Download
b iatul din altar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Băiatul din altar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Băiatul din altar

Băiatul din altar

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Băiatul din altar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Băiatul din altar A vărsat din greșeală vinul de la împărtășanie

 2. Iosip Broz Titoa urât toată viața creștinismul și l-a considerat extrem de periculos

 3. Arhiepiscopul Fulton Sheen 1895-1979unuldintrepuținiiclericiamericani ai sec. al XX-lea propusspresanctificare

 4. Aletheia 2 martie 2008 Legămintele divine

 5. Genesa 9:1-13 Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pămîntul. 2 S'apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pămînt, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pămînt şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mînile voastre! 3 Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. 4 Numai carne cu viaţa ei, adică sîngele ei, să nu mîncaţi. 5 Căci voi cere înapoi sîngele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi dela orice dobitoc; şi voi cere înapoi viaţa omului din mîna omului, din mîna oricărui om, care este fratele lui. 6 Dacă varsă cineva sîngele omului, şi sîngele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. 7 Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspîndiţi-vă pe pămînt, şi înmulţiţi-vă pe el!”

 6. 8 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui cari erau cu el, şi a zis: 9“Iată, Eu fac un legămînt cu voi, şi cu sămînţa voastră, care va veni după voi; 10 cu toate vieţuitoarele, cari sînt cu voi, atît păsările cît şi vitele, şi toate fiarele de pe pămînt cari sînt cu voi; cu toate cele cari au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pămînt. 11 Fac un legămînt cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pămîntul.”12 Şi Dumnezeu a zis: ,,Iată semnul legămîntului pe care-l fac între Mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele cari sînt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13 curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legămîntului dintre Mine şi pămînt...”

 7. Categorii de legăminte • Legăminte ale faptelor • Legământ al harului

 8. Definiţie Promisiunile lui Dumnezeu, aşa cum sunt revelate în Scripturi, condiţionate de anumiţi termeni în sarcina omului: ascultare, pocăinţă, credinţă, etc

 9. Termeni tehnici • Ebr.: karat berit = a tăia pentru a vedea • Gr.: diatheke = testament, contract legal

 10. Puterea cuvântului scris – Hamlet şi Elsinore (Danemarca)

 11. Conţinutul legământului • Preambul (Deuteronom 1:1-4) • Prolog istoric (Deuteronom 1:5-3:29) • Enunţuri principale (Deuteronom 4-26) • Clauzele contractuale (Deuteronom 27) • Lista zeilor martori (notabila lipsă din Deuteronom) • Sancţiuni: blesteme şi binecuvântări (Deuteronom 28; 31-34).

 12. Primul legământ? Ei, întocmai ca Adam, au călcat legământul Meu, au căzut de la credinţă. Osea 6:7

 13. Legământul cu Noe • Binecuvântarea lui Noe şi a fiilor lui (întreaga umanitate) (9:1)Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pămîntul... • Plasarea faunei şi a florei sub stăpânirea omului (9:2-3)S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pămînt... • Interzice mâncarea cârnii care mai conţine sânge în ea (9:4) Numai carne cu viaţa ei, adică sîngele ei, să nu mîncaţi.

 14. Interzice omorul (9:5) şi voi cere înapoi viaţa omului din mîna omului • Porunceşte umanităţii să pedepsească omorul prin pedeapsa cu moartea (9:6) Dacă varsă cineva sîngele omului, şi sîngele lui să fie vărsat de om; • Promisiunea că niciodată viaţa pe pământ nu va mai fi distrusă prin potop (9:11) Fac un legămînt cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului • Crearea curcubeului ca semn al legământului (9:12-17) curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legămîntului dintre Mine şi pămînt

 15. Genesa 15:17-21 După ce a asfinţit soarele, s'a făcut un întunerec adînc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr'un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate.În ziua aceea, Domnul a făcut un legămînt cu Avram, şi i-a zis: „Seminţei tale dau ţara aceasta, dela rîul Egiptului pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat, şi anume; ţara Cheniţilor, a Cheniziţilor, a Cadmoniţilor, a Hetiţilor, a Fereziţilor, a Refaimiţilor, a Amoriţilor, a Cananiţilor, a Ghirgasiţilor şi a Iebusiţilor.”

 16. Legământul avraamic • Binecuvântare(12:1-3) Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine. • Palestina(15:18-21) „Seminţei tale dau ţara aceasta, dela rîul Egiptului pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat, şi anume...

 17. Tatăl multor neamuri (17:1-8) Iată legămîntul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. • Tăierea împrejur (17:9-14) Acesta este legămîntul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămînţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur...

 18. Galateni 4:28-31 • 28 Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sînteţi copii ai făgăduinţei. 29 Şi cum s'a întîmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul tot aşa se întîmplă şi acum. 30 Dar ce zice Scriptura? ,,Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.”31 De aceea, fraţilor, noi nu sîntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

 19. Galateni 3:29 Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, sînteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

 20. Moştenirea? Binecuvântat pentru a fi o binecuvântare!