slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Litteratur & Övning PEL ht 2014 Åke Walldius, aakew@csc.kth.se - formalia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Litteratur & Övning PEL ht 2014 Åke Walldius, aakew@csc.kth.se - formalia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Litteratur & Övning PEL ht 2014 Åke Walldius, aakew@csc.kth.se - formalia

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Litteratur & Övning PEL ht 2014 Åke Walldius, aakew@csc.kth.se - formalia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Litteratur & Övning PEL ht 2014 Åke Walldius, aakew@csc.kth.se - formalia - Olve et al. 2003 - Walldius & Lantz, 2011 - övningsuppgift

 2. Från kurs-PM • Kursen syftar till • att integrera teknologens tidigare studier i Programvarudesign, Ekonomi och Ledarskap • genom att studera problem som är såsammansatta att de kräver kompetens från flera områden för sin lösning. • att ni ska kunna använda era projektresultat (betygsatta) som arbetsprover

 3. PEL-kursen som ”påbyggnad” på KID (3hp) • Uppläggning • metodövningsfasen • föreläsning om kurslitteraturen & ”den 4:e metodövningen” (idag) • föreläsning & seminarium om övningen (2 okt 13-15) • redovisning av metodövningen (3 okt kl 10-12) • projektfasen • PEL-tillämpningen redovisas på de 3 gemensamma avstämningarna • plus en egen avstämning av metodtillämpningen (28 nov kl 10-12)

 4. Komplett projekt – KID & PEL Projektgruppen definierar projektet utgående från ett givet tema Avgränsningar är upp till gruppen Avslutas i så stor utsträckning som möjligt Samtliga aspekter av er utvecklingsprocess belyses: P-E-L

 5. Tvärvetenskap – KID & PEL Samma ämnesintresse, olika infallsvinklar Olika bakgrunder, formella och informella Lyfta fram mångfalden Synliggöra olika kompetenser Era specialiteter på ”PEL-områden”? projektledning marknadsföring supply chain management affärssystem branding lageroptimering change management customer relations manufacturing optimisation demand chain management entreprenörskap (digital) produktutveckling IT-strategier

 6. Data capture participatory observation motion analysis (photography, video) contextual inquiry/interview questionnairs focus groups design workshops* (re-use, also below) personas* design sketches prototypes* Modeling and communicating the overall design design reviews Customer journey maps design pattern maps* (re-use, also above) Service design blueprints strategy maps* SWOT analysis business models market surveys Technology Readiness Level estimates risk analysis HCI methods for data capture and modeling

 7. Introducera och använda strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003

 8. Strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003 Secrets: 1) Scorecards are balanced – the 4 perspectives give a complete description of the business. 2) They show both internal and external aspects of the business. 3) Scorecards are linked through the cause-and-effect assumptions. Benefits: Communicating strategic intentions, discussing activities, monitor & reward activities. Most urgent: Managers need tools to communicate about intangibles or immaterial assets! Specifically where many employees have customer contacts (ACSI, networks, quality). Overall goal: Closing the loops of strategic action plans and measuring – to reach “virtuous circles” Then the map answers these two questions: How do we intend to succeed – and have we?

 9. Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Owners Patients Process Development Less lost time No waiting for journals New software

 10. Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Health in society Owners Patients Process Development Patient satisfaction Health effects Quicker responses Less lost time No waiting for journals New software

 11. Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Lower health costs Owners Patients Process Development Better use of capacity Better decisions Better research Better use of colleagues’ notes New work routines

 12. Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (Olve 2009, discussed in Walldius & Lantz 2011, Exploring the use of design pattern maps) Health in society Lower health costs Owners Patients Process Development Patient satisfaction Better use of capacity Health effects Quicker responses Less lost time Better decisions Better research No waiting for journals Better use of colleagues’ notes New work routines New software

 13. Gastro Centre, Huddinge University Hospital

 14. Values - Effects - Work & Software patterns - example unit specified (Walldius & Lantz 2011) Owners Patients Process effects New work patterns New software patterns Citizen health Patient health decision quality multi-disciplinary participation link to scientific evidence Link to scientific evidence Annotate across professional borders Use shared annotation Target June 2011: 20% more scientific references in patient journals than in 2010 shared annotation devices

 15. Lösningen: Ett stödsystem! • Gör känslig information okänslig genom att koppla den till position • Automatisera eller förenkla administration • Ta bort det (olagliga) “hemliga blocket” • Nya möjligheter med • GPS-navigering • Ökad säkerhet • Hitta rätt, hitta snabbt

 16. Strategikarta

 17. Fokusområden

 18. =Identifieradeproblem = Visualiserade konceptförslag UngamedAdhd NYDIAGNOSTISERAD ATT LEVA MED INNAN DIAGNOS MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Samladinformationom MÖJLIG E-TJÄNST: Påminnelser - Bli påmind om när medicin ska tas. Logga framsteg - Mot uppsatta mål i vardagen. rättigheter- Uppdaterat diagnos- tiseringsverktyg Uppdaterade frågor som kan hjälpa läkaren att upptäcka adhd i ett tidigt stadie. Självgenererad info med MÖJLIG E-TJÄNST: möjlighet att få reda på vad MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Verktyg för samordning - Kunna kalla till möten, dela protokoll, samt ansvar mellan landsting, kommun, patient och närstående. som gäller mig, i min kommun, MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Kontakt - Veta vem man ska kontakta när. Både akut och vid frågor. i min situation, medmin Självskattning - Möjlighet att själv få skatta hur man mår, biverkningar medicinering, hur dagen sett ut, för att ta kontroll över sin egen process. diagnos. Vad har jag rätt till Utökade kanaler för kontakt Stöd i vardagen - Få överblick på inbokade tider, förnya recept, hämta medicin, se planerade aktiviteter etc. och vem kan hjälpa mig få det? vid förändring av tillstånd t ex mailochsms. Friskförklarad alt fel diagnos Hurhanteravardagen? Överlämning av ansvar Förändring av tillstånd Söker hjälp/råd/stöd Samordning Vad händer nu? Behandling Diagnos Möten Misstänker att något är fel 18 år = Myndig BUPutredning Triggas av livsförändring: Tonåren Fortsätta stötta Kommun BUP MÖJLIG E-TJÄNST: Förskolepedagog Förskolepsykolog Rättigheter Medicinering Skola Nätbaserad utbildning Patientföreningar Överblick av diagnos- Kunna se och förstå innebörd- en av min diagnos samt dela den med andra. Förälder/närstående BVC Graviditet BUMM (Barn och ungdoms medicinsk mottagning) Studierektor Regionalt vårdprogram BVC Vårdcentral Hjälpmedel Går ut skolan Specialpedagog Möjligheter BRIS MÖJLIG E-TJÄNST: Primärvården (Arbetsterapeut) Assistent LSS Närstående blir projektledare Riskattfallamellanstolar Skattning närstående - Att kunna skatta hur ens barn mår. Skolläkare Klasslärare Socialtjänsten SOL - Föräldern/närstående har ansvaret • Vid överflyttning till vyxenpsykiatrin. • Patienten klarar inte att ta allt ansvar helt själv, behöver fortsatt stöd från förälder/närstående. för samordning mellan kommun och BUMM (Boendestödjare) Rektor landsting, dvs skola, vårdgivare och andra stödinsatser. Habiliteringscenter - Tidskrävande. Svårt att veta vad man har rätt till och inte rätt till Närstående driver processen Socialtjänsten Stor administrativ börda - Blir budbärare av information. innanochefterdiagnos Utbildningar för föräldrar/närstående Svårt att veta vilka rättigheter man har som patient och närstående och vad det finns för möjligheter till hjälp och stöd i vardagen. - Föräldern/närstående måste administrera barnets ärende när - Förskolepersonal eller lärare kan Boendestödjare uppmärksamma symptom. det gäller habilitering, medicinering, läkarkontakter, stöd i hemmet etc. - Föräldern/närstående har ansvaret Struktur/planering Samordnare/assistans för att utredning sker. - Föräldern blir inte lyssnad på, tagen Sätta upp mål Landsting på allvar. BUP Psykolog Läkare SSK STÄNDIGT PÅGÅENDE: Beställa / hämta / ta medicin Arbetsterapeut STÄNDIGT PÅGÅENDE: läkarbesök / psykologbesök Samordnare/assistans Försäkringskassan

 19. http://eduscapes.com/marketing/images/2-service-blueprint-detail.jpghttp://eduscapes.com/marketing/images/2-service-blueprint-detail.jpg

 20. Övningen – visualisera samspelet P-E-L-aspekter Individuell uppgift, maila till aakew@kth.se senast 26/9 kl 12 (lunch) & redovisa muntligt 3/10 • Läs (klart) texterna av Olve et. al och Walldius & Lantz • skriv en A4 om hur du med dina specialintressen skulle vilja använda BSC med strategikartor som visualiseringsmetod • strukturera dina motiveringar i 2-5 väl genomtänkta punkter • underbygg dem med citat från texterna • maila mig din text senast fredagen 26 september vid lunchtid kl 12