1 / 15

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_521. Obecné vlastnosti živých soustav.

Télécharger la présentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_521

 2. Obecné vlastnosti živých soustav Všechny živé organismy,přestože jsou tvarově i funkčně odlišné, mají některé vlastnosti společné a ty označujeme jako obecné vlastnosti živých soustav.

 3. Obecné vlastnosti živých soustav • 1. Chemické složení • 2. Vysoce organizovaná stupňovitá struktura • 3. Metabolismus • 4. Dráždivost • 5. Schopnost reprodukce • 6. Dědičnost a proměnlivost • 7. Schopnost vývoje - evoluce

 4. Chemické složení • voda • organické látky – sacharidy, bílkoviny,lipidy a nukleové kyseliny DNA, RNA, které jsou nositelkami dědičné informace. • anorganické látky

 5. Struktura DNA

 6. Vysoce organizovaná stupňovitá struktura • Atomy – molekuly – makromolekuly - organely – buňky – tkáně( pletiva) – orgány - orgánové soustavy – organismus.

 7. Katabolismus - rozklad složitých látek na jednodušší, energie se uvolňuje v ATP, jedná se o exergonické reakce Anabolismus - syntéza složitých látek z jednodušších za dodání energie v podobě ATP, jedná se o endergonické reakce Metabolismus – přeměna látek a energie v živých organismech

 8. Kyselina adenosintrifosforečná – adenosintrifosfát - ATP • Jedná se o nejdůležitější sloučeninu, která dokáže ve svých makroergických vazbách kumulovat energii.

 9. Dráždivost • Schopnost organismů přijímat různé podněty z prostředí a reagovat na ně. • Všechny živé organismy jsou dráždivé neboli senzitivní.

 10. Schopnost reprodukce • Rozmnožování umožňuje zachování, přežití druhu. • Pro vývoj organismů je důležité pohlavní rozmnožování, kdy dochází ke kombinaci genetické materiálu.

 11. Dědičnost • Schopnost rodičů předávat své vlastnosti v podobě genů (vloh) svým potomkům.

 12. Schopnost vývoje, evoluce • Organismy se stále vyvíjejí, adaptují se na nové podmínky a mění se. • Projevem je vývoj – evoluce druhů i celé přírody.

 13. přeměna látek a energie předávání genů z rodičů na potomky přijímání podnětů a reakce na ně evoluce dráždivost metabolismus vývoj organismů dědičnost Opakování – přiřaďte pojmy

 14. Citace literatury • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 7.rozšířené vydání. Olomouc: Studio nakladetelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-177-2. • HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce I. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997. ISBN 80-7200-059-4. • http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/molecular%20biology/dna-structure.html, staženo 29.8. 2012, aktualizováno • http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/A/ATP.html, Staženo dne 28.8. 2012, aktualizováno 6.3. 2011

More Related