1 / 10

Rad s varijablama Uvod

Rad s varijablama Uvod. Nikola Vlahović. Agenda. Funkcije za matematičke operacije Funkcije za rad s vremenom i datumima Funkcije za rad s nizovima znakova Kodna tablica ASCII. Matematičke operacije. Osnovne matematičke operacije: Zbrajanje(+), oduzimanje(-), množenje(*), dijeljenje (/)

shlomo
Télécharger la présentation

Rad s varijablama Uvod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rad s varijablamaUvod Nikola Vlahović

  2. Agenda • Funkcije za matematičke operacije • Funkcije za rad s vremenom i datumima • Funkcije za rad s nizovima znakova • Kodna tablica ASCII

  3. Matematičke operacije • Osnovne matematičke operacije: • Zbrajanje(+), oduzimanje(-), množenje(*), dijeljenje (/) • Neke od matematičkih funkcija: • ostatak dijeljenja – x mod y • Predznak (signum) – sgn(x) • Sinus - sin(x), kosinus - cos(x), tangens – tan(x) • itd…

  4. Funkcije za rad s vremenom i datumima • Timer decimalna vrijednost koja broji koliko je sekundi prošlo od ponoći • Second, Minute, Hour  Izdvajaju podatke o sekundama, minutama ili satu iz podatka o vremenu • Day, Month, Year  izdvajaju podatke o danu, mjesecu i godini iz podatka o datumu • Now  trenutni datum i vrijeme OSa • Time  trenutno vrijeme • Date  trenutni datum prema OSu • WeekDay  prikaz dana u tjednu • IsDate  provjerava da li je brojčani podatak datum

  5. Nizovi znakova • asc(s) – vraća brojčani kod tekstualnog znaka prema ASCII kodovima • chr(b) – prikazuje tekstualni znak s navedenim ASCII kodom • String(z,n) - niz od n znakova z • Trim(tekst) – uklanja vodeća prazna mjesta • Str(broj) – tretira broj kao niz znakova • Val(tekst) – tretira niz znakova kao brojčanu vrijednost

  6. ASCII kodovi Najčešće korišteni ASCII kodovi: • A – Z  65 – 90 • a – z  97 – 122 • 0 – 9  48 – 51 • Razmak – 32 • Return/enter – 13 • ESC/escape - 27 • “ – 34 • TAB – 9 • Backspace – 8 • Kodovi od 127 nadalje ovise o postavkama OSa

  7. Funkcije za rad s nizovima znakova • Left(tekst,n) – prvih n znakova od tekst • Right(tekst, n) – zadnjih n znakova od tekst • Mid(tekst, p, d) – niz znakova duljine d koji počinje od p-tog znaka niza tekst • Instr(tekst1, tekst2) – pronalazi poziciju prvog pojavljivanja niza tekst2 u nizu tekst1 • Len(tekst) - duljina teksta ili broj znakova niza tekst

  8. Zadatak 2 • Izrada aplikacije Igre riječima • palindromi • obrnuti redoslijed riječi • slaganje/‘zbrajanje’ nizova znakova • “Niz 1” & “ Niz 2” = “Niz 1 Niz 2” • kontrola toka programa • For… Next… • Do… Loop until… • nove ugrađene funkcije • len, asc, mid, instr, chr

  9. Sažetak • Funkcije za pretvorbu oblika podataka • Funkcije za matematičke operacije • Funkcije za rad s datumima • Funkcije za rad s nizovima znakova • Kodna tablica ASCII

  10. Rad s varijablamaUvod Nikola Vlahović

More Related