Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài Học Quét Lá PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài Học Quét Lá

Bài Học Quét Lá

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bài Học Quét Lá

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bài Học Quét Lá Thơ : DIỆU NHÂN Nhạc : VÕ TÁ HÂN Ca sĩ : Xuân Phú Phòng thu : Quang Đạt TQ Quang (Terragalleria.com) Hình ảnh :

 2. Vâng lời Thầy con đi quét lá, Lá vàng rơi lả tả khắp nơi. Lá khô rơi như kiếp một con người, Giờ phút cuối là về cùng cát bụi…

 3. Con vừa quét sạch một gốc cây, Quay trở lại đã thấy đầy rơi rụng. Con hỏi: nếu như gió đừng rung động, Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.

 4. Một kiếp người cũng thế: quá mong manh, Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa! Thầy đã cho con bài học quét lá, Thâm sâu như một triết lý không cùng.

 5. Con ra về lòng luống những bâng khuâng, Lá và con cũng trong vòng sinh diệt. Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt, Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi.

 6. Bài Học Quét Lá Thơ : DIỆU NHÂN Nhạc : VÕ TÁ HÂN Ca sĩ : Xuân Phú Phòng thu : Quang Đạt TQ Quang (Terragalleria.com) Hình ảnh :

 7. Một làn gió có sức mạnh gì đâu, Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại. Hơi thở con cũng như làn gió ấy, Nếu không về thì con sẽ đi đâu?

 8. Đã lâu rồi vẫn lặn hụp chìm sâu, Trong mê mải con đi tìm sự nghiệp: Con vẫn mơ có căn nhà rộng đẹp, Con vẫn mơ con cái học thành tài,

 9. Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai, Lũ con cháu trở nên người thành đạt. Con vẫn chưa có gì cho con hết, Làm hành trang khi cất bước lên đường.

 10. Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương, Là bài học quét lá vàng rơi rụng. Lá và con cũng có cùng số phận, Đi về đâu do con chọn lấy con đường.

 11. Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương, Là bài học quét lá vàng rơi rụng. Lá và con cũng có cùng số phận, Đi về đâu do con chọn lấy con đường.

 12. Bài Học Quét Lá Thơ : DIỆU NHÂN Nhạc : VÕ TÁ HÂN Ca sĩ : Xuân Phú Phòng thu : Quang Đạt Hình ảnh : TQ Quang (Terragalleria.com) http://www.quangduc.com/tacgia/votahan.html http://hanvota.com/nhac