1 / 11

S T A R O V E K É G R É C K O

S T A R O V E K É G R É C K O. 6.ročník. Grécko bájí a skutočnosti. Homér. Prvý grécky básnik, ktorý nám vo svojich rozsiahlych eposoch priblížil osudy hrdinov z Kréty, Mykén a tróje. Sú to prvé literárne diela európskych národov. Spolu majú vyše 27 000 veršov. Trójsky kôň.

saxton
Télécharger la présentation

S T A R O V E K É G R É C K O

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. S T A R O V E K É G R É C K O 6.ročník

 2. Grécko bájí a skutočnosti

 3. Homér • Prvý grécky básnik, ktorý nám vo svojich rozsiahlych eposoch priblížil osudy hrdinov z Kréty, Mykén a tróje. Sú to prvé literárne diela európskych národov. Spolu majú vyše 27 000 veršov.

 4. Trójsky kôň • Trójsky kôňsa stal legendou a vďaka nemu skončila najväčšia a najdlhšia vojna v gréckej histórii. Začala pre hriešnu lásku mladého Parida a krásnej Heleny. Sparťania mali vo svojich radoch slávnych hrdinov. Na ich strane bola aj Pallas Aténa.

 5. Hrdinské príbehy o Odyseovi • Hrdinské príbehy o Odyseovi a jeho družine boli vždy dobrodružným rozprávaním pre mnohé generácie. Odyseus sa vrátil ako najväčší hrdina všetkých čias, pomohol vyhrať trójsku vojnu a prekonal všetky nástrahy bohov na nekonečnej dlhej ceste do rodnej Itaky.

 6. Heinrich Schliemann • Nemecký obchodník a archeológ • Koncom 19. storočia objavil pozostatky Tróje a Mykén

 7. V ktorom mestskom štáte sa nachádzali tieto historické pamiatky: Levia brána, aténska akropola, Delfy, divadlo v Epidaure. Priraď k jednotlivým názvom čísla obrázkov. 1 4 2 3

 8. Grécka kultúra dórsky iónsky korintský

 9. Galéria gréckych filozofov Platón Pytagoras Diogenes Aristoteles Sokrates

 10. Literatúra • Vojtech ZAMAROVSKÝ - Objavenie Tróje - Grécky zázrak - Bohovia a hrdinovia gréckych bájí - Vzkriesenie Olympie - Za siedmimi divmi sveta • Eduard Petiška - Staré grécke báje a povesti

 11. Historia magistra vitae • Autor: Hutňanová Nadežda e-mail: n.hutnanova@centrum.sk

More Related