Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS

SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS

342 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SIMBAHAN – BAYAN NG DIYOS

 2. M.K.K. UNITS

 3. CASE STUDY

 4. COMMUNITY ORGANIZING AND BEC

 5. COMMUNITY ORGANIZING AND BEC

 6. 13 WEEKS BEC SEMINAR • OBJECTIVE: to empower our KAWANS to be trained in character and in mission to build active Christian Community of Families in their areas

 7. A. OUR ROOTS IN SCRIPTURES • Social dimension, a people called by God (qahal yahweh) until the covenant • New covenant in Jesus Christ (Christology) • Acts of the apostles and the new Christian Community

 8. B. ECCLESIOLOGY Ecclesiology – to harness our sense of church • call to participation in prayer (liturgy) • community of disciples • a church of the Poor

 9. ANG ATING MISYON MISSION – ad extra, sharing of resources • Integral evangelization • Social dimensions: sin and justice • Towards social transformation and development

 10. COMMITMENT 10. lay empowerment (to be stewards of creation) 11. New Spirituality (Marian and ecclesiological)

 11. MODYUL 1BAYANG TINAWAG NG DIYOS • ANG BIBLIYA AY PAGSAALA-ALA NG BAYAN NG DIYOS • CONTAINS 46 BOOKS INTO 4: • Pentateuch – tipan ng Diyos sa tao • Historical books – Mula sa pagkaalipin ng Israel tungo sa Kalayaan sa Kanaan • Wisdom books – pagninilay ng pagpapagal ng tao upang manatiling tapat sa Tipan • Prophetic books – kailangan ang pagbabalik loob upang maligtas

 12. EXODO • Highlight: the Exodus event – promised land or political freedom • faith account of Israel’s experience of liberation • of who God is – Yahweh (Ex. 3: 7-10) • living God I am who am • liberation 3, 7-10 • holy all powerful (red sea)

 13. TIPAN • Covenant – the 10 commandments • Climax of the whole exodus event • Liberation (Ex. 19, 5) • Relationship with God-man (Deut 7:7-8) • Shedding of blood (Ex 24, 3 – 8) • Promise of blessings: land, posterity, life, etc. (Gen 12, 7) • That Israel remain faithful to Yahweh in two ways: • no other God (Ex. 20, 3) • take care of the poor (Deut. 15, 1 – 15) • Gave their identity as a people in relationship with God (Ex. 19, 5 -7 at Ex. 23, 20-23) • Blueprint for Israel’s way of life • 10 commandments (Gen 18, 17 ff) • love for others (Gen 14, 13) • social responsibility (Tobit 4, 7 – 11)

 14. PAGNILAYAN • ASSIGNMENT: READ THE EXODUS 4 • Activity: • Share an experience in your community where you felt the hand of God free the whole community • share a dream you have for your community

 15. MODYUL 2SI HESUKRISTO

 16. MODYUL 2SI HESUKRISTO • Jesus is the revelation of the Father; the bible as a privileged way to get to know Jesus (bibliarasal) • know the context of Jesus (use the sheets) • historically: • 0-33 ad – Jesus’ life • Post Easter – Pentecost (kerygma or oral tradition) • Writing the gospels 65 – 100 Christian communities • Mark – 70 Diaspora; the secret of the kingdom • Mathew – 80-90 liturgical • Luke – 85-95 Jesus on a journey • John 95-100 temple destruction; “new spirituality”

 17. MISYON NI KRISTO • Jesus’ Mission: to proclaim the good news to the poor (Lk 4:18-19) • Talks of a new social order – Lk 11:37-46 • It is in Jesus himself – Lk 13:44-45 • Demands task from man – Mt 13:1-9 • With preferential option for the poor – Mk 12:41-44 • To liberate them – Mt 7:8-13 • Because they are abused – Lk 13:12-13 • Jesus will have to undergo the same suffering and death – Mt 16:21-23

 18. BAGONG TIPAN • Jesus’ new law – the beatitudes • Compare: Lk. 6: 20-26 and Mt 5:3-12 • Vs. 10 commandments • Vs. world’s values • Shows the way to happiness • Social transformation

 19. Modyul 3: AngbagongSambayangKristiyano

 20. Para saanangsulatngmgaapostol? Pagtuturo Pagtatamangmgakamalian Pagdidiinngmgakaturuan Paggabaysakomunidadngmgamananampalataya

 21. Mgapangunahingkaisipan Angbagongtipan ay naisakatuparansaKristiyongkapitbahayan (Gawa 4:32-43) Angbagongtipankomunidad ay naging “inclusive community” (Gawa 2:14-41) May maliliitnakomunidadsalabasngHerusalem (Gawa 8:1) May mgabalakidsapagkakaisaGawas 16:36-41) Kailanganngistruktura (1 Cor 12, 12 -31) Komunidad– tandangpagkakaisa (1 Tess 5: 3-6)

 22. AnoanggawangmgaApostol? • ? Ito angpamumuhayngunangsambayanangKristiyanomataposmatanggapangatasniKristongipangalatangmabutingbalita (Matt. 28, 16-20) • PinapahayagsamgagawangmgaapostolesangpaghaharingDiyos ay parasalahat at walangkinikilinganggrupo.

 23. SULAT NI SAN PABLO • Angmgasulatni San Pablo ay nagbibigayngpagtuturo at mariingpagpapahayagngtungkolsapananamapalataya’tbuhay • Justification by faith (1 Cor 13:2) • BiyayangDiyos (Eph 1: 3 – 8) • Namatay at nabuhaynaKristo (2 Cor 4: 8 – 11) • SimbahanbilangkatawanniKristo (1 Cor 12:27) • ApostolniKristo (Gawa 3: 1 – 10)

 24. IBANG MGA SULAT SA B.T. • SANTIAGO – tinuronaangpananampalatayangwalanggawa ay patay • PEDRO – practical faith (1 Pt. 1: 18-23) • Hudas (Jude) – babalasamgahuwadnatao • Juan – • salitangnagkatawangtao (1 Jn 1:10) • Larawanngbuhaynapananampalataya (1 Jn 1:1)