1 / 84

Slag om Verdun 1916

Slag om Verdun 1916. Op 21 februari 1916 opent Duits opperbevelhebber Von Falkenhayn de aanval op de forten ten noorden en oosten van de Franse stad Verdun.

sidone
Télécharger la présentation

Slag om Verdun 1916

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Slag om Verdun1916

 2. Op 21 februari 1916 opent Duits opperbevelhebber Von Falkenhayn de aanval op de forten ten noorden en oosten van de Franse stad Verdun.

 3. ‘Operation Gericht’ (operatie ‘Oordeel’) heeft als doel het Franse leger uit te roeien en het vastgelopen front in het Westen te doorbreken.

 4. De strijd voltrekt zich in een bijna vierkant gebied van slechts enkele kilometers in omtrek tussen Douaumont en Vaux in het noordoosten en Thiaumont en Chapelle St. Fine in het zuidwesten.

 5. Tijdens de 10 maanden die volgen zullen er 60 miljoen zware granaten neerkomen in het gebied, waarvan de kraters vandaag de dag nog zichtbaar zijn.

 6. De Franse en Duitse soldaten vechten in en tussen de loopgraven, in en om de forten, in gangenstelsels onder heuvels en in de door ingeslagen granaten gevormde kraters.

 7. Niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de verzengende hitte van de zomer van 1916.

 8. De wapens………- fosgeen- chloorgas- vlammenwerpers- mitrailleurs- 210 mm granaten- handgranaten- bajonetten- dolken- vuisten

 9. Het toenmalige strijdtoneel draagt thans de sinistere naam Het Rode Vierkant

 10. …nergens op aarde is de bodem zozeer doordrenkt geworden met menselijk bloed als op deze plek…

 11. Bois de Caures (hazelnootbos)…

 12. …waar de aanval begon op 21 februari 1916 om 7.00u

 13. Communicatieloopgraaf

 14. Meest vooruit geschoven medische post

 15. Lt-Col Driant die de verdediging van het fort 24 uur lang leidde en omkwam

 16. De inslagen…

 17. …de kraters

More Related