1 / 141

Dr Radomir Šalić

Dr Radomir Šalić. BANKARSKI STANDARDI I R I ZICI U BANKARSTVU. Sarajevo, 09.09.2014. ZAŠTO RASPRAVLJAMO O: BANKARSTVU, RIZICIMA, STANDARDIMA?. MEĐUNARODNI BANKARSKI STANDARDI. MEĐUNARODNI SPORAZUM O MERENJU KAPITALA I KAPITALNI STANDARDI

sirvat
Télécharger la présentation

Dr Radomir Šalić

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dr Radomir Šalić BANKARSKI STANDARDI I RIZICI U BANKARSTVU Sarajevo, 09.09.2014.

 2. ZAŠTO RASPRAVLJAMO O: • BANKARSTVU, • RIZICIMA, • STANDARDIMA?

 3. MEĐUNARODNI BANKARSKI STANDARDI

 4. MEĐUNARODNI SPORAZUM O MERENJU KAPITALA I KAPITALNI STANDARDI INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL MEASUREMENT AND CAPITAL STANDARDS

 5. BAZELSKI SPORAZUM I BAZELSKI SPORAZUM II BAZELSKI SPORAZUM III

 6. BAZELSKI SPORAZUM I BAZELSKI SPORAZUM II ? BAZELSKI SPORAZUM III ??? ZAKON O BANKAMA ODLUKE

 7. BAZELSKI SPORAZUM 1 1988. Sporazum o kapitalubanaka 25 standarda Opšta pravila (1 - 6) Upravljanjerizicima (7 – 15) Supervizija u bankama(16 - 22) Međunarodnobankarstvo (23 - 25)

 8. BAZELSKI SPORAZUM 1 • Glavnakarakteristika B1 • definisanjeelemenatakapitala • ponderiza utvrđivanje nivoa rizika • odnos kapitala i rizične aktive

 9. BS 1 ELEMENTI KAPITALA I STUB (Tier) obične akcije, viškovi, nekumulativne prioritetne… II STUB konvertibilne i kumulativne prioritetne, rezervisanja … III STUB fiksne pozicije kapitala min 2 godine, CAR < 8%

 10. BS 1 ELEMENTI KAPITALA OSNOVNI KAPITAL - ODBITNE STAVKE + DOPUNSKI K1 - ODBITNE POZICIJE K1 + DOPUNSKI K2 - ODBITNE POZICIJE K2 ∑ NETO KAPITAL

 11. BS 1 KAPITAL banaka

 12. BS 1 RIZIČNA AKTIVA Prema Bazelu I Zbir rizične bilansne aktive + Zbir rizičnih vanbilansnih pozicija ponderima: 0%, 10%, 20%, 50% i 100% u zavisniosti od nivoarizičnosti plasmana - Rezervisanja za potencijalne gubitke X (pomnožen)

 13. BS1RIZIČNA BILANSNA AKTIVA

 14. BS 1RIZIČNA VANBILANSNA AKTIVA

 15. BS 1 RIZIČNA AKTIVA

 16. BS1RIZIČNA BILANSNA I VANBILANSNA AKTIVA

 17. BS 1 RIZIČNA AKTIVA Prema Bazelu I Zbir rizične bilansne aktive + Zbir rizičnih vanbilansnih pozicija ponderima: 0%, 10%, 20%, 50% i 100% u zavisniosti od nivoarizičnosti plasmana - Rezervisanja za potencijalne gubitke X (pomnožen)

 18. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE ORKG PRKG KREDITNI GUBICI

 19. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE KREDITNE GUBITKE OKR, PKR KLASIFIKACIJA AKTIVE • KATEGORIJA • KATEGORIJA • KATEGORIJA • KATEGORIJA • KATEGORIJA • Dobra aktiva • Aktiva sa posebnom namenom • Substandardna aktiva • Sumnjiva aktiva • Gubitak A B C D E

 20. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE OKR, PKR KLASIFIKACIJA AKTIVE % REZERVISANJA 2 % IK KOL 5 – 15 % IK - 90 15 – 40 % IIK-180 40 – 60 % NK-270 100 % NK>270 A B C D E • Dobra aktiva ………………………… • Aktiva sa posebnom namenom…. • Substandardna aktiva …………… • Sumnjiva aktiva …………….......... • Gubitak………………………………..

 21. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE

 22. BS 1 REZERVISANJA ZA POTENCIJALNE GUBITKE ORKG, PRKG

 23. BS 1 STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA RIZIČNA AKTIVA Prema Bazelu I Zbir rizične bilansne aktive + Zbir rizičnih vanbilansnih pozicija ponderima: 0%, 10%, 20%, 50% i 100% u zavisniosti od nivoarizičnosti plasmana - Rezervisanja za potencijalne gubitke X (pomnožen)

 24. BS 1ADEKVATNOST KAPITALA STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA CAR - Capital Adequacy Ratio SAK – Stopa adekvatnosti kapitala

 25. BAZELSKI SPORAZUM 1ADEKVATNOST KAPITALA STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA PREMA NAŠIM PROPISIMA

 26. BAZELSKI SPORAZUM II 2004. Direktive EU „CRD“ 2006/48ES, 2006/49ES Sve članice EU – transponovanje u propise do 2006. Temeljnicilj: razvijanjeokvirazajačanjesigurnosti i stabilnostibankarskogsistema Potrebezapromenama u načinuobračunaCAR

 27. BS II I stub - Minimalni kapitalni zahtevi II stub - Supervizorski nadzor III stub - Tržišna discipina

 28. BS II I Pillar - Minimum Capital Requirements II Pillar - Supervisory ReviewProcess IIIPillar - Market Discipline

 29. BS II I STUB MODELI MINIMALNIH KAPITALNIH ZAHTEVI ZA Kreditni rizik Tržišni rizik Operativni rizik

 30. BS II IISTUB SUPERVIZORSKI NADZOR 4 PRINCIPA 1.Princip interne procene kapitala (ICAAP) 2.Princip supervizije (SREP) 3.Princip kapitala iznad minimuma 4.Princip intervencije supervizora

 31. BS II IIISTUB TRŽIŠNA DISCIPLINA Dopuna i podrška stubova I i II Objavljivanje informacija u rokovima Odnos sa računovodstvenim informacijama Formalna politika objavljivanja

 32. BS II I STUB MODELI MINIMALNIH KAPITALNIH ZAHTEVI ZA Kreditni rizik Tržišni rizik Operativni rizik

 33. BS II RIZICI UOPŠTE najmanje jedan od mogućih ishoda nepoželjan mogućnost Gubitka – Neizvesnost – Verovatnoćadešavanja nepoželjnog događaja Varijabilnost ishoda neizvesnog događaja ne može se sa sigurnošću znati ishod nekog događaja

 34. BS II RIZICI UOPŠTEFinansijski rizici

 35. BS II RIZICI U BANKARSTVU ZADATAK: Nijeeliminacija,negopreuzimanje rizika CILJ: Optimizacijaodnosarizika i profita ili Maksimalanprofit uzželjeninivorizika

 36. BS II RIZICI U BANKARSTVU • Retka konstantau bankarstvu: • izloženostrizicima! • Zašto? • rizična delatnost • otežaniusloviposlovanja • propast velikogbrojabanaka • Zato bankei regulatori: • povećavajupozornostupravljanjarizicima • regulatornemere:javnebojaznio sigurnosti

 37. BS II RIZICI U BANKARSTVU • Materijalni rizik • Nematerijalni rizik u novčanom obliku Definicije • verovatnoća gubitka • mogućnost nastanka gubitka • opasnost koja može prouzrokovati gubitak • opasni poduhvat • imovina izložena gubitku • gubitak potencijalnog novca • neizvesnost u odnosu na gubitak

 38. BS II RIZICI U BANKARSTVU • 5 faktora • od presudnog uticaja na rizik banaka: • TRICK • T – rizik tehnologije • R – rizik promene propisa • I – rizik kamatne stope • C – rizik korisnika • K – rizik adekvatnosti kapitala

 39. BS II RIZICI U BANKARSTVU • VRSTE RIZIKA • KREDITNI RIZIK • TRŽIŠNI RIZIK • OPERATIVNI RIZIK • Riziklikvidnosti • Rizikzemlje • Zakonskirizik • Rizikreputacije

 40. BS II I STUB MODELI MINIMALNIH KAPITALNIH ZAHTEVI ZA Kreditni rizik Tržišni rizik Operativni rizik

 41. BS II I STUB KREDITNI RIZIK Rizikda u finansijskojtransakciji partner nećeispunitisvojuugovorompreuzetukreditnuobavezu Nemogućnost(nevoljnost)zajmotražioca da odobreni i iskorišćenikreditmože i hoće o rokudospeća da vratibanci Verovatnoćada bankanećebiti u stanju da naplatisvojaukupnapotraživanja od klijenta, kakopoosnovuglavnicetako i poosnovusvihpripadajućihkamata.

 42. BS II I STUB KREDITNI RIZIK Prema izvorunastanka: riziknaplativosti rizikkreditnepremije rizikpogoršanjakreditnogrejtinga

 43. BS II I STUB KREDITNI RIZIK Moguće je: • Kontrolisati • Meriti • Upravljati

 44. BS II ISTUB KREDITNI RIZIK BazelII merenjekreditnogrizika Kapitalompotrebnimzapokrićerizika, na 4 načina: 1. Jednostavni standardizovani pristup (SSA) 2. Standardizovanipristup (SA) 3. Pristupinternogmerenjarejtinga (IRB) 4. NapredniIRB pristup (AIRB)

 45. BS II ISTUB KREDITNI RIZIK MerenjeStandardizovanim pristupom (SA - StandardisedApproach) Polaziod kategorisanjapotraživanjabanaka i dodeljivanjaponderatimpotraživanjima BazelII standardipredvideli13 kategorijapotraživanja: • 12 kategorijaizbilansa • 1 kategorijaizvanbilansabanaka

More Related