Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
內立里 PowerPoint Presentation

內立里

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

內立里

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 內立里

 2. 寶石里

 3. 文山里

 4. 五埔里

 5. 四座里

 6. 旱坑里

 7. 田新里

 8. 新埔里

 9. 新生里

 10. 新民里

 11. 上寮里

 12. 下寮里

 13. 南平里

 14. 北平里

 15. 巨埔里

 16. 照門里

 17. 清水里

 18. 鹿鳴里

 19. 新北里