Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAØI 33: MAÃU NGUYEÂN TÖÛ BO PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAØI 33: MAÃU NGUYEÂN TÖÛ BO

BAØI 33: MAÃU NGUYEÂN TÖÛ BO

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BAØI 33: MAÃU NGUYEÂN TÖÛ BO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAØI 33: MAÃU NGUYEÂN TÖÛ BO KÍNH CHAØO TOAØN THEÅ QUÍ THAÀY COÂ GIAÙO! KÍNH CHAØO TOAØN THEÅ CAÙC EM HOÏC SINH!

 2. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ

 3. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ Trong mẫu hành tinh nguyên tử: - Hạt nhân mang điện tích dương rất nhỏ, tập trung phần lớn khối lượng của nguyên tử ở trung tâm. - Còn các êlectron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân trên các quỹ đạo giống như các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ

 4. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO I - MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ

 5. Niels Bohn BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1. Tiên đề về các trạng thái dừng - Nguyên tử chỉ tồn tại trong các trạng thái có năng lượng xác định, gọi là trạng thái dừng.Khi ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ. -Trong các trạng thái dừng của nguyên tử , electron chỉ chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định :Quỹ đạo dừng. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ

 6. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Xét với nguyên tử hidro, các bán kính quỹ đạo tăng theo quy luật nào ? MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO r0 9r0 4r0 Bán kính thứ nhất QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ Bán kính thứ hai Bán kính thứ ba

 7. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Với nguyên tử Hidro,bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ thuận với bình phương của các số nguyên liên tiếp:rn = n2 ro với ro = 5,3.10-11 m MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO Tên quỹ đạo: K L M N O P …Bán kính: r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0... QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ

 8. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO En hfnm II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Em • 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu: En – Em : = hfnm = En - Em • - Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng En cao hơn. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO En QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ Em hfnm

 9. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO II - CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Tiên đề còn cho thấy: Nếu một chất hấp thụ được ánh sáng có bước sóng nào thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng có bước sóng ấy. MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ VẬN DỤNG

 10. MẪU NGUYÊN TỬ BO VÀ QUANG PHỔ VẠCHCỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ Đèn hơi H2 Quang phổ vạch phát xạ C S J P L1 L L2 F Quang phổ vạch hấp thụ Quang phổ liên tục Hiện tượng đảo sắc

 11. P O N M L K Pasen Banme Laiman BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO III - QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ • Ñaëc ñieåm quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa nguyeân töû hyñroâ : • – Daõy Laiman naèm trong vuøng töû ngoaïi • – Daõy Banme coù moät phaàn naèm trong vuøng töû ngoaïi vaø moät phaàn naèm trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy, trong phaàn naøy coù 4 vaïch : vaïch ñoû H ( = 0,6563m), vaïch lam H ( = 0,4861m), vaïch chaøm H ( = 0,4340m) vaø vaïch tím H ( = 0,4102m) • – Daõy Pasen naèm trong vuøng hoàng ngoaïi

 12. P O N M L K H H H H Pasen Banme Laiman 2. Giaûi thích söï taïo thaønh quang phoå vaïch cuûa hyñroâ a. Ñaëc ñieåm quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa nguyeân töû hyñroâ a. Ñaëc ñieåm quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa nguyeân töû hyñroâ – Daõy Laiman naèm trong vuøng töû ngoaïi – Daõy Banme coù moät phaàn naèm trong vuøng töû ngoaïi vaø moät phaàn naèm trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy, trong phaàn naøy coù 4 vaïch : vaïch ñoû H ( = 0,6563m), vaïch lam H ( = 0,4861m), vaïch chaøm H ( = 0,4340m) vaø vaïch tím H ( = 0,4102m) – Daõy Pasen naèm trong vuøng hoàng ngoaïi

 13. b. Giaûi thích – Nguyeân töû Hyñroâ coù 1 electron quay xung quanh haït nhaân. ÔÛ traïng thaùi cô baûn nguyeân töû Hyñroâ coù naêng löôïng thaáp nhaát, electron chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo K (gaàn haït nhaân nhaát)

 14. b. Giaûi thích – Khi nguyeân töû nhaän ñöôïc naêng löôïng kích thích (ñoát noùng hoaëc chieáu saùng) electron chuyeån leân quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng cao hôn : L, M, N, O, P, . . . Luùc ñoù nguyeân töû ôû traïng thaùi kích thích, traïng thaùi naøy khoâng beàn vöõng (thôøi gian toàn taïi khoaûng 10–8s) neân ngay sau ñoù electron laàn löôït chuyeån veà caùc quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng thaáp hôn. – Moãi laàn electron chuyeån töø 1 quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng cao xuoáng moät quyõ ñaïo coù möùc naêng löôïng thaáp hôn, theo tieân ñeà 2, nguyeân töû phaùt ra moät phoâtoân coù naêng löôïng : hf = Ecao – Ethaáp. Luùc ñoù, nguyeân töû phaùt ra 1 soùng aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng  xaùc ñònh öùng vôùi 1 vaïch maøu xaùc ñònh treân quang phoå. Do ñoù, quang phoå cuûa Hyñroâ laø quang phoå vaïch hfmn hfmn

 15. P O N M L H H H H K Pasen Banme Laiman + Daõy Lyman ñöôïc taïo thaønh khi electron chuyeån töø quyõ ñaïo beân ngoaøi veà quyõ ñaïo K. + Daõy Banme ñöôïc taïo thaønh khi electron chuyeån töø caùc quyõ ñaïo beân ngoaøi veà quyõ ñaïo L, trong ñoù : Vaïch ñoû H (M  L), vaïch lam H (N  L), vaïch chaøm H (O  L), vaïch H (P  L) + Daõy Pasen ñöôïc taïo khi electron chuyeån töø caùc quyõ ñaïo beân ngoaøi veà quyõ ñaïo M .

 16. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO VẬN DỤNG Câu 1: Chọn câu sai trong tiên đề về các trạng thái dừng ? Câu 1: Chọn câu sai trong tiên đề về các trạng thái dừng ? MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ a. Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. b. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng. c. Trong các trạng thái dừng, electron chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định. d. Trong trạng thái dừng, electron dừng lại không chuyển động. a. Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. b. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng. c. Trong các trạng thái dừng, electron chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định. d. Trong trạng thái dừng, electron dừng lại không chuyển động. CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ VẬN DỤNG

 17. Niels Bohn GD BÀI 33: MẪU NGUYÊN TỬ BO VẬN DỤNG Câu 2: Chọn câu sai trong tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng ?: MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ a. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao En sang trạng thái dừng có năng lượng thấp Em thì nó phát ra phôtôn có năng lượng đúng bằng En – Em b. Khi nguyên tử đang ở trạng thái có năng lượng thấp Em hấp thu được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển lên trạng thái năng lượng En c. Khi nguyên tử phát xạ hoặc hấp thụ năng lượng, nó phải thay đổi trạng thái dừng d. Tiên đề 2 của Bo giải thích được sự phát xạ quang phổ liên tục của nguyên tử CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO QUANG PHỔ PHÁT XẠ, QUANG PHỔ HẤP THỤ CỦA HIĐRÔ VẬN DỤNG

 18. Vận dụng Câu 3.Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử được phản ánh trong câu nào dưới đây? A. Nguyên tử phát ra một phôton mỗi lần bức xạ ánh sáng. B. Nguyên tử thu nhận một phôton mỗi lần bức xạ ánh sáng. C. Nguyên tử phát ra ánh sáng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng đó. D. Nguyên tử chỉ có thể chuyển từ trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác. Mỗi lần chuyển, nó bức xạ hay hấp thụ một phôton có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó.

 19. Vận dụng Câu 4. Cho 1eV = 1,6.10-19J; h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng En = -0,85eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng Em = -13,60eV thì nguyên tử phát ra một phôtôn có bước sóng: A. 0,0974μm. B. 0,4340μm. C. 0,4860μm. D. 0,6563μm.