1 / 35

Oceanerna

Oceanerna. Mera vatten än land. Ann-Catrine Boström, Järvenskolan, Gunnarskog – www.lektion.se. Mera vatten än land. 70% av jordens yta täcks av vatten (hav) 3 stora oceaner. Mera vatten än land. Hav: Stilla Havet, ½ av jordens vattenyta Atlanten Indiska oceanen. Mera vatten än land.

sofia
Télécharger la présentation

Oceanerna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Oceanerna Mera vatten än land Ann-Catrine Boström, Järvenskolan, Gunnarskog – www.lektion.se

 2. Mera vatten än land • 70% av jordens yta täcks av vatten (hav) • 3 stora oceaner

 3. Mera vatten än land • Hav: • Stilla Havet, ½ av jordens vattenyta • Atlanten • Indiska oceanen

 4. Mera vatten än land • Bihav, tex: • Medelhavet • Karibiska havet Nordsjön • Nordsjön

 5. Mera vatten än land • Delar av Oceanerna tex: • Atlanten: Sargassohavet • Indiska oceanen: Arabiska sjön • Stilla havet: Berings hav

 6. Oceanerna Havsbotten

 7. Havsbotten

 8. Havsbotten

 9. Havsbotten • Shelf – kontinentalsockel – grund del av havsbotten närmast land. - viktiga fiskevatten - olja och naturgas

 10. Havsbotten • Kontinentalbrant - havsbotten stupar brant ner mot djuphavsslätterna

 11. Havsbotten • Djuphavsslätt - 80% av havsbotten - ej så slät - finns bergskedjor

 12. Havsbotten • Bergskedjor under vatten - i Atlanten: Mittatlantiska ryggen, världens längsta bergskedja

 13. Havsbotten • Djuphavsgravar - Marianergraven djupast 11000 m. ( 11 km) under havets yta

 14. Oceanerna Havsvatten

 15. Havsvatten • Vattnets tre former: • Ånga • Vätska • Is

 16. Havsvatten • 94 % av jordens vatten är havsvatten = saltvatten • Resten: insjöar, floder och berggrund = färskvatten

 17. Havsvatten • Saltet i havsvatten kommer från vittrande bergsgrund, följer med flodvatten ut i haven. • Saltvatten har en salthalt på 3,5 % eller lägre. I Östersjön låg salthalt beroende på många flodutlopp och låg avdunstning.

 18. Havsvatten • Bräckt vatten: saltvatten och färskvatten uppblandat = mycket låg salthalt.

 19. Oceanerna Havets rörelser

 20. Havets rörelser • Ytvatten - vind startar rörelse - vattnet rör sig i cirklar, ej framåt - ju mer blåst ju högre vågor. Vågtoppar förvandlas till skum = ”Vita gäss”

 21. Havets rörelser Vågor i cirkelrörelser mot strand

 22. Havets rörelser • Vågor - Kan bli upp till 30 m höga - avstånd mellan vågor på haven 60 – 150 m. Vid långvarig storm upp till 300 m - hastighet varierar med vindstyrka

 23. Havets rörelser • Bränningar Vågen bromsas mot botten eller undervattensgrund, reser sig, bryter, blir till skummande kaskader. Vid botten bildas en utåtriktad ström som kan dra med sig sand och tyngre föremål.

 24. Havets rörelser • Dyning Vinden avtar och sjön lägger sig, en viss lång blank vågrörelse ligger kvar

 25. Havets rörelser • Tsunami - jättevåg, våglängd med flera hundra km. När den närmar sig land tornar vattnet upp sig, 20 – 30 m höga brytande vågor. - kan bero på vulkanutbrott eller jordskalv

 26. Havets rörelser

 27. Havets rörelser • Havsströmmar = vatten som rör sig över längre sträckor. - Drivkraft: 1. Solens ojämna uppvärmning av världshaven 2. Vind 3. Jordens rotation

 28. Havets rörelser

 29. Havets rörelser • Golfströmmen - Från Mexico till Europa - Viktig roll i Nordens klimat. Varmt vatten och ljumma västliga vindar ger flera graders värme

 30. Havets rörelser • Labradorströmmen - Från Nordpolen mot Atlanten - Kan påverka sjöfarten mellan Europa och Amerika (isberg följer med strömmen)

 31. Havets rörelser • Tidvatten = Växlingarna mellan ebb och flod, lågvatten och högvatten. Styrs av månens och solens dragningskraft. - Skillnaden större där det är grundare, då vattnet trängs ihop, i tex vikar.

 32. Havets rörelser

 33. Havets rörelser • Eftersom dragningskraften minskar när avståndet till månen ökar, blir det högvatten även på den motsatta sidan av jorden

 34. Havets rörelser • Var 14:e dag - Springflod • När månen och solen ligger i samma linje och bådas dragningskraft påverkar samtidigt

 35. Havets rörelser • När månen och solen står i rät vinkel – Nipflod. • Månens dragningskraft större än solens då den ligger närmare

More Related