiskt och professionellt erkännande • Avsikten med erkännande och jämförelse (bl.a. att få arbete, urval av studerande och tillgodoräknande av studier) avgör vem som fattar beslut • Erkännandet ger vissa rättigheter, men examen blir inte en finländsk examen, och man får inte rätt att använda en finländsk examensbenämning eller dess förkortning • Erkännandet och jämförelsen styrs av internationella och nordiska fördrag, EU-direktiv samt lagar och förordningar som grundar sig på dem • Erkännandet av examina hör nära ihop med erkännande av kompetens, tillgodoräknande, validering o.s.v.

 5. Akademiskt erkännande: Studera med en utländsk examen som grund • Akademiskt erkännande innebärantagningtillutbildning med en utländskutbildning som grundochtillgodoräknande av utländska studier i en examen i Finland • Beslutenfattasalltid i högskolorna/läroanstalterna • Utbildningsstyrelsengervidbehovuppgifter om en utländskutbildning→frågortilladressenrecognition@oph.fi Omavsiktenärfortsattastudier i Finland behövs i regelingetbeslutfrånUtbildningsstyrelsen. Undantag: när en person sökersigtillpedagogiskastudier för lärarekräverhögskolorna ett beslutomerkännande av examenfrånUtbildningsstyrelsen.

 6. Professionellt erkännande: Arbete med en utländsk examen som grund Medprofessionellterkännandeavses ett beslutomden yrkesbehörighet som en utländskexamenger. Behörigmyndighet och förfaringssättberorbl.a. påföljande: • Är yrketreglerat i Finland? • Behövermanrättattutövayrketellertjänstebehörighet? • Landet därexamenavlagts • Sökandensmedborgarskap • Examensnivå: högskoleexamenellerexamenpåandrastadiet? • Är densökandebehörig för ett visstyrke i ursprungslandet?

 7. Professionellt erkännande: Icke-reglerade yrken • Arbeteinomprivatasektorn; uppgifterinomoffentligasektorn för vilka det intefinnsbehörighetskrav i lagarellerförordningar • Arbetsgivarenbedömerdenutländskaexamenochdenkompetenssomexamenger och beslutaromutbildningen är lämplig för uppgiften • När det gäller en högskoleexamenkanpersonen ges ett beslut av Utbildningsstyrelsenomjämställande av nivån • När det gäller en yrkesexamenkanUtbildningsstyrelsenge ett expertutlåtande • Utbildningsstyrelsengervidbehovuppgifteräventillarbetsgivare, kontakter: recognition@oph.fi

 8. Professionellt erkännande: Reglerade yrken • För reglerade yrken finns det behörighetskrav i en lag eller förordning • I Finland finns det ca 70 reglerade yrken, varav en stor del inom hälso- och sjukvårdssektorn • En lista över reglerade yrken finns på Utbildningsstyrelsens webbplats • Den behöriga myndigheten ska ge ett beslut om tjänstebehörighet eller rätt att utöva yrke till den som har en utländsk examen • Utbildningsstyrelsen beslutar om tjänstebehörighet, de vanligaste yrkena är ämneslärare, klasslärare, barnträdgårdslärare, socialarbetare, brandmän • Om rätt att utöva yrke beslutar den behöriga myndigheten i fråga, t.ex. yrken inom hälso- och sjukvården (Valvira), veterinärer (Evira)

 9. Utbildningsstyrelsens beslut om tjänstebehörighet • Beslutengrundarsigpåtvålagar • Lag omerkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007, AP-lagen); gällererkännande av yrkeskvalifikationer som en medborgare i ett EU/EES-landskaffatsig i ett EU/EES-land • Lag omdentjänstebehörighet som högskolestudierutomlandsmedför (531/ 1986, UO-lagen); gällerandrafallän de tidigarenämnda

 10. Utbildningsstyrelsens beslut om tjänstebehörighet, forts. • Gemensamtvidbeslutsfattandet • Beslutetfattaspåbasis av en personligansökan • Examen och högskolanska vara officiella i ursprungslandetsutbildningssystem • Beslutetgällerbehörighetmedavseendepådenexamen som krävs; det kanävenfinnasandrakrav (språkkunskap) • Besluten ges påfinskaeller svenska • Pris 238 euro + expeditionsavgifter 10 euro (2011) • Beslutetkanöverklagas.

 11. Utlåtanden om utländska examina på andra stadiet Utbildningsstyrelsenkangeutlåtandedå en examensom en sökandegenomförtutomlandsintekanjämställasmed en finländskhögskoleexamen, mendenär en yrkesinriktadexamensomhörtill det officiellautbildningssystemet i landet därdengenomförts. • I utlåtandet ges uppgifterominnehållet i ochnivånpåexamenochdenbehörighetsomexamenger i ursprungslandet • Examenjämförsnärmastmedmotsvarandefinländskautbildning • Utlåtandetkan vara tillnytta i arbetslivetellerdåmansökersigtillfortsattastudier • Utlåtandetgerintetjänstebehörighet • Utlåtanden ges påfinskaeller svenska • Pris 98 euro (+ moms 23 %) + expeditionsavgifter 10 euro

 12. Arbetet med erkännande i Utbildningsstyrelsen: Statistik 1997 – september 2011 • Sammanlagt ca 7 420 ansökningar om erkännande • Mängden ansökningar ökar ca 10 % i året: 1998: 264; 2010: 756 • Ca 6035 beslut har fattats, varav ca 70 % enligt UO-lagen • Negativa beslut endast 0,7 % • Sammanlagt 40 besvär (0,7 %) har anförts över besluten • De sökandes medborgarskap: Finland 32,8 %; övriga EU/EES 16,4 %; andra än EU/EES dvs. tredjelandsmedborgare 51 %; utan medborgarskap 0,5 % • Genomsnittlig tid för behandling av ansökningarna ca 3-4 mån.

 13. Arbetet med erkännande i Utbildningsstyrelsen: De vanligaste länderna där examen avlagts • Sovjetunionen och Ryssland 42,7 % • Storbritannien 9,4 % • Sverige 8,5 % • Tyskland 4,8 % • Förenta staterna 3,9 % • Estland 3,9 % • Frankrike 2,4 % • Ungern, Ukraina, Polen, Nederländerna, Irak och Italien ca 1 % var • Allt som allt nästan 130 länder

 14. Kundtillfredsställelse • Undersökningar har gjorts 2005 och 2009; den senaste finns på webbplatsen - "Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi" – ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta (på finska) -Kundenkät 2009 – Sammandrag om resultaten (på svenska) • Målgrupp för enkäten 2009 var de sökande som fått beslut 2005-2007; svarsprocenten var 43 %

 15. Erfarenheter av ansökningsprocessen och innehållet i beslutet (5 = mycket nöjd) • Det var lätt att få reda på att beslutet ska sökas från Utbildningsstyrelsen. 3,9 (3,8) • Jag är nöjd med Utbildningsstyrelsens infomaterial. 3,9 (3,8) • Jag är nöjd med servicen jag fått från Utbildningsstyrelsen under ansökningsprocessens olika faser. 3,9 (4,0) • Jag anser att min ansökan blev behandlad inom rimlig tid. 3,9 (4,1) • Jag anser att priset för beslutet var rimligt. 3,3 (2,8) • Jag anser att beslutets innehåll är klart och begripligt. 3,9 (4,0)

 16. Beslutets betydelse och inverkan • Mina möjligheter att få arbete förbättrades. 3,4 (3,3) • Jag avancerade i min yrkeskarriär. 3,0 (2,8) • Jag fick en studieplats i Finland. 2,8 (2,6) • Min prestige steg. 3,1 (3,4) • Jag fick bättre självförtroende. 3,6 (3,6)

 17. Tilläggsuppgifter • Erkännande av examina • På finska: www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen • På svenska: www.oph.fi/examenserkannande • På engelska: www.oph.fi/recognition Webbplatsen innehåller bl.a. olika ansökningsblanketter och anvisningar om erkännande av examina och utlåtanden samt uppgifter om reglerade yrken. • Referensramar för kvalifikationer • På finska: www.oph.fi/tutkintojenviitekehys • På svenska: www.oph.fi/referensramforkvalifikationer • På engelska: www.oph.fi/qualificationsframework • Förfrågningar: recognition@oph.fi • Andra länder: www.enic-naric.net