Download
strategim te om studieavgifter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategimöte om studieavgifter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategimöte om studieavgifter

Strategimöte om studieavgifter

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Strategimöte om studieavgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategimöte om studieavgifter 2010-09-10

 2. Strategimöte 10 september • 15:00-15.30 Lägesrapporter och information: • Antagning • Marknadsföring • 15:30-16:00Riskanalys • 16:00-16:40 Principerföratthanterastipendier • 16:40-17:00 Aktuella frågor

 3. Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

 4. Antagning, anmälningsavgifter • Betald anmälningsavgift, 900 kr, är ett villkor för att anmälan ska prövas • VHS ansvarar för hantering av anmälningsavgifterna i de s.k. nationella antagningsomgångarna enligt uppdrag från regeringen • Sökande som söker i flera antagningsomgångar i NyA behöver bara betala en anmälningsavgift • Söker man i antagningsomgångar utanför NyA ska den sökande betala en separat anmälningsavgift för de andra omgångarna

 5. Antagning, villkor • Sökande som betalar en anmälningsavgift ska även betala en studieavgift • Universitetet ansvarar för hantering av studieavgifter • Avgiftsbetalande och avgiftsbefriade studenter söker i gemensamma antagningsomgångar och antas enligt samma behörighets- och urvalsregler • Avgiftsbetalande studenter som har meriter utöver viss nivå, kan antas löpande (förhandsbesked om platsgaranti) • All antagning är villkorad tills förhandsbetalning av studierna är genomförd

 6. Antagning, processen • Löpande antagning innebär att en sökande kan erbjudas plats i Lund innan urvalet genomförs i den nationella antagningen (den 22 mars 2011) • direktantagning i form av förhandsbesked om platsgaranti • Stipendiehantering ska vara kopplad till antagningens tidplan • det krävs ett stipendiebeslut innan de sökande kan svara på antagningsbeskedet (början av april 2011) • Det kommer att finnas både lediga platser och stipendier efter Urval1 • Hanteras i Urval2 och enligt s.k. sen anmälan

 7. Antagning, några öppna frågor • Sista betaldatum för studieavgifter • I samråd med MV • Anstånd • Ska avgiften betalas tillbaka? • Studieuppehåll • Ska avgiften betalas tillbaka? • Tillgodoräknandet • Ska avgiften reduceras, delvis återbetalning?

 8. Antagning, tidtabell • 1 december 2010 öppnar webbanmälan • Sista anmälningsdag 17 januari (15 januari är på en lördag) • 28 januari sista dag för meritpaket inkomna i tid • MasterHT11 planerat urval1 22 mars • IKHT11 planerat urval1 29 mars

 9. Antagning, takvärden • MasterHT11: fyra sökalternativ • Antagen till 30 hp • Reservplacerad på 120 hp • IKHT11: åtta sökalternativ • Antagen till 45 hp • Reservplacerad till 120 hp • Två urval med svarskrav • Urval2 i april

 10. Antagning, direktantagning à la VHS (löpande antagning) • Önskemål om att tidigt underrätta vissa sökande om att de kommer att antas • Förhandsbesked med platsgaranti • Platsgaranti kan ges oberoende av hur den sökande har prioriterat • Närmare instruktioner kommer att komma under hösten

 11. Internationell marknadsföring av Lunds universitet Mål: • Rekrytera 400 ej-EU studenter till HT2011 • Rekrytera 200 EU-studenter till HT2011? 24 verktyg för att nå dessa mål

 12. 1) www.lunduniversity.lu.se • Lansering slutet av september • Ny design • Nytt innehåll

 13. 2) Inspirationsbroschyr • Riktar sig till alla presumtiva internationella studenter • Information om alla ämnen/fakulteter vid LU • Allmän info om LU, Sverige, studentliv etc

 14. 3) Mastersbroschyr • Mindre allmän information • Mer info per program • Prisinformation 4) Mässor – 26 städer • Kina • Indien • UAE • Turkiet • USA

 15. Agenter • Kina • Indien • Ryssland • Vietnam • Saudiarabien • Sociala media • Partneruniversitet/Nätverk/Forskarkontakter • Svenska utlandskontor mm (SI, ISA, Exportrådet, ambassader etc) • Externa portaler och hemsidor (mastersportal.eu etc)

 16. Alumner • Utresande utbytesstudenter • Inresande utbytesstudenter • Stipendier • Studenttävlingar • Antagning/förhandsbesked • Annonsering • Public Relations, - journalister mm. Besök i oktober (SI)

 17. Öppet hus • Google-optimering • Uppdragsutbildning • Sommarskolor • StudyAbroad • Video/filmer om LU • Erasmus Mundus

 18. Riskanalys

 19. Riskanalys, studieavgifter Diskussionomriskanalys 11 juni: • Begrepp (bristeller risk)? • Nivå? • Nytta i förhållande till arbetsinsats? Arbete med strategiskhandlingsplan under våren: • Pågåenderiskanalysochbeslutomåtgärder Hurgår vi vidare?

 20. Riskanalys, studieavgifter Riskanalysförvarje del i processen, pårättnivå: • Universitetsgemensamnivå • Område • Program Med utgångspunktfrånmålet: • Vilkaärriskerna? • Vadblireffekten? • Vilkaåtgärderfinnspå plats? • Vadbehövergörasytterligare?

 21. Riskanalys, studieavgifter Stödochhjälp • Mall förriskanalys • Stödfrån Elisabet Månsson Återkoppling till gemensamnivå?

 22. Principer för att hantera stipendier

 23. Stipendier Universitetsgemensammariktlinjerbehövs Diskussion 11 juni: • Riktlinjerna bör vara flexibla • Koppling till program kan vara negativt • Akademiska meriter ska gälla vid urval (ingen inkomstprövning) • Delstipendier ska finnas, eftersom detta kommer att gynna rekryteringen Dessutom: 25% reserverasförgemensammasatsningar?

 24. Stipendier: Återstående frågor • Fördelning i antal eller i summa stipendiemedel? • Beslut för hela utbildningen? (Fördelning från IPK en gång per år) • Riktning mot prioriterade regioner? • Vad ska gälla för LU gemensamt och vad kan beslutas på områdesnivå? • Egna stipendiefonder på områdes/programnivå?

 25. Aktuella frågor

 26. Bostadsgaranti Till vilka studenter och hur länge? Förslag: • Programstudenter, inte fristående kurs • Enbart första året (besittningsrätt)

 27. Anstånd och studieuppehåll Diskussion på SUHF-möte 2 september: Kan en student som har antagits HT2010 söka anstånd och slippa avgift 2011? • Anstånd = studierna ej påbörjade. Avgiftsskyldig 2011, men ingen ny anmälningsavgift • Studieuppehåll = Paus från påbörjade studier. Ingen avgift 2011

 28. Betala för poäng eller tid? Diskussion på SUHF-möte 2 september: Ska betalningen gälla per poäng eller för utbildningstid? • Inte möjligt att läsa fler kurser utan extra avgift • Ingen ytterligare avgift om studierna ej blir klara i tid

 29. Kommande strategimöten: Fredag 29 oktober kl 8:00-10:00 Tisdag 14 december kl 15:00-17:00