Download
admin konferansen brussel april 2008 oblt jan chr fredriksen fst p s intvirk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Admin konferansen BRUSSEL - april 2008 Oblt Jan Chr Fredriksen FST/PØS Intvirk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Admin konferansen BRUSSEL - april 2008 Oblt Jan Chr Fredriksen FST/PØS Intvirk

Admin konferansen BRUSSEL - april 2008 Oblt Jan Chr Fredriksen FST/PØS Intvirk

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Admin konferansen BRUSSEL - april 2008 Oblt Jan Chr Fredriksen FST/PØS Intvirk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Admin konferansen BRUSSEL - april 2008 Oblt Jan Chr Fredriksen FST/PØS Intvirk

 2. Onsdag 23 april 2008.

 3. Torsdag 24 april 2008

 4. FSJ Sjef PØS Sjef P Sjef P Strat Sjef ØS Sjef VA Sjef Intvirk Sjef AGA FPT PE og CE

 5. Internasjonal virksomhet Kjell Rygge KK ORG OPL I - OPL Utland Datakvalitet Jan Chr. Fredriksen Oblt Fagansvar Intvirk NATO SO PE/CE • Arve H. Lauritzen • Oblt • FN – NORDCAPS – • SHIRGRIG - EUBG • - OSCE • Geir Hagnes • Oblt Sudan

 6. Særavtalen (e) Skatt: Fordelsbeskatning bolig Skatt på inntekt skl § 2-1-8 Personellrelaterte utfordringer

 7. Særavtale INTOPS • Lønn • Lønn ved midlertidighet • Oppjustering av Avdelingsperiodetillegg • Oppjustering av Misjonstillegg • Familietillegg (6000,- / 3000,-) • Erfaringstillegg • Økt kompensasjonstillegg for økt belastning (4000,-) • Tariffestet TO reiser pr 6 mnd • Endring av permisjonsbestemmelser (permdager/rekreasjonsdager) • Fagtillegg - Verkstedoverenskomsten egen tilpasningsavtale

 8. NATO - Særavtale • Oppsagt – skal revideres • FD og Tj.mannsorg er avtaleeiere • FST/PØS gir innspill fra arbeidsgiversiden • FD avventer – bl a boligbeskatning og prosessen i UD

 9. Kan ikke forvente store endringer utover en gjennomgang av språkmessige • Klar og utvetydig avtale – lite rom for tolkninger, men … • Adm bestemmelser vil bli gjennomgått for presiseringer • Mye penger ble brukt på INTOPS avtalen • Økonomi; - Komp for skatt på fri bolig etter UD’s modell (?) - Skole utgifter - Førskole-/barnehage utgifter - Forsikringsordninger

 10. Særavtalen Personellet må informeres bedre – spesielt ift ; Justeringer av Utenlandstillegg og/eller Forholdstall = Økonomiske konsekvenser

 11. Eks UTENLANDSTILLEGG – 2 GANGER PR ÅR – UD FASTSETTER SATSEN Forholdstall 100 - Opp 5 000,- For forholdstall 200 betyr det - Opp10 000,- – ikke takk FD, FST/PØS eller Tj.mannsorg

 12. Eks UTENLANDSTILLEGG – 2 GANGER PR ÅR – UD FASTSETTER SATSEN Forholdstall 100 - NED 10 000,- For forholdstall 200 betyr det - NED20 000,- – ikke skyt på FD, FST/PØS eller Tj.mannsorg

 13. Sktl § 2- 1 (8) • Skattlegging av inntekt ved utenlandstjeneste • ”Utsendt utenrikstjenestemann som oppholder seg utenlands i norsk statstjeneste, og utsendt administrativt personell ved utenriksstasjon, anses som bosatt i utlandet. Det samme gjelder for arbeidstaker som tjenestegjør i Atlanterhavspaktens organisasjon med fast tjenestested i utlandet.”

 14. Status • FD 1 er ”saksansvarlig” • FD (og FST) har gjennomført en møterekke med Oslo Likningskontor (O.L) • Prinsipper og enkeltsaker gjennomgått – uten gjennomslag • O.L har henvendt seg til skattedirektoratet pga alt ”bråket” • Skattedirektoratet sender saken til FIN DEP for avklaring. • FIN DEP og FD skal nå møtes – forhåpentligvis i neste uke

 15. Skatt på fri bolig • Generell skatteplikt for fordel av fri eller subsidiert bolig i utlandet stilt til rådighet av arbeidsgiver fra 2008 • Intensjon om full kompensasjon • Forskriftsforslag – høringsfrist 20. feb • FD vil legge seg på samme tilnærming som UD, både mht til forskriften og valg av kompensasjonsmodell

 16. Litt om forskriftforslaget • Fri tjenestebolig i utlandet vil ikke være skattepliktig dersom tjenestemannen beholder sin bolig i Norge og pendler tilstrekkelig ofte dit • Tilstrekkelig pendling er minst anslått til 2-4 hjemreiser; uten krav om at hele husstanden reiser • Ulike verdsettelsesmetoder for fastsettelse av fordel vurderes – mest aktuell er sjablongmessig verdsettelse

 17. Overgangsregel • Ansatte som tiltrådte tjeneste og fikk fri bolig i utlandet før 1. jan 2008 vil være skattepliktig for denne fordelen først fra inntektsåret 2011 med mindre de bytter tjenestested

 18. Norsk Støtte UTLAND • NY NOSU org • Støtteorganisasjonen tilhører FSJ og er Sjef FST/PØS lokale ledd for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret. • Organiseringen av Støtteelementene er innenfor Sjef FST/PØS delegerte arbeidsgivermyndighet. • Sjef FST/PØS har satt ned en arbeidsgruppe hvor NOSU – Fellesstaben – PØS og FPT er med (Oberst Mattis Laudal)

 19. Norsk Støtte UTLAND • NY NOSU org – FORMÅL • Redusere forvaltningsoppgavene ute – oppgaver skal vris mot familiestøtte • Fokus mot familiestøtte ifm deployering fra PE til CE • NOSU elementene vil kun få egne driftsbudsjett • Samling av kompetanse og oppgaver • Enhetlige forvaltingsmessige løsninger – ingen eller minimale forskjeller • Redusere feilrapporteringer lønn / vilkår og tillegg • Klare ansvars- og myndighetsforhold • Reduksjon av antall stillinger i NOSU rollen (?)

 20. Arbeidsgruppen • Skal blant annet; • Avklare Fellesstabens portefølje ift PE stillingene når den legges ned og anbefale ny plassering av ansvar/myndighet • Identifisere de oppgaver som skal kunne utføres fra Norge for å frigjøre ressurser/kapasitet ute. • Identifisere de oppgaver som MÅ utføres ute.

 21. Arbeidsgruppen • Arbeidsgruppen skal videre • Vurdere videreutvikling av nåværende organisasjon, herunder blant annet; • Etablering av et sentralt element i Norge som skal ivareta de oppgaver som skal kunne løses hjemmefra – eks som en del av FPT (FPT utland) ?? • Etablering av NOSU US interim • Eventuell flytting av NOSU UK til NOSU DK/SWE ???? • Etablering av EN OPL utland for å sikre datakvalitet for kontroll og styring

 22. Arbeidsgruppen Arbeidsgruppen skal videre • Involvere alle interessenter, herunder MMB, NMR - NOSU elementer og brukere av disse (dvs familier) • Legge frem forslag ift forvaltningsmessig rutiner/og prosedyrer

 23. Arbeidsgruppen Krav til løsning (blant annet) • ivareta gjeldende krav til en effektiv, enhetlig og forsvarlig personell-/ og økonomiforvaltning, samt et tilfredsstillende servicenivå for personellet og dets familier.

 24. FST / PØS FPT UTLANDSEKSJON PE ktr – Attachektr (6-8 ??) NOSU US (FAW/SACT) NOSU DK FINDERUP NOSU BE BRUSSEL NOSU DE RAMSTEIN NOSU NL BRUNSUM SH AB FAW/SACT SHAPE MCC NW eller LISBOA NAEW IDESKISSE NOSU

 25. FD PØS og/eller FPT eller DIF AFA H LOI FAW NLR SACTAdm ass Sjef NSE- Ass Attache Adm off SHEPARD Pers ved TAMPA Pers ved SHEPARD Pers i NORFOLK Annet Personell i US FN del Pers ved Ambassaden (+) Dagens US - kaotisk

 26. Arbeidsgruppens anbefaling PROSJEKTORG FPT UTLAND Attache Ktr FPT LOI FD FN del NLR SACT Dep NLR / Sjef NSE Adm bef FAW SHEPARD ABAdm off Ass AttacheAdm off ? TAMPA Pers ved Ambassaden (+) Pers ved SHEPARD Pers i NORFOLK Annet Personell US

 27. Andre saker • Kuttliste - skriv • NATO PE review • Bupa • Saker som mangler avklaring • Tannlegebehandling (NMR) • Skoleutgifter (MMB) • Husleie - ++ (FN) • Bemanning UK – MMB – DK • SNR instrukser • Bemanning JAPCC • OPL utland • Andre ????? • Endret sluttdato

 28. Riksrevisjon og Arbeidstilsynet - belastning • FD’s retningslinjer for bruk av utenlandske statsborgere • Reduserte medisinske / fysiske krav • Familiestøtte hjemme og ute - normer • Tilpasse (revidere) FPH del E mot dagens behov eks NRF beredskapsstyrker – 12+3 (6) osv. • Fremme endringsforslag i forskriften evnt personelloven mot dagens behov

 29. SPØRSMÅL