'Ng ch' diaporamas de présentation

Ng ch - PowerPoint PPT Presentation


1 Work and Plan Module Work quiz Review

1 Work and Plan Module Work quiz Review

Chinese IIAB (IIA +IIB). 1 Work and Plan Module Work quiz Review. Click Allow. Step 1. Click on Audio Setup Wizard to test your sound if it is good. Step 2. Click on Mute My speaker to mute sound. Click on people to your different need. Step 3. To exit Adobe. Where is e-Textbook?.

By benjamin
(255 views)

肚子饿的毛毛虫 an adaptation from www.leics.gov.uk/hungry_caterpillar.ppt

肚子饿的毛毛虫 an adaptation from www.leics.gov.uk/hungry_caterpillar.ppt

肚子饿的毛毛虫 an adaptation from www.leics.gov.uk/hungry_caterpillar.ppt. 在明亮的月光下,一颗小小的卵,躺在一片叶子上。. zài míng liàng de yuè guāng xià yī kē xiăo xiăo de luăn tăng zài yī piàn yè zi shàng . 太阳出来了!卵里头钻出来了一条小毛毛虫!. tài yáng chū lái le ! luăn lĭ tou zuān chū lái le yī tiáo xiăo máo mao chóng !.

By fleta
(167 views)

Native Animals in Malaysia

Native Animals in Malaysia

Native Animals in Malaysia. By Siang Hui ONG. Native Animals in Malaysia. Malayan Tiger 马来虎 ( mǎ lái hǔ ). extant: 现存 ( xiàn c ú n ) stripe : 条纹 ( tiáo wén ) prey : 猎物 ( liè wù ) predators : 食肉动物 ( shí ròu dòng wù ). Native Animals in Malaysia. Malayan Tapir 貘 ( mò ).

By uzuri
(215 views)

B- hêng Koaⁿ- iām

B- hêng Koaⁿ- iām

B- hêng Koaⁿ- iām. 組別:中 – 1 組長: 高偉鈞 組員 : 陳昱勳、黃奕翔 、 陳奕儒 、范詔安. Siánn-mih sī B- hêng Koaⁿ- iām ? . Koaⁿ- iām B. Koaⁿ- iām B sī siōng ph ó ͘ -phiàn koh giâm-tiōng ê koaⁿ-chōng kám-jiám . Sī iû koa ⁿ-iām B ê pēⁿ-t o̍ k ín-khi--ê. .

By ziya
(153 views)

PHOØNG GD-ÑT QUAÄN PHUÙ NHUAÄN. TRÖÔØNG THCS NGOÂ TAÁT TOÁ

PHOØNG GD-ÑT QUAÄN PHUÙ NHUAÄN. TRÖÔØNG THCS NGOÂ TAÁT TOÁ

GIAÙO AÙN ÑÒA LYÙ 6. PHOØNG GD-ÑT QUAÄN PHUÙ NHUAÄN. TRÖÔØNG THCS NGOÂ TAÁT TOÁ. GVTH: NGUYEÃN THÒ YEÁN. Kieåm tra baøi cuõ. Caâu 1: Söï vaän ñoäng töï quay quanh truïc cuûa Traùi Ñaát sinh ra hieän töôïng gì ?

By lan
(183 views)

An introduction to the features of Chinese classical literature

An introduction to the features of Chinese classical literature

An introduction to the features of Chinese classical literature. Huang, Paoshan. The History of an Idea of Literature. Ancient idea: 文 wén : Signifying both “literature” and “civilization” 學 Xué : study; research; learning 文學 Wén xué : The learning and

By halle
(284 views)

SELF-INTRODUCTION

SELF-INTRODUCTION

SELF-INTRODUCTION. Đỗ Thị Vân. Name:. 18/09/1984. Date of Birth:. Nam Định. From:. Độc thân. Marital Status:. Sở thích: đọc truyện tranh, nghe ca nhạc, xem bóng đá. Others:. vandt@fpt.edu.vn. Contacts:. 0975.051.335. About Japanese language. Đặc điểm: là ngôn ngữ chắp dính

By akando
(192 views)

VIET SOUND SYSTEM Part 16

VIET SOUND SYSTEM Part 16

VIET SOUND SYSTEM Part 16. Words starting with “ G ”. Gà gáy gần ga. ________________________ (Chicken crows near the train station.). Words starting with “ C ”. các con của cô _______________________ (my children). Words starting with “ G ” &“ C ”. Con gà con cũng gáy.

By hallie
(87 views)

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD PART D: WRITING - PERIOD: 108 TH

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD PART D: WRITING - PERIOD: 108 TH

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD PART D: WRITING - PERIOD: 108 TH. Designers : Nguyen Linh http://violet.vn/linh77. WRITING LESSON MAP. I. Pre-writing : -warm up: Match the pictures with their names (slide:) -lead to the lesson (slide: )

By jaafar
(112 views)

ABC 2013

ABC 2013

北美華人基督徒教育大會 A ccess B ible C onvention. ABC 2013. 課碼 (Workshop): B-203 教室 (Room #): 西 W3 講員 (Speaker): 莊瑞陽 授課語言 : 台 語 題目 (Topic): 耶穌 基督 - 道成了肉身: 滿滿的恩典與真理 專題簡介 : 本課程將從約翰福音 1 章和以賽亞書 53 章,一起思想神子耶穌的道成肉身、救贖主犧牲的愛、基督的恩典、與基督同死同復活的真意義 。 . 北美華人基督徒教育大會 A ccess B ible C onvention.

By adler
(141 views)

Lesson

Lesson

welcome to. Our. Lesson. Teacher: Nguyen thi duyen xuong lam secondary school English 7: unit 4: a6. Unit 4: At school Period 22: A6 SCHOOLS IN THE USA. I. Vocabulary:. 1. uniform (n):. đồng phục. 2. break (n):. giờ ra chơi. a 20- minute break : giờ ra chơi 20 phút.

By monifa
(123 views)

Learning Goals

Learning Goals

Learning Goals. To get to familiar with Chinese Tones; To practice describing your experience of you going to the airport. 3. To give directions. 4. To be able to write a few Chinese characters. Tones. 1)Please read loudly the following words.

By yates
(113 views)

Immigration New Zealand

Immigration New Zealand

Immigration New Zealand. Education Agent Training June 2009. Some House rules. Please save your questions until the end of section. If you see the mark, then please ask. Please stay seated throughout the presentation In the event of fire, please make your way to the exit Please:

By jerome
(160 views)

Chapter 2. Sports

Chapter 2. Sports

Chapter 2. Sports. Sample question. Bat and ball games Baseball The national sport Cuba Cricket Slightly different Popular Indians South Africans North Americans Circular field A rectangular area Diamond-shaped field Base: góc sân (in baseball) To bounce

By shamus
(64 views)

第十二計 : 順手牽羊

第十二計 : 順手牽羊

第十二計 : 順手牽羊. By Peter Hsieh 謝沛成. Meaning. 本指趁機偷竊別人的財物,在這引申 為把握對方出現小缺失的機會,我們應該把握機會,進而謀取利益,就算只有小利也要把握住。. 本指趁机偷窃别人的财物,在这引申 为把握对方出现小缺失的机会,我们应该把握机会,进而谋取利益,就算只有小利也要把握住。.

By avedis
(132 views)

Enter hay bấm chuột để xem tiếp

Enter hay bấm chuột để xem tiếp

Slideshow : Giuse Maria Định GMD.085.09. LỄ CHÚA BA NGÔI. Lý trí và Cảm nghiệm trong Đức Tin. Enter hay bấm chuột để xem tiếp. Vấn đề. TỪ THỦA TẠO LẬP CON NGƯỜI ĐẾN NAY LÝ TRÍ HOÀN TOÀN BẤT LỰC TRONG VIỆC TÌM HIỂU CÁC MÀU NHIỆM CỦA THIÊN CHÚA. NHƯNG ĐỨC TIN CẢM NGHIỆM

By zoie
(117 views)

Daily- Getting Sick

Daily- Getting Sick

Daily- Getting Sick. Dialogue New words Sentence pattern Exercise. Level:. Beginner. You will learn:. 这节课我们学习关于“生病”的表达。 In this lesson we will learn how to talk about“Getting Sick”. picture. Dialogue. Yīshēng: Nǐ nǎr bù shūfu ? 医生: 你哪儿不舒服 ?. Zhāng Míng: Wǒ gǎnmào le.

By fordon
(177 views)

Bell Work: Match

Bell Work: Match

Bell Work: Match. BEE Team Meeting. Friday: 4: 05 P.M.- 4:20 P.M. Refreshment will be provided. Discussion and voting. If you cannot come, email me. Activity. 散步. sàn bù. go for a walk. Adjective for activities. P. 301. 有意思. 没有意思. méi yǒu yì si. yǒu yì si. interesting.

By drew
(149 views)

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I. NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN. I. NƯỚC LÀ GÌ ?. 1. Cấu trúc của nước :. Cấu tạo của phân tử nước. b). Thành phần của nước.

By camden-gordon
(157 views)

职业 職業

职业 職業

(zhí)(yè). 职业 職業. Occupation. 老师 老師. (lǎo) (shī). 美发师 美髮師. (měi)(fà)(shī). 牙医 牙醫. (yá)(yī). 医生 醫生. (yī)(shēng). 护士 護士. (hù)(shi). 邮差 郵差. (yóu)(chāi). 消防员 消防員. ( xiāo)(fáng)(yuán). 科学家 科學家. (měi)(fà)(shī). 农夫 農夫. (nóng)(fū). 警察. (jǐng)( chá ). 厨师 廚師. (chú)(shī). 兽医 獸醫.

By anne-sharpe
(128 views)

View Ng ch PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Ng ch PowerPoint presentations. You can view or download Ng ch presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.