Download
c con y xin h y sai con n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CÓ CON ĐÂY, XIN HÃY SAI CON PowerPoint Presentation
Download Presentation
CÓ CON ĐÂY, XIN HÃY SAI CON

CÓ CON ĐÂY, XIN HÃY SAI CON

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CÓ CON ĐÂY, XIN HÃY SAI CON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CÓ CON ĐÂY, XIN HÃY SAI CON Về năm Ô-xia băng, tôi được nhìn thấy Chúa cao sang, vinh quang Ngài chói sáng trên tôi,vạt áo Ngài đầy dẫy đền thánh. Sê-ra-phin tung hô: Thánh Chúa muôn đời, Giê-hô-va vinh hiển khắp dương trần.  

  2. Thánh Chúa, xong đời con rồi, vì con vốn là kẻ tội ô. Được trông thấy ánh sáng Ngài, được nghe tiếng Chúa khuyên dạy này tội con Chúa tha.

  3. ĐK: Ha-lê-lu-gia! ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Chúa muôn loài. Nầy Cha tuyên phán: Ta sai con đi.

  4. Vâng thưa Chúa, có con đây, xin Cha Ngài sai con, đi giảng rao danh Ngài. Trọn đời xin dâng hiến cho Ngài nguyện làm theo ý Cha.