html5-img
1 / 8

II WOJNA ŚWIATOWA

II WOJNA ŚWIATOWA. Kampania wrześniowa. Kampania wrześniowa lub wojna obronna Polski to określenie pierwszego etapu II wojny światowej, polegającego na obronie terytorium Polski przed wojskami niemieckiej III Rzeszy i ZSRR.

selia
Télécharger la présentation

II WOJNA ŚWIATOWA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa

  2. Kampania wrześniowa lub wojna obronna Polski to określenie pierwszego etapu II wojny światowej, polegającego na obronie terytorium Polski przed wojskami niemieckiej III Rzeszy i ZSRR. Była to pierwsza kampania II wojny światowej, zakończona klęską wojsk polskich, trwająca od 1 września 1939 do 5 października 1939 roku.

  3. 1 września 1939 • o 4:45, bez wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie zgodnie z planem Fall Weiss, uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Słowacji. • Pierwszym polskim miastem, na które spadły niemieckie bomby był Wieluń, o 4:40 rozpoczął się niemiecki nalot dywanowy. • 4:45 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Schleswig Holstein ostrzeliwuje Gdynię z portu w Gdańsku

  4. walki o budynek Poczty Polskiej w Gdańsku, • bitwa pod Mławą, • bitwa pod Mokrą. • 3 września 1939 • Luftwaffe zatopiła dwa okręty polskie, zatonął stawiacz min - ORP Gryf i kontrtorpedowiec - ORP Wicher. • 6 września 1939 • wojska niemieckie zajęły Kraków • Walki o Wiznę trwały od 6 do 10 września. Punkt oporu w okolicach Wizny jest nazywany "Polskimi Termopilami". • 7 września 1939 • poddała się placówka Westerplatte. • Rząd RP i Naczelny Wódz opuścili Warszawę. ORP "Gryf"

  5. Niemiecki czołg na przedpolach Warszawy 9 września 1939

  6. 9 września 1939 • rozpoczęła się bitwa nad Bzurą. 17 września 1939 • wejście wojsk radzieckich na terytorium Polski, • rozpoczęła się I bitwa pod Tomaszowem Lubelskim (do 20 września), • 17/18 września - Rząd RP opuścił terytorium Polski. 18 września 1939 • internowanie władz polskich w Rumunii. 20 września 1939 • koniec bitwy nad Bzurą, rozpoczęła się obrona Grodna przed Armią Czerwoną. Linia spotkania wojsk niemieckich i radzieckich we wrześniu 1939

  7. 28 września 1939 • kapitulacja Warszawy, • podpisanie w Moskwie niemiecko-radzieckiego układu granicznego. 29 września 1939 • złożyła broń załoga twierdzy w Modlinie. 2 października 1939 • kapitulacja garnizonu na Półwyspie Helskim. 5 października 1939 • pod Kockiem Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Kleeberga stoczyła ostatnią bitwę z Niemcami, po czym skapitulowała.

  8. W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z: • www.wikipedia.pl (repozytorium wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia). • Microsoft Clip Gallery. • Autor prezentacji: • Jolanta Woźniak – Partyka

More Related