Download
marketing ca n ba n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARKETING CAÊN BAÛN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARKETING CAÊN BAÛN

MARKETING CAÊN BAÛN

227 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MARKETING CAÊN BAÛN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MARKETING CAÊN BAÛN Muïc tieâu: Giuùp sinh vieân coù ñöôïc nhöõng hieåu bieát cô baûn veà Marketing cuûa moät doanh nghieäp Taïo cô sôû hoïc taäp nhöõng moân Marketing cuûa caùc chuyeân ngaønh khaùc

 2. NOÄI DUNG • CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MARKETING • CHÖÔNG II: MOÂI TRÖÔØNG MARKETING • CHÖÔNG III: THÒ TRÖÔØNG VAØ KHAÙCH HAØNG • CHÖÔNG IV: LÖÏA CHOÏN THÒ TRÖÔØNG MUÏC TIEÂU • CHÖÔNG V: THÖÔNG HIEÄU VAØ CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM

 3. NOÄI DUNG • CHÖÔNG VI: CHIEÁN LÖÔÏC GIAÙ • CHÖÔNG VII: CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN PHOÁI • CHÖÔNG VIII: CHIEÁN LÖÔÏC CHIEÂU THÒ • CHÖÔNG IX: TOÅ CHÖÙC, THÖÏC HIEÄN, KIEÅM TRA HOAÏT ÑOÄNG MARKETING

 4. PHÖÔNG PHAÙP HOÏC TAÄP Hoïc lyù thuyeát Baøi taäp, tình huoáng aùp duïng Taøi lieäu tham khaûo Hoà Ñöùc Huøng, Marketing: Caên baûn, Nghieân cöùu, Quaûn trò Philip Kotler, Marketing Basic Nguyeãn Ñình Thoï, Nguyeân lyù Marketing

 5. CHÖÔNG I TOÅNG QUAN VEÀ MARKETING

 6. CHÖÔNG I:TOÅNG QUAN VEÀ MARKETING VAØ QUAÛN TRÒ MARKETING Chöông naøy giôùi thieäu caùc noäi dung sau: • TOÅNG QUAN VEÀ MARKETING • Khaùi nieäm • Vai troø • Muïc tieâu • Caùc giai ñoaïn phaùt trieån • Noäi dung cô baûn

 7. I. TOÅNG QUAN VEÀ MARKETING

 8. 1.KHAÙI NIEÄM VEÀ MARKETING • MARKETING : LAØ QUAÙ TRÌNH PHAÙT HIEÄN RA CAÙC NHU CAÀU VAØ THOÛA MAÕN CAÙC NHU CAÀU CUÛA KHAÙCH HAØNG ÑOÀNG THÔØI ÑEM LAÏI LÔÏI NHUAÄN CHO DOANH NGHIEÄP

 9. MARKETING LAØ MOÄT NGAØNH KHOA HOÏC KINH TEÁ Töø 1900 – 1960: 6 giai ñoaïn • Giai ñoaïn khaùm phaù • Giai ñoaïn xaây döïng • Giai ñoaïn toång hôïp • Giai ñoaïn phaùt trieån • Giai ñoaïn ñaùnh giaù laïi • Giai ñoaïn taùi xaây döïng khaùi nieäm

 10. MARKETING LAØ MOÄT NGAØNH KHOA HOÏC HAØNH VI Töø 1960: coù nhieàu tröôøng phaùi • Tröôøng phaùi Marketing vó moâ • Tröôøng phaùi baûo veä ngöôøi tieâu duøng • Tröôøng phaùi heä thoáng • Tröôøng phaùi haønh vi tieâu duøng • Tröôøng phaùi haønh vi toå chöùc • Tröôøng phaùi hoaïch ñònh chieán löôïc

 11. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC NGUYEÂN TAÉC MARKETING Quaù trình Choïn loïc Taäp trung GIAÙ TRÒ Phoái hôïp Dò bieät

 12. QUI TRÌNH 9P TRONG MARKETING P2 Phaân khuùc thò tröôøng P9 Dòch vuï haäu maõi P3 Choïn thò tröôøng muïc tieâu P1 Thoâng tin Marketing P8 Phaân phoái thöông hieäu P4 Ñònh vò thöông hieäu P7 Quaûng baù thöông hieäu P5 Xaây döïng thöông hieäu P6 Ñònh giaù thöông hieäu

 13. 3. MOÄT SOÁ NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA HOAÏT ÑOÄNG MARKETING MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG MARKETING • Thoûa maõn khaùch haøng • Laøm cho hoï haøi loøng • Laøm cho hoï trung thaønh moät caùch töï nguyeän • Loâi keùo theâm khaùch haøng treân söï höng phaán • Thaéng trong caïnh tranh • Lôïi nhuaän laâu daøi

 14. MOÄT SOÁ NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA HOAÏT ÑOÄNG MARKETING Quan heä cung caáp Nhaân toá phaùp luaät Nhaân toá kinh teá Keá hoaïch Mar. Saûn phaåm Chieâu thò Toå chöùc thöïc hieän Mar. Quan heä coäng ñoàng Thoâng tin Mar. Quan heä caïnh tranh Phaân phoái Giaù caû Kieåm tra ñaùnh giaù Mar. Nhaân toá chính trò vaên hoùa xaõ hoäi Nhaân toá khoa hoïc kyõ thuaät Quan heä trung gian

 15. CHÖÔNG II MOÂI TRÖÔØNG MARKETING

 16. CHÖÔNG II: MOÂI TRÖÔØNG MARKETING Chöông naøy giôùi thieäu caùc noäi dung sau: • HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN MARKETING • PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG MARKETING • MOÂI TRÖÔØNG MARKETING VI MOÂ • MOÂI TRÖÔØNG MARKETING VÓ MOÂ

 17. I. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN MARKETING

 18. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN MARKETING (Marketing information system) KHAÙI NIEÄM HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN MARKETING (MIS) bao goàm con ngöôøi, thieát bò, vaø quy trình thu thaäp, phaân loaïi, ñaùnh giaù, vaø phaân phoái nhöõng thoâng tin caàn thieát, kòp thôøi vaø chính xaùc, cho nhöõng ngöôøi soaïn thaûo caùc quyeát ñònh Marketing.

 19. VAI TROØ CUÛA MIS • Muoán tieán haønh phaân tích, laäp keá hoaïch, thöïc hieän vaø kieåm tra  caàn coù nhöõng thoâng tin veà dieãn bieán cuûa moâi tröôøng. • MIS: • Xaùc ñònh nhu caàu thoâng tin cuûa ngöôøi quaûn trò • Phaùt trieån nhöõng thoâng tin caàn thieát • Phaân phoái thoâng tin ñoù kòp thôøi

 20. T.T ñaàu vaøo T.T ñaàu ra MOÂI TRÖÔØNG MAR MIS QUAÛN TRÒ VIEÂN MAR • Moâi tröôøng vi moâ • Moâi tröôøng vó moâ • Phaân tích: • Keá hoaïch • Thöïc hieän • Kieåm tra T.Thaäp T.Tin noäi boä Thu thaäp T.Tin beân ngoaøi NCöùu Mar. HeäTh. P.Tích Mar Truyeàn thoâng vaø quyeát ñònh Mar. SÔ ÑOÀ

 21. HEÄ THOÁNG GHI CHEÙP THOÂNG TIN NOÄI BOÄ • Laø thoâng tin thu thaäp trong noäi boä doanh nghieäp • Noäi dung: • Baùo caùo veà ñôn ñaët haøng • Tình hình tieâu thuï, giaù caû, möùc döï tröõ • Nhöõng khoaûn phaûi thu, phaûi chi… • Giuùp nhaø quaûn trò Marketing: • Xaùc ñònh cô hoäi • Xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà quan troïng naûy sinh

 22. HEÄ THOÁNG TÌNH BAÙO MARKETING • Thuï ñoäng : • Qua moái quan heä vôùi khaùch haøng, vôùi nhaø cung caáp, nhaø phaân phoái hoaëc nhaân vieân trong coâng ty • Chuû ñoäng: • Huaán luyeän vaø ñoäng vieân löïc löôïng baùn haøng phaùt hieän vaø baùo caùo dieãn bieán môùi • Ñoäng vieân nhöõng nhaø phaân phoái, ngöôøi baùn leû, trung gian khaùc cung caáp tin töùc quan troïng • Mua thoâng tin cuûa nhöõng ngöôøi cung caáp beân ngoaøi • Coâng ty thaønh laäp boä phaän thu thaäp, xöû lyù löu tröõ thoâng tin

 23. HEÄ THOÁNG NGHIEÂN CÖÙU MARKETING Laø thieát keá coù heä thoáng, thu thaäp, phaân tích vaø thoâng baùo nhöõng soá lieäu vaø keát quaû tìm ñöôïc veà moät tình huoáng Marketing cuï theå maø coâng ty ñang gaëp phaûi.

 24. HEÄ THOÁNG HOÃ TRÔÏ QUYEÁT ÑÒNH MARKETING • Bao goàm: • Caùc phöông phaùp thoáng keâ • Caùc moâ hình quyeát ñònh hoã trôï

 25. II. PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG MARKETING

 26. KHAÙI NIEÄM Moâi tröôøng Marketing bao goàm nhöõng nhaân toá vaø löïc löôïng “khoâng kieåm soaùt ñöôïc” vaø “baùn kieåm soaùt” taùc ñoäng ñeán thò tröôøng vaø hoaït ñoäng Marketing cuûa moät coâng ty

 27. 1. MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG CHUÛ YEÁU ÑEÁN DOANH NGHIEÄP TÖØ MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ Caùc nhaø cung caáp Doanh nghieäp Caùc toå chöùc trung gian Khaùch haøng Ñoái thuû caïnh tranh Coâng chuùng

 28. 2. MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG CHUÛ YEÁU ÑEÁN DOANH NGHIEÄP TÖØ MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ Töï nhieân Kinh teá Nhaân khaåu hoïc Doanh nghieäp Coâng ngheä Chính trò Vaên hoùa

 29. MOÂI TRÖÔØNG NHAÂN KHAÅU HOÏC VAØ MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ Moâi tröôøng nhaân khaåu hoïc Tình traïng gia ñình Tyû leä sinh Daân soá Giaùo duïc Moâi tröôøng kinh teá Thu nhaäp Chæ tieâu

 30. MOÂI TRÖÔØNG COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN • Moâi tröôøng töï nhieân Chi phí naêng löôïng Nguoàn nguyeân lieäu Daân soá Möùc ñoä can thieäp vaøo töï nhieân Moâi tröôøng coâng ngheä Thay ñoåi N/c vaø Phaùt trieån Caùc qui ñònh Caûi tieán Cô hoäi

 31. MOÂI TRÖÔØNG CHÍNH TRÒ VAØ VAÊN HOÙA • Moâi tröôøng chính trò Söï toân troïng phaùp luaät Phaùp luaät Caùc nhoùm quan taâm • Moâi tröôøng vaên hoaù Tieâu chuaån giaù trò Söï chuyeån dòch vaên hoùa Vaên hoùa cuûa nhoùm môû

 32. CHÖÔNG III THÒ TRÖÔØNG VAØ HAØNH VI KHAÙCH HAØNG

 33. CHÖÔNG III:THÒ TRÖÔØNG VAØ HAØNH VI KHAÙCH HAØNG Chöông naøy giôùi thieäu caùc noäi dung sau: • THÒ TRÖÔØNG • HAØNH VI KHAÙCH HAØNG • HAØNH VI KHAÙCH HAØNG TIEÂU DUØNG • HAØNH VI KHAÙCH HAØNG TOÅ CHÖÙC

 34. I. THÒ TRÖÔØNG

 35. THÒ TRÖÔØNG Theo quan ñieåm cuûa caùc nhaø Marketing: “Bao goàm caùc caù nhaân hay toå chöùc, thích thuù vaø mong muoán mua moät saûn phaåm cuï theå naøo ñoù ñeå nhaän ñöôïc nhöõng lôïi ích thoûa maõn moät nhu caàu, öôùc muoán cuï theå vaø coù khaû naêng (taøi chính, thôøi gian) ñeå tham gia trao ñoåi naøy”

 36. PHAÂN LOAÏI THÒ TRÖÔØNG Döïa vaøo haønh vi vaø muïc ñích tieâu duøng • Thò tröôøng saûn phaåm tieâu duøng • Khaùch haøng: caù nhaân, hoä gia ñình • Mua saûn phaåm ñeå phuïc vuï tieâu duøng cho caù nhaân vaø hoä gia ñình • Thò tröôøng saûn phaåm coâng nghieäp • Khaùch haøng: caùc toå chöùc nhö caùc ñôn vò kinh doanh, cô quan nhaø nöôùc… • Mua saûn phaåm tieâu duøng moät caùch tröïc tieáp hay giaùn tieáp cho vieäc vaän haønh toå chöùc cuûa mình

 37. II. HAØNH VI KHAÙCH HAØNG

 38. 1. HAØNH VI KHAÙCH HAØNG TIEÂU DUØNG • Tìm hieåu nhu caàu khaùch haøng • Tìm hieåu nhaân toá aûnh höôûng haønh vi mua • Xaùc ñònh nhöõng nhaân toá taâm lyù, caù nhaân, xaõ hoäi vaø vaên hoùa aûnh höôûng ñeán haønh vi ngöôøi mua nhö theá naøo. • Tìm hieåu quy trình mua haøng • Dieãn taû ngöôøi tieâu duøng ra quyeát ñònh mua haøng nhö theá naøo.

 39. KHAÙI NIEÄM NHU CAÀU • Nhu caàu laø ñieàu maø con ngöôøi ñoøi hoûi ñöôïc thoaû maõn vaø laø caùi maø con ngöôøi mong muoán coù theå ñaûm baûo nhöõng ñieàu kieän soáng. • Theo Maslow nhu caàu coù 5 loaïi: 1. Nhu caàu veà sinh lyù 2. Nhu caàu veà an toaøn 3. Nhu caàu coù tính chaát xaõ hoäi 4. Nhu caàu töï troïng 5. Nhu caàu töï theå hieän baûn thaân

 40. KHAÙI NIEÄM NHU CAÀU • Theo Philip Kotler cuõng coù 5 loaïi nhu caàu: 1. Nhu caàu ñöôïc noùi ra 2. Nhu caàu thöïc teá 3. Nhu caàu khoâng noùi ra 4. Nhu caàu ñöôïc thích thuù 5. Nhu caàu thaàm kín

 41. DÖÏ BAÙO NHU CAÀU • Ñieàu tra caùc yù ñònh cuûa ngöôøi mua • YÙ kieán cuûa caùc chuyeân gia • Phöông phaùp traéc nghieäm thò tröôøng • Phaân tích chuoãi thôøi gian • Phaân tích nhu caàu baèng thoáng keâ • Toång hôïp yù kieán cuûa löïc löôïng baùn haøng

 42. THAÙI ÑOÄ CUÛA NGÖÔØI TIEÂU DUØNG • Khaùi nieäm: Laø moät baåm chaát cuûa con ngöôøi ñöôïc hình thaønh do tri thöùc ñeå phaûn öùng moät caùch thöùc thieän caûm hay aùc caûm ñoåi vôùi moät vaät, söï vieäc cuï theå • Thaønh phaàn cuûa thaùi ñoä • Thaønh phaàn nhaän bieát • Thaønh phaàn caûm xuùc • Thaønh phaàn xu höôùng haønh vi

 43. HAØNH VI CUÛA NGÖÔØI TIEÂU DUØNG • Khaùi nieäm haønh vi trong Marketing: laø nhöõng ñaëc ñieåm vaø quaù trình quyeát ñònh cuûa ngöøôi mua daãn ñeán nhöõng quyeát ñònh mua saém nhaát ñònh. • Phaïm vi nghieân cöùu haønh vi ngöôøi tieâu duøng: “Nghieân cöùu caùch thöùc caùc caù nhaân, caùc nhoùm vaø toå chöùc löïa choïn, mua, söû duïng vaø loaïi boû haøng hoaù, dòch vuï, quan nieäm hoaëc kinh nghieäm cuûa hoï ñeå thoûa maõn nhu caàu vaø öôùc muoán.”

 44. QUAN ÑIEÅM HAØNH VI TIEÂU DUØNG Hai tröôøng phaùi • Tröôøng phaùi kinh teá (tröôøng phaùi lyù trí) • Ngöôøi tieâu duøng quyeát ñònh döïa vaøo lyù trí • Toái ña hoùa giaù trò söû duïng: nhaän thöùc thuoäc tính quan troïng cuûa saûn phaåm, thu thaäp thoâng tin, ñaùnh giaù, löïa choïn thöông hieäu toái öu • Tröôøng phaùi caûm xuùc • Ngöôøi tieâu duøng quyeát ñònh döïa vaøo caûm xuùc • Caùc tieâu chuaån chuû quan cuûa caù nhaân: thò hieáu, nieàm kieâu haõnh, ham muoán veà maïo hieåm, theå hieän caù tính cuûa mình…

 45. NGÖÔØI TIEÂU DUØNG MUA NHÖ THEÁ NAØO VAØ TAÏI SAO • Haønh vi mua haøng bò aûnh höôûng bôûi: • Nhaân toá vaên hoaù • Nhaân toá xaõ hoäi • Nhaân toá caù nhaân • Nhaân toá taâm lyù

 46. NHÖÕNG NHAÂN TOÁ CHUÛ YEÁU AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN HAØNH VI MUA

 47. Taïo neân söï aûnh höôûng saâu roäng Neàn vaên hoaù Nhoùm vaên hoaù Giai taàng xaõ hoäi NGÖÔØI TIEÂU DUØNG MUA NHÖ THEÁ NAØO VAØ TAÏI SAO Nhaân toá aûnh höôûng • Vaên hoaù • Xaõ hoäi • Caù nhaân • Taâm lyù

 48. Thöôïng löu Trung löu Gaàn trung löu Lao ñoäng Haï löu Baàn cuøng NGÖÔØI TIEÂU DUØNG MUA NHÖ THEÁ NAØO VAØ TAÏI SAO Caùc taàng lôùp xaõ hoäi chuû yeáu

 49. Nhoùm quan heä Gia ñình Ñòa vò vaø vai troø xaõ hoäi NGÖÔØI TIEÂU DUØNG MUA NHÖ THEÁ NAØO VAØ TAÏI SAO Nhaân toá aûnh höôûng • Vaên hoaù • Xaõ hoäi • Caù nhaân • Taâm lyù