1 / 22

Navrhovaná reformní opatření důchodový systém

Navrhovaná reformní opatření důchodový systém. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Základní informace základní důchodové pojištění. Systém: PAYG, dávkově definovaný (DB), povinný, jednotný, státní, starobní+invalidní+pozůstalostní (S+I+P) Příspěvková sazba 28 %

sela
Télécharger la présentation

Navrhovaná reformní opatření důchodový systém

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Navrhovaná reformní opatřenídůchodový systém Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas

 2. Základní informace základní důchodové pojištění Systém: PAYG, dávkově definovaný (DB), povinný, jednotný, státní, starobní+invalidní+pozůstalostní (S+I+P) Příspěvková sazba 28 % Úspěšnost výběru 98 – 100 % Počet důchodců 2,7 mil. Relace důchodu ke mzdě 41 % Výdaje 8,4 % HDP Základní výměra (1/5) + procentní výměra (4/5) Rozhodné období 30 let (po roce 1985) Valorizace v lednu podle cen a 1/3 reálných mezd

 3. Podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě

 4. Základní informacesoukromé důchody Penzijní připojištění se státním příspěvkem Systém: Penzijní fondy (PF), kapitálově financovaný (FF), příspěvkově definovaný (DC), státní příspěvek + daně, depozitář dozor MF + KCP ČNB(dohled nad finančním trhem) S + I + P + jednorázové vyrovnání + odbytné Počet PF 10 Počet účastníků 3,5 mil. Průměrný příspěvek / st. příspěvek 460 / 100 Kč Aktiva PF (předběžný údaj za rok 2005) 4,2 % HDP Průměrné reálné zhodnocení 1 %

 5. Vývoj počtu účastníků

 6. Průměrný reálný výnos

 7. Pozitiva • Zvyšující se zaměstnanost starších osob • Nízký podíl chudoby mezi staršími občany • Jednotnost systému • Úspěšnost výběru pojistného • Soukromé systémy : • Vysoká účast • Spolehlivost systému • Zvyšující se podíl zaměstnavatelů • Integrace PF

 8. Negativa • Malý rozvoj soukromých úspor • Neexistence stropů • Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob • Malé výnosy soukromých fondů

 9. Demografická situace stárnutí populace • Prodlužující se střední délka života • U osob, které dosáhly 60 let, dojde do roku 2050 ke zvýšení o 6,5 roku (z 22,7 u narozených v roce 1945 na 29,2 u narozených v roce 1990) • Nízká porodnost • Pohybující se na hranici 1,2 – 1,3 s předpokládaným růstem maximálně na hodnoty 1,7 • Růst podílu osob ve vyšších věkových skupinách (zejména ve skupině nad 80 let) • u věkové skupiny nad 80 let se očekává více než trojnásobný nárůst jejího podílu

 10. Podíl osob ve vyšších věkových skupinách na celkové populaci

 11. Srovnání dynamiky stárnutí v letech 2000 - 2050

 12. Negativní dopad do důchodového systému • Rostoucí počet důchodců doprovázený poklesem počtu ekonomicky aktivních osob • Tlak na výdajovou stranu systému (stává se trvale deficitní) • Systém je v současné podobě finančně neudržitelný (kumulovaný dluh do roku 2050 cca 50 % HDP a do roku 2100 již 250 % HDP)

 13. Vývoj počtu pojištěnců a důchodců Současný právní stav při postupném zvýšení důchodového věku na 63 (resp. 59- 63) let

 14. Dopad stárnutí do salda důchodového systému Současný právní stav při minimální valorizaci

 15. Vládní programové prohlášení - 2007 • Další postup v důchodové reformě • tři etapy • I. etapa • parametrické změny vytvářející prostor pro další úpravy • II. etapa • změny v základním i doplňkovém systému • III. etapa • vytvoření druhého pilíře a bázi částečného vyvázání ze základního systému (tzv. opt out)

 16. I. etapa důchodové reformy • v rámci této etapy se navrhuje • Pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let • Opatření týkající se dob pojištění (zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění) • Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let (resp. 20 let) • Zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a části starobního důchodu s možností přepočtu důchodu • Změny v oblasti invalidních důchodů

 17. I. etapa důchodové reformy Pokračování ve zvyšování důchodového věku • Zvýšení důchodového věku na 65 let pro všechny • Úprava důchodového věku při kratší době pojištění • Věk o 5 let vyšší než je důchodový věk pro muže stejného data narození (v současné době pevně 65 let) • Sjednocení věku pro nárok na „trvalý“ vdovský a vdovecký důchod • Věk o 4 roky nižší než je důchodový věk pro muže stejného data narození (v současné době 58 let pro muže a 55 let pro ženy) • Sjednocení věku pro dopočtenou dobu pro invalidní důchod • Důchodový věk pro bezdětné ženy stejného data narození

 18. I. etapa důchodové reformy Pokračování ve zvyšování důchodového věku

 19. I. etapa důchodové reformy Možnost souběhu částečného důchodu s příjmem z výdělečné činnosti • Zavedení možnosti postupného odchodu z trhu práce • Při dosažení důchodového věku bude možné požádat o přiznání starobního důchodu ve výši jeho jedné poloviny • V případě výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod se procentní výměra důchodu zvýší o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 dnů výdělečné činnosti

 20. I. etapa důchodové reformy Změny v oblasti invalidních důchodů • Zavedení jediné invalidity ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na % omezení schopnosti výdělečné činnosti • I. stupeň – pokles mezi 35 – 49 % • II. stupeň – pokles mezi 50 – 69 % • III. stupeň – pokles nad 70 % • Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění • I. stupeň – 0,5 % • II. stupeň – 0,75 % (odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu) • III. stupeň – 1,5 % (odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu)

 21. II. a III. etapadůchodové reformy • II. etapa důchodové reformy • Vytvoření rezervy pro důchodovou reformu • Zavedení plateb za náhradní doby pojištění a snížení pojistné sazby • Změny v oblasti soukromých důchodů • Oddělení majetku účastníků a akcionářů • Povinné zachování garance nezáporného meziročního výnosu u jednoho (bezpečného) produktu, • Rozšíření portfolia fondů zrušením této garance u dalších produktů s možností získat vyšší výnos • III. etapa důchodové reformy • Možnost dobrovolného přesměrování části příspěvků na důchodové pojištění na individuální účet u penzijního fondu (tzv. opt out)

 22. Harmonogram • červenec 2007 – ustavení politické komise • I. etapa • červenec 2007 – meziresortní připomínkové řízení • II. pololetí 2007 – I. pololetí 2008 – projednání ve vládě a schválení v Parlamentu • 2009 – účinnost právních předpisů • II. etapa • 2007 – koncepce • 2008 – zákon • III. etapa • 2008 – koncepce • 2009 – zákon

More Related