1 / 17

SPIRALA TIŠINE Elisabeth Noelle-Neumann

SPIRALA TIŠINE Elisabeth Noelle-Neumann. prof. Snježana Milivojević Fakultet političkh nauka. Zna č aj percepcije. Od sredine 1980tih značaj percepcije u formiranja javnog mnjenja pojedince interesuje šta drugi misle formiraju percepcije o tome šta drugi misle

shayna
Télécharger la présentation

SPIRALA TIŠINE Elisabeth Noelle-Neumann

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SPIRALA TIŠINEElisabeth Noelle-Neumann prof. Snježana Milivojević Fakultet političkh nauka

 2. Značaj percepcije Od sredine 1980tih značaj percepcije u formiranja javnog mnjenja • pojedince interesuje šta drugi misle • formiraju percepcije o tome šta drugi misle • koriguju svoja mišljenja ili ponašanja na osnovu toga Zajednička ideja da ljudi koriste referentne grupe kao vodiče u formiranju mišljenja o javnim temama

 3. Najznačajniji pristupi • 1. zabluda o većini (Allport) • 2. percepcija lupe (Fields & Schuman) / konzervativna pristrasnost • 3. efekat treće strane (Davison) • 4. spirala tišine

 4. ENN:Kritika i konformizam • Nesvesna težnja ljudi da žive u zajednici i postignu saglasnost • ‘Pritisak koformizma’- priklanjanje nekom mišljenju- omogućava socijalnu integraciju • Precenjen značaj kritičkog mišljenja • Mnjenje koje se povinuje većini ni u kom slučaju nije bezvredno

 5. ENN: Pretpostavke • U društvu se konformizam nagradjuje a nekonformizam kažnjava (Lok) • Pojedinci posmatraju okolinu, registruju raspodelu mnjenja, prepoznaju većinska mišljenja • Integracija zasnovana na strahu od odbacivanja, izolacije i izvrgavanja ruglu (de Tokvil)

 6. ENN: šta je javno mnjenje? • Konfuziju izaziva atribut ‘javno’ - ne odnosi se na kategoriju tema o kojima se izražava već na sferu u kojoj se formira • Mišljenja o javnim stvarima, široko definisana, odnose se čak i na poštovanje mode - ‘crna ovca’ • To je ‘sud mnjenja’ kao i ‘court of law’ ima značenje kazne, društvene sankcije jer je socijalna kontrola jeftinija nego kazne

 7. Mnjenjska klima • Pojedinac se oslanja na svoju socijalnu kožu, posmatra i redefniše svoja mnjenja u odnosu na okolinu • Ne samo na osnovu objavljenih rezultata (primer smrtne kazne) čak i bez toga osećaju promene u klimi jer imaju ‘mnjenjski organ’ • Važna je klima i o nekontroverznim temama jer se ne zna kad one mogu postati sporne

 8. Da li ljudi registruju ‘klimu’? • Šta većina ljudi misli o tome,kako će se razvijati, šta će biti za godinu dana- ne odgovaraju ‘ko bi to znao’ • Kada mnjenje opadne samo za nekoliko procenata to se oseća u mnjenjskoj klimi – ‘većina ljudi ima takvo mišljenje’ takođe opada • Kvazi-statistički organ, socijalna koža

 9. Zašto saznaju klimu? • Posmatraju okolinu da bi izbegli veće zlo – da ostanu izolovani sa gubitničkim mnjenjem koje je na putu da izađe iz mode • Strah od izolacije podstiče socijalno-psihološki mehanizam ‘spirale tišine’, dinamičan princip po kome se mnjenja formiraju, nastaju i nestaju

 10. Kako saznaju klimu? Dva glavna izvora • neposredno posmatranje okoline i signala odobravanja-neodobravanja • praćenje masovnih medija Dva činioca jakog uticaja medija • konsonancija i kumulacija Mediji imaju i funkciju artikulacije, ključna pomoć u argumentaciji

 11. Strah od izolacije 1. kao društvena bića ljudi se boje izolacije 2. da ne bi izgubili reputaciju i popularnost posmatraju okruženje 3. likvidna i solidna stanja- ona koja su statična kao ’običaji’ moraju da se poštuju, kod promenjljivih pokušavaju da saznaju ‘šta se može reći’ 4.kada otkriju da njihova mnjenja dele drugi teže da ih izraze , tako jedna postaju snažnija druga slabija, rezultat je spiralni proces

 12. Socijalno-psihološka osnova • Pretnja izolacijom -znaju li koji ihstavovi izlazu opasnosti (koga bi publika izviždala, probušila gume...) • Strah od izolacije –ispitivanje stepena nelagode u situacijama i ‘test pretnje’ pušači i nepušaći • Sklonost da se javno govori -’test železnice’

 13. Šta aktivira spiralu? • Proces se pokreće kada vrednost, običaj ili vladajuća konstelacija dođu pod udar kritike zbog novih otkrića, promene uslova, krize, promene vlasti ili buđenja svesti • U pratećem konfliktu populacija se alarmira, sfera gubi svoju bezopasnost, nije više van sumnje šta sme i može da se kaže • Sfera postaje kontroverzna- sadrži potencijal da izoluje

 14. U kojim slučajevima se aktivira • Mišljenja i stavovi koji nastaju, kod kojih ima promena • Moraju biti moralno definisana- ne o tačnim i netačnim nego o dobrim ili lošim stanovištima • Procesi o kojima mediji zauzimaju stav

 15. Kako spirala radi? 1.Pojedinci formiraju sliku o distribuciji mnjenja u svojoj okolini zavisno od interesa za temu i od očekivanja 2.Spremnost da se javno istupi varira od rasprostranjenosti mnjenja 3.Ako je razlika velika to je zato što su više izložena u javnosti 4.Pozitivna korelacija između sadašnjeg i budćeg prisustva 5.Očekavanja od budućnosti više utiču u slučaju velike razlike

 16. Javno mnjenje • Javno mnjenje je mišljenje o kontroverznim temama koje se pojedinci usudjuju da iznesu u javnosti ne plašeći se izolacije, ili koje moraju da iznesu u javnosti da bi izbegli izolaciju • U osnovi strah od izolacije i upotreba tog straha od onih koji žele da nametnu svoju volju društvu

 17. Kritike • Strah od izolacije samo jedan od motiva, komepenzira se drugim • Referentna grupa više utiče od ‘anonimne’ javnosti • Različite skolonosti da javno govore- prilagodljivi (3,5%), misionari (5%),govorljivi (30%), ćutljivi (30%), nedosledni (30%) • Često manjina spremnija za izjašnjavanje od većine ‘efekat misionara’

More Related