Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krødsherad kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krødsherad kommune

Krødsherad kommune

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krødsherad kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012

 2. Innledning Krødsherad kommune har ikke tidligere hatt noen trafikksikkerhetsplan. Handlingsplanen vil være todelt: Fysiske tiltak på og langs vegene. Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak. Innhold

 3. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Nasjonale mål: Nasjonal transportplan 2006 – 2015 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006 – 2009 Fylkeskommunale mål: Handlingsplan for trafikksikkerhet i Buskerud 2007 – 2009 Årlige tiltaksplaner Kommunale mål: Kommuneplan for Krødsherad Fysiske tiltak på og langs veiene Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Innhold

 4. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Veger i Krødsherad Riksveg 7: 30,4 km Riksveg 280: 10,5 km Fylkesveger: 39,0 km Norefjellvegen: 15 km Kommunale veger: 50,0 km Gang/sykkelveger: 5,7 km Innhold

 5. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Veger i Krødsherad Trafikkulykker i Krødsherad Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1997 – 2007 Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1998 – 2007 fordelt på type veger Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1998 – 2007 fordelt på type trafikkanter Kilde: Seksjon Geodata, Statens vegvesen, Region Sør Innhold

 6. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Veger i Krødsherad Trafikkulykker i Krødsherad Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene Mål: Alle grunnskoleelever uten rett til skoleskyss /Opplæringslovens § 7.1) skal kunne følge gang/sykkelveg til og fra skolen. Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skole. Det skal være trygt for fotgjengere og syklister å ferdes langs vegene. Hvert av disse målene er i planen fulgt opp med konkrete og prioriterte tiltak Innhold

 7. Eksempel: Mål: Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skolen. Tiltak: Sørge for at alle skoleveger er trygge. Trafikksikkerhetstiltak knyttet til barns skoleveg skal prioriteres ved hjelp av sikre krysningspunkter, gang/sykkelveger, snarveger og ”tråkk”. Om vinteren skal gang/sykkelveger og fortau være brøytet og evt. strødd før barna går til skolen. Alle transportører som befordrer elever til og fra skolen skal ha setebelter til alle passasjerer. Det skal være tydelig definerte, oversiktlige og trygge av/påstigningsplasser ved både barnehagene og skolene for barn/elever som befordres med buss og bil.

 8. Fylkesveger Ansvar: Buskerud fylkeskommune Kostnad vegbanen: 100% Buskerud fylkeskommuneKostnad G/S-veg: Minimum 40 % egenandel Krødsherad kommune 60 % kan søkes fra fylkets Trafikksikkerhetsmidler

 9. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Veger i Krødsherad Trafikkulykker i Krødsherad Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Mål: Høg sikkerhet ved kjøp av transporttjenester. Alle barn og unge skal utvikle positive holdninger til trafikksikkerhet. Redusere foreldrekjøring til og fra skolen. Alle som ferdes i trafikken skal vise en adferd som har fokus på trafikksikkerhet. Hvert av disse målene er i planen fulgt opp med konkrete tiltak. Innhold

 10. Eksempel: Mål: Redusere foreldrekjøring til og fra skolen. Tiltak: 1. Alle elever som bor nærmere skolen enn hva Opplæringslovens § 7-1 stiller krav om for å ha rett til gratis skyss, men som ikke kan følge gang/sykkelveg til skolen, skal få gratis skyss. 2. Oppfordre foreldre til å la elevene gå eller sykle til skolen for at de skal få frisk luft og bevegelse/mosjon før skolen starter, og for at de skal få erfaring og lære seg å ferdes i trafikken. 3. Foreldre går skolevegen sammen med de minste elevene for å lære trygg ferdsel på sin skoleveg. 4. Lage kampanjer som motiverer barn og unge til å sykle eller gå til skolen. 5. Tilrettelegge for trygg av og påstigning ved skolene. Det vil også bedre de til dels kaotiske trafikkforholdene ved skolene i enkelte perioder på dagen.

 11. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Veger i Krødsherad Trafikkulykker i Krødsherad Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak 6.1 Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen 6.2 Trafikkopplæring i barnehagen 6.3 Trafikkopplæring i grunnskolen En opplisting av konkrete tiltak og opplegg som regelmessig gjennomføres. Forankret i: Rammeplan for barnehager Kunnskapsløftet Kommunale planer Innhold

 12. Innledning Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Veger i Krødsherad Trafikkulykker i Krødsherad Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Oppfølging av planen Ansvar Utarbeide årlige søknader om Trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud fylkeskommune Utarbeide årlig statusrapport til kommunestyret Tidsplan for rullering av planen Innhold