Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UKREPI ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE Dodatni ukrepi za obmejna problemska območja PowerPoint Presentation
Download Presentation
UKREPI ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE Dodatni ukrepi za obmejna problemska območja

UKREPI ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE Dodatni ukrepi za obmejna problemska območja

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UKREPI ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE Dodatni ukrepi za obmejna problemska območja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/2011) UKREPI ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE Dodatni ukrepi za obmejna problemska območja (22. in 24. člen ZSRR-2) mag. Janez Topolšek

 2. OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA OBSEGAJO: • obmejne občine • in • občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine

 3. OBMEJNE OBČINE • so po navedenem zakonu občine: • v katerih • VEČ KAKOR 50 ODSTOTKOV PREBIVALCEV • ŽIVI V DESETKILOMETRSKEM OBMEJNEM PASU • IN • imajo • PRIMANJKLJAJ DELOVNIH MEST • IN • PODPOVPREČNO GOSTOTO POSELITVE

 4. OBČINE, KI NEPOSREDNO MEJIJO NA OBMEJNE OBČINE • in so vključene v območje, so po navedenem zakonu: • Občine z več kot 45-minutno povprečno dostopnostjo do • najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste • ALI • Občine z visokim delež površine vključene v • območje Nature 2000

 5. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/2011) NATANČNEJE DOLOČA MERILA ZA DOLOČITEV OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ IN OBČINE, KI IZPOLNJUJEJO TA MERILA PREVERJANJE VREDNOSTI MERIL SVLR stalno preverja vrednosti meril iz uredbe na podlagi razpoložljivih podatkov in v primeru sprememb podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi ustrezen predlog spremembe te uredbe.

 6. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij SKUPAJ 85 OBČIN, KI IZPOLNJUJEJO MERILA Bistrica ob Sotli, Ajdovščina, Apače, Benedikt, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

 7. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij PRIMERJAVA GLEDE NA OSTALO SLOVENIJO

 8. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij

 9. OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA (ZSRR-2) SO PREDNOSTNA OBMOČJA VSEH RAZVOJNIH POLITIK Proračunski uporabniki upoštevajo obmejna problemska območja pri pripravi sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajajo na območju cele države. Del finančnih sredstev namenijo za vlagatelje iz obmejnih problemskih območij ali določijo projektom iz teh območij dodatne točke pri izboru. • Do finančnih spodbud ni upravičeno obmejno problemsko območje, ki prejema razvojno pomoč v obliki enakih regionalnih spodbud: • Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015; • Zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju; • Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Pokolpje).

 10. OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA SVLR in Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Posebni ukrepi in sheme državnih pomoči Priprava razvojnih projektov in krepitve razvojnega menedžmenta Ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem investicij podjetij

 11. Ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem investicij podjetij JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ V OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH OKVIRNO 14 mio EUROV nepovratnih sredstev za obdobje 2011 in 2012

 12. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ V OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, ki bodo izvajali začetno investicijo na obmejnih problemskih območjih Upravičeni stroški investicije (brez DDV) lahko zajemajo pri

 13. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ V OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH MERILA 14. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/2011) poleg meril za doseganje ciljev posebnih ukrepov in shem državnih pomoči, se uporablja z najmanj deset odstotno utežjo vsako od naslednjih meril – število izpolnjenih meril, ki določajo obmejna problemska območja po prvem odstavku 24. člena zakona – stopnja razvitosti občine po 24. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) – uvrstitev v območje znotraj zunanje meje Triglavskega narodnega parka po Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)

 14. HVALA ZA POZORNOST !