1 / 23

Badanie rozpadów mezonu  w eksperymencie WASA

Badanie rozpadów mezonu  w eksperymencie WASA. Marcin Berłowski Pod opieką prof. dr hab. Joanny Stepaniak. Plan prezentacji. Eksperyment CELSIUS/WASA Mezon  Układ doświadczalny Rekonstrukcja przypadków Analiza przypadków Trochę o przyszłości Zakończenie. Eksperyment CELSIUS/WASA.

Télécharger la présentation

Badanie rozpadów mezonu  w eksperymencie WASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Badanie rozpadów mezonu  w eksperymencie WASA Marcin Berłowski Pod opieką prof. dr hab. Joanny Stepaniak

 2. Plan prezentacji • Eksperyment CELSIUS/WASA • Mezon  • Układ doświadczalny • Rekonstrukcja przypadków • Analiza przypadków • Trochę o przyszłości • Zakończenie

 3. Eksperyment CELSIUS/WASA • Pierścień akumulujący • Protony z zewnętrznego akceleratora o E=180 MeV rozpędzane do EMax=1,45GeV • Obwód 82 m • Protony lub deuterony • Duża świetlność (ok. 5·1030 cm-2s-1) • Reakcje przyprogowe: - mały kąt produktów rozpadu - badanie oddziaływania między produktami reakcji - mniejsze tło

 4. Zestalony wodór lub deuter Częstotliwość 5-12 kHz Średnica kropel 25-50 μm Rozpędzone do prędkości 60 m/s Ciekła tarcza

 5. Mezon  • Masa ok. 547,4 MeV/c2 • Czas życia ok. 5·10-19 s • Wszystkie liczby kwantowe za wyjątkiem C=+1 i P=-1 równe zeru • Skład w modelu kwarkowym będący mieszaniną stanów 1 i 8z kątem mieszania 20° |1sin8cos Duża masa (w porównaniu z mezonami ) związana z domieszką kwarków dziwnych • Długi czas życia, gdyż wszystkie kanały rozpadu są w jakiś sposób zabronione

 6. Mezon  - co jest w nim interesującego? • Domieszka gluonów w funkcji falowej  i ’ (szczególnie w ’) • Poszukiwania możliwości łamania symetrii izospinowej oraz symetrii ładunkowej C oraz symetrii CP • Duża ilość kanałów rozpadów – możliwe różnorodne eksperymenty • Badanie formfactora mezonu  w rozpadach leptonowych

 7. Układ detekcyjny – centralny i przedni detektor

 8. Układ detekcyjny – komora dryfowa • 1738 rurek w 17 warstwach • Średnica rurek od 4 do 8 mm • Wypełnione CO2 i argonem

 9. Plastic scintillator barell Szybki detektor, istotny w systemie wyzwalania

 10. Układ detekcyjny – tagging spectrometer • Reakcja pd3He • Jon helu pod bardzo małym kątem • System wyzwalania oparty o obserwację 3He nie wybiera nam konkretnych rozpadów mezonu 

 11. Układ detekcyjny – tagging spectrometer

 12. Rekonstrukcja torów w komorze dryfowej

 13. Rekonstrukcja torów w komorze dryfowej • Ruch cząstki w polu magnetycznym pt=0.3|q|Br

 14. Czas t0 • Jest to moment zajścia reakcji • Potrzebne dokładne wyznaczenie, aby zdolność rozdzielcza komory była większa niż średnica rurki • Czasy dryfu elektronów w komorze są rzędu mikrosekund a nam potrzebna dokładność rzędu nanosekund • W eksperymencie pd3He nie można było korzystać z detektorów przednich

 15. Poprawki do analizy przypadków • Zwiększenie dokładności uzyskiwania czasu t0 poprzez uwzględnienie: - czasu przelotu cząstki z miejsca interakcji do detektora, kształtu jej toru i rodzaju cząstki - opóźnienia związanego z scyntylacją w detektorze plastikowym i przebiegiem impulsów w fotopowielaczach i światłowodach, w zależności od miejsca uderzenia w detektor • Dokładności wyznaczenia pędu w komorze (9%-13% w zależności od pędu cząstki i jej kąta) poprawiła się po uwzględnieniu poprawek

 16. Analiza – identyfikacja cząstek

 17. Analiza – rozpady leptonowe 

 18. Analiza – rozpad e+e- Dane inv_mass_eeg Monte Carlo

 19. Analiza – rozpad e+e- e+e-

 20. Analiza – rozpad e+e- e+e-

 21. Analiza • Teoretyczne oceny BR biorąc pod uwagę całkowitą ilość przypadków i efektywność rekonstrukcji zgadzają się z danymi eksperymentalnymi: BR (e+e-) = 4,9·10-3 BR(e+e- e+e-) = 2,4·10-5

 22. Coś o przyszłości... • Eksperyment WASA@COSY : - mniejsza szerokość wiązki i większe jej energie  zwiększenie świetlności do ok. 1032cm-2s-1 większe statystyki - Poszukiwanie e+e- - nie tylko  lecz także ’ (wkład gluonów do funkcji falowej ’, kąt mieszania ze stosunku rozpadów  i ’ na , stosunki mas kwarków z rozpadów 3) - Poszukiwanie ciekawych rozpadów  (na e+e-, e+e- +-) i ’ (na np.: 000, e+e-, 0e+e-, )

 23. Dziękuję za uwagę...

More Related