Download
nekaj definicij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nekaj definicij PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nekaj definicij

Nekaj definicij

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nekaj definicij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nekaj definicij • polprevodnik snov po prevodnosti med prevodniki in izolatorji. Polprevodnik prevaja, če z dovedeno energijo presežemo njegov prepovedani pas. • signal pojav, ki nosi informacijo o obnašanju sistema • impedanca lastnost elementov • frekvenčni pas omejujeta fmin in fmax • elektriški filter naprava, ki prepušča določen del frekvenc • integrirano vezje je miniaturen element iz polprevodnega materiala, ki združuje v sebi množico vezij, katera opravljajo vsak svojo funkcijo

  2. u T = 5 s T = 5 s t T = 5 s Frekvenca • Katero nihalo niha z večjo frekvenco?

  3. Elektriški filtri • Vezja • Vhodni in izhodni signal • Elektriški filtri so vezja, ki povzročajo • 1) fazni zamik in • 2) spremembo amplitude (spremembe impedance filtra) • 1) in 2) veljata za določen frekvenčni pas • Napajanje filtrov • pasivni filtri (impedance elementov) • aktivni filtri (fazno ujete zanke - PLL) • Kako imenujemo filter, če je amplituda signala odziva • na eni frekvenci (pasu frekvenc) največja/najmanjša? • če je na nizkih/visokih frekvencah najmanjša/največja?

  4. Elektriški filtri • Digitalni filtri • Vzorčenje (odčitek opazovane veličine, ponavadi s konstantnim časovnim korakom) • Analogno/digitalna predtvorba (A/D) • obdelava • Digitalno/analogna pretvorba (D/A) • Obdelava vhodnega signala v realnem času • Na izhodu D/A pretvornika se pojavi signal, preden na vhodu vzorčimo naslednjič • Naknadna obdelava

  5. A: Zaporedna vezava R in C B: Zaporedna vezava C in R (elementa R in C zamenjamo) I Dva preprosta primera pasivnih filtrov • Za vsako frekvenco • Določimo tok I • Določimo napetost Uizh • Za vsako vezavo posebej določimo potek Uizh (f) in vrsto filtra

  6. Na kondenzatorju se tok pojavi pred napetostjo (tok prehiteva napetost) Na uporu se tok pojavi skupaj z napetostjo (tok je v fazi z napetostjo) i C e KONDENZATOR UPOR φ=90º φ = 0º Fazni kot φ z vektorji (kazalci) !!! dolžine vektorjev so vrednosti konica-nič (polovica konica-dno)

  7. R Z φ XC A: tok I pri f1 : zaporedna vezava R in C • Uvh= 440V, R = 90Ω, C = 3μF, f1 = 60Hz

  8. A: tok I pri f2 : zaporedna vezava R in C • Uvh= 440V, R = 90Ω, C = 3μF, f2 = 1000Hz R φ XC Z

  9. Še za ostale frekvence… • za vezje A izračunamo uizh pri vseh frekvencah od 1 do 10 kHz • za vezje B izračunamo uizh pri vseh frekvencah od 1 do 10 kHz • obstaja lomna frekvenca filtra vezave RC, pri kateri moč na izhodnem elementu pade na polovico, napetosti na obeh elementih R in C pa sta pri flomna enaki • ČE želimo lomno frekvenco pri 100 Hz, R pa ostane enak, mora C znašati:

  10. Vpliv lomne frekvence na potek izhodne napetosti 438 V (A) nizkoprepustni 224 V (B) visokoprepustni