Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การบริหารงานบุคคล PowerPoint Presentation
Download Presentation
การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

597 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การบริหารงานบุคคล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การบริหารงานบุคคล ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 2. อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปวช. อันดับ ท.1 ขั้น 6,050 บาท ปวท. อันดับ ท.2 ขั้น 6,800 บาท ปวส. อันดับ ท.2 ขั้น 7,460 บาท ป.ตรี 4 ปี อันดับ ท.3 ขั้น 8,340 บาท ป.โท ทั่วไป อันดับ ท.4 ขั้น 10,190 บาท ป.เอก อันดับ ท.5 ขั้น 13,770 บาท ตามมติ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554

 3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว นส. กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลว. 14 ก.ค. 51 กำหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่ถึงเดือนละ 11,700 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้วไม่ถึง 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกรวมกันเป็นเงิน 8,200 บาท ให้พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

 4. เช่น จพง.ธุรการ 2 อัตราเงินเดือน 6,470 บาท ได้เงินเพิ่มฯ 1,500 บาท รวมเป็น เงิน 7,970 บาท ซึ่งไม่ถึง 8,200 บาท ก็ให้ได้เงินเพิ่มฯ อีก 230 บาท รวมเป็น 8,200 บาท กรณีได้รับเงินเดือน 6,970 บาท จะได้รับเงินเพิ่มฯ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 8,470 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เกิน 8,200 บาท แต่ยังไม่เกิน 11,700 บาท

 5. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ นส. ที่ มท 0809.5/ ว11ลว.19 เม.ย. 54 กำหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ต.ค. 53 ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามช่วงอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 ดังนี้

 6. การปรับอัตราเงินเดือน พ.ศ. 2554 (5%) นส. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 986 ลว.9 พ.ค. 54 กำหนดให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้าย พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 มาบังคับใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54 โดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 54 ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากนั้นให้ออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ให้ตรงตามบัญชีอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 กรณีผู้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ 2-4-6-8) ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราเดิมต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ พ.ศ. 2547

 7. การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ นส. ที่ มท 0809.3/ว ลว. 54 ให้ดำเนินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมตาม นส. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 25 ลว.9 มี.ค. 49 - อปท. ที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการที่ดี เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ พร้อมโครงการที่ลดขั้นตอนหรือตอบสนองความต้องการของปชช. จำนวน 1 โครงการ ต่อ ก.จังหวัดภายในเดือนตุลาคม - ดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพฯ ไม่น้อยกว่า 8 เดือน และสำรวจความพึงพอใจด้านบริการตามมติที่ 2 โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง

 8. การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ - จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ นายกฯ เป็นประธาน ปลัดอปท. และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ - นายกฯ อปท. ออกคำสั่งการให้ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ - กรณีมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ ให้ผู้ว่าฯ หรือนายอำเภอพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษทางวินัยฯ

 9. การพิจาณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ,1.5 ขั้น และ 1 ขั้น - พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 5 , ร้อยละ 4 , ร้อยละ 3 และกลุ่มไม่ได้ค่าตอบแทนพิเศษ - พนักงานจ้างทั่วไป ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มได้รับการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และในระดับดี

 10. ผู้มีสิทธิได้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ขั้น - พนักงานจ้าง ต้องได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีงบประมาณนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ขั้น - พนักงานจ้างทั่วไป ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้นทั้งปี (2 ครั้ง) ในระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้ รวมผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากเงินประมาณเงินอุดหนุนด้วย

 11. อัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ให้จ่ายได้ไม่เกินสัดส่วนผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่ ก.จังหวัด ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ - คะแนนประเมินตั้งแต่ 75 คะแนน จ่ายได้ไม่เกิน 3 เท่าของอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน - คะแนนประเมินตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป จ่ายได้ไม่เกิน 5 เท่าของอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โดยใช้ฐานอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ต.ค. ของปีที่ขอรับการประเมิน

 12. ปัญหาการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ - การเรียกรับผลประโยชน์ /การขอส่วนแบ่ง - การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ข้าราชการ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ครั้ง น้อยกว่า 1 ขั้น - พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนทั้งปี 1 ขั้น - พนักงานจ้างทั่วไป ไม่ได้รับการประเมินฯ ทั้งปี 2 ครั้ง ในระดับดีขึ้นไป - ไม่แบ่งกลุ่มตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่กำหนด

 13. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 2. ได้ปฏิบัติ/เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองฯ 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอกหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ 2. ได้ปฏิบัติ/เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองฯ 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 14. ปริญญาทางการศึกษา 7 สาขา 1. การศึกษา... 2. ครุศาสตร.... 3. ศึกษาศาสตร.... 4. ครุศาสตรอุตสาหกรรม.... 5. วิทยาศาสตร... (ศึกษาศาสตร...) หรือ (ศึกษาศาสตรการสอน...) หรือ (การสอน...) 6. ศิลปศาสตร... (ศึกษาศาสตร์...) หรือ (ศึกษาศาสตรการสอน...) 7. คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คหกรรมศาสตรศึกษา / เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศึกษา / บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพสุริยา(เทพสุริยา) (เทพสุริยา)

 15. การคัดเลือกกรณีพิเศษฯ (ครูผู้ช่วย /หน.ศพด. /ครู ผดด.) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 1. ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และ/หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดจ้างโดยงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก รัฐและจากเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ฯ 3. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 5. ต้องผ่าน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท.กำหนด โดยคณะกรรมการที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง ดังนี้ 5.1 ครูผู้ช่วย ประกอบด้วย ผบ.สถ. 1 คน /ผู้แทน กก.ศพด. 1 คน /ครู 1 คน /จนท. ที่ดูแลการบริหารงานบุคคลครู 1 คน (เลขาฯ) 5.2 หน.ศพด. /ครู ผดด. ประกอบด้วย ปลัด 1 คน /ผอ.สำนัก/กอง กศ. 1 คน /ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประสบการณ์ 5 ปี 1 คน /จนท. ที่ดูแลการบริหารงานบุคคลครู 1 คน (เลขาฯ) 75% ของ 300

 16. โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หลักเกณฑ์การคำนวณ คือ เงินก้อน = (8 + อายุราชการที่เหลือ..ปี) คูณด้วย เงินเดือน เดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ (ถ้ามี) แต่เงินก้อนสูงสุดต้องไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวม เงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ เช่น นายไทย อายุ 58 ปี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผอ. กองคลัง ระดับ 8 อัตราเงินเดือน 49,010 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท เงิน ค่าตอบแทน 5,600 บาท สามารถคำนวณได้ดังนี้ เงินก้อน = (8 + 2) x (49,010 + 5,600 + 5,600) = 602,100 บาท ห้ามนำมารวม (เทพสุริยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพสุริยา(เทพสุริยา)

 17. การแก้ไขปัญหากรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 นส. ที่ มท 0809.2/ ว 847 ลว.11 มิ.ย. 47 แจ้งมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ดังนี้ 1. ปรับลดลูกจ้างชั่วคราว เมื่อหมดอายุสัญญาจ้างให้พิจารณาจ้างเหมาบริการ 2. ให้จ้างเหมาบริการในกิจการบางประเภท เช่น การรักษาความสะอาดสถานที่ การเก็บขยะมูลฝอย ยาม 3. ปรับลดลูกจ้างประจำ 4. พิจารณาให้ออกจากราชการโดยความสมัครใจตามมาตรการต่าง ๆ โดย อปท. ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ 40 แล้ว ไม่สามารถ พิจารณาสรรหาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มาดำรงตำแหน่งที่ว่างที่ กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีได้ สำหรับการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งสิทธิ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้ดำเนินการได้ (เทพสุริยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพสุริยา(เทพสุริยา)

 18. การแก้ไขปัญหากรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ทม.อโยธยาธานี มีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างรวม 200 คน อัตราค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ พ.ศ. 2542 คิดเป็น (เทพสุริยา) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทพสุริยา(เทพสุริยา)